AMBT VAN DIRECTEUR

Het MFC Meetjesland (VZW Blij Leven ) heeft met ingang van 1 juni 2018 een vacature voor het ambt van DIRECTEUR ( V/M) MFC Meetjesland, Berg 8, 9950 Waarschoot. 09/ 259 17 27. www.blijleven.be Het MFC Meetjesland geeft hulp aan jongeren en hun gezinnen in problematische leefsituaties. Deze hulp wordt aangeboden via trajecten op maat van de cliënt en zijn context. Als Multi Functioneel Centrum zijn wij in staat om naadloos te schakelen tussen diverse modules van hulp-aanbod. Wij stellen steeds de ontmoeting met de cliënt voorop en streven naar het maximaliseren van de ontwikkelingskansen bij de jongere en zijn context. Onze hulpverlening steunt op hoge ethische normen, zoals verwoord in de ‘missie’ en ‘visie’ van Blij Leven. Een enthousiaste ploeg van bijna 90 medewerkers staat garant voor een duurzame oplossing voor de problematiek waarmee kinderen, jongeren en gezinnen te maken krijgen. TAAKOMSCHRIJVING Als directeur • heb je de algemene leiding over het MFC Meetjesland en ben je eindverantwoordelijke over de dagelijkse werking van het MFC. • Je werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en de Alge-mene Vergadering. • Je geeft leiding aan het beleidsteam en samen met hen: maak je een strategisch- en beleidsplan voor de volgende jaren; waak je over een correcte vertaling van onze visie, missie en kernwaarden naar een cohe-rent pedagogisch beleid, zorg je voor voortdurende implementatie, evaluatie en bijsturing, waarbij je oog hebt voor wetenschappelijke referentiekaders en de vigerende maatschap-pelijke noden; stel je de kernprocessen voortdurend in vraag in het belang van de kinderen , jongeren en gezinnen die we begeleiden; genereer je een gezond financieel en administratief beleid, met het oog op de continuïteit van de hulp- en dienstverlening en op het voorzien van de nodige financiële ruimte om nieuw initiatieven mogelijk te maken zorg je voor een verbindend en zorgzaam HR beleid stimuleer je en volg je het kwaliteitsbeleid op en zorg je voor een gepaste logistieke omka-dering, aangepast aan de opdrachtverklaring van de VZW stimuleer je de inbedding van de MFC-werking in de netwerken van de ruime regio Meet-jesland en maak je in overleg met het bestuur strategische keuzes in intense samenwerking met andere jeugdhulpaanbieders. • Je bent het aanspreekpunt voor de overheid en andere samenwerkingspartners, maakt deel uit van een netwerk van relevante samenwerkingsverbanden met regionale verankering zoals Vlaams Welzijnsverbond, Agentschap jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp, netwerk RTJH Meetjesland, …. PROFIEL Je staat achter onze christelijke geïnspireerde missie en visie, die tot op vandaag de identiteit van de voorziening mee bepaalt. Je bent bereid deze identiteit bij opvoedkundige dilemma’s te verta-len naar een eigentijdse levensbeschouwelijke dialoog met de jongere, zijn context en de betrok-ken personeelsleden. Je bent bereid de belangen van de kinderen en de jongeren steeds voorop te stellen, je bent peda-gogisch onderlegd en hebt affiniteit met het werken met kinderen en jongvolwassenen. Je bezit een masterdiploma Menswetenschappen of je bent gelijkgesteld door ervaring. Je beschikt over bewezen leidinggevende en managementcapaciteiten, iemand die een organisatie kan aansturen, medewerkers kan motiveren en uitdagen, en die een team goed laat samenwerken. Je kan overweg met financiële gegevens, balansen en budgetten en meer bepaald de sector waar-in je tewerkgesteld wordt. Je bent bereid actief te participeren in de jeugdhulpnetwerken van de ruime regio Meetjesland en de bepalende positie van MFC Meetjesland verder waar te maken. Je bent een uitstekende communicator, positief ingesteld, integer, stressbestendig en kritisch over het eigen handelen. Bovendien ben je flexibel en ga je soepel om met verandering. PROCEDURE Je sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en een motivatiebrief stuur je tegen uiterlijk 29 december 2017 naar zr. Noëlla Ghijs, voorzitter van de VZW Blij Leven, Hoogstraat 28, 9700 Ou-denaarde. Tevens stuur je een kopie naar de Heer Werner Braemscheute, Bergstraat 27 A, 9820 Merelbeke. Zo je vragen hebt of meer informatie wenst, kan je contact opnemen met de Heer Braemscheute (0 476 20 15 60 ; werner.braemscheute@telenet.be). ONS AANBOD Je ontvangt een verloning conform de barema’s in de sector Bijzondere Jeugdhulp. (paritair comité 319)
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema's PC 319
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie
  • 09/259.17.27
Werkgever
VZW BLIJ LEVEN - MFC MEETJESLAND
BERG 8
9950  WAARSCHOOT