Skip to content
FR | ENG | ESP
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je bent hier: Start Feiten en cijfers Financiële verslagen

Financiëel verslag 2012

We konden 2011 afsluiten met een mooie winst van 113.563 euro. Die winst is voor een groot deel te danken aan de goede campagneresultaten. Een belangrijke wijziging die ook voor de stijging zorgde, was de integratie van de landenkantoren in de rekeningen.

 

 

Resultatenrekening 2011: Overzicht opbrengsten en kostengeconcolideerde rekening

 

 

Opmerkingen bij de resultatenrekening:


Belangrijke evoluties bij de kosten:
 • We gaven minder uit bij de Zuidwerking. Dit is te verklaren door de grote inspanning bij de afronding van het driejarenprogramma in 2010 die wegvalt. Anderzijds is de start van het nieuwe programma in 2011 altijd voorzichtig. We plannen ook extra acties in 2012 en hebben daarom een deel van de middelen overgedragen.
 • De werkingskosten zijn gedaald doordat er in 2011 geen grote evenementen zoals de Wachtnacht en de Ronde van 11 zijn doorgegaan. Evaluatiekosten en erelonen zijn in 2011 doorgeschoven naar de partners zelf.
 • De stijging van de personeelskosten is deels een gevolg van de integratie van de landenkantoren. Het lokaal personeel in het Zuiden viel in 2010 onder de partnerfinanciering en is in 2011 bij de personeelskosten gevoegd. In onze Noordwerking is de toename het gevolg van bijkomende projecten in de provincies en de uitbreiding in de communicatie- en beleidsdienst.
 • De voorzieningen namen toe door het verder aanleggen van een voorziening voor subsidiedossiers.
 • Onze leden en een aantal tijdelijke projecten ontvingen meer steun dan in 2010. Dit is te danken aan de positieve resultaten van de eigen fondsenwerving.
 • De doorgestorte subsidies zijn sterk toegenomen ten gevolge van het Haïti-project, naast de samenwerking met MO* en VODO.
 • De daling in de partnerfinanciering is eigenlijk een verschuiving van de kosten van de landenkantoren naar de rekeningen werkingskosten (€ 198.000) en personeelskosten (€ 210.700).

Belangrijke evoluties bij de opbrengsten:

 • We zagen enkele bronnen van inkomsten sterk dalen. De verkopen bij de merchandising zijn gedaald. Ook de inkomsten uit legaten waren iets minder in 2011. De diverse opbrengsten zijn aanzienlijk lager door de afwezigheid van een groot evenement zoals de Wachtnacht.
 • De financiële opbrengsten bleven op peil.
 • Gelukkig zijn ook een aantal opbrengsten aanzienlijk gestegen. Die van de fondsenwerving zijn gestegen dankzij een goede campagne. Van DGD waren er extra subsidies voor het Haïti-project. In de DGD-financiering werd bovendien de Nationale Loterij opgenomen.
 • Zoals de vorige jaren maakten wij opnieuw optimaal gebruik van tewerkstellingspremies. De opbrengsten namen vooral toe door de integratie van de landenkantoren in de rekeningen voor 91.000 euro.

 

 

Wat bezit 11.11.11 op 31.12.2011:


geconsolideerde balans

 

Opmerkingen bij de balans:

 • We zien een verschuiving binnen het eigen vermogen. De overgedragen winst wordt toegewezen aan de bestemde fondsen voor 374.394 euro.

 • Dankzij dit stevige eigen vermogen blijven wij in staat om zonder problemen onze verplichtingen te waarborgen tegenover onze lidorganisaties en onze partners in tijden van economische onzekerheid. Dit stelt ons bovendien in staat om vanuit onze eigen middelen verplichtingen van de subsidiegevers op te vangen bij laattijdige betaling van subsidies.

 • De toename in de voorzieningen is het gevolg van de beslissing om een buffer te voorzien voor enkele financiële risico's.

 • De belangrijke toename in de vorderingen op minder dan één jaar in 2011 is te wijten aan het Haïti-project waar de besteding van de middelen vertraging oploopt. Een aanzienlijk deel van de middelen is overgedragen naar 2012 waardoor wij vorderingen op de partnerorganisaties  verhogen.

 • We houden vast aan ons principe om te kiezen voor risicoloze en ethische beleggingen. Dankzij het stevige eigen vermogen kunnen we op de balansdatum nog ongeveer 2.000.000 euro geldbeleggingen op korte termijn aanhouden. Deze tijdelijke beleggingen helpen ons de financiële kosten terug te verdienen en de werking te ondersteunen.
 • • De toename van de overlopende rekeningen is het gevolg van de overdracht van fondsen naar 2012, deels voor het Haïti-project, deels voor de eigen Zuidwerking.


Laatste aanpassing op vr 25 apr 2014
Artikel 2624 keer gelezen
Share/Bookmark