Doctoraatsstudent (100%) - Domein: Ethiek en fondsenwerving

Over de Onderzoeksgroep Marketing

The Research Centre for Marketing, with campuses in Antwerp, Brussels and Leuven, is a relatively young and ambitious group of scholars. We are committed to excellence in research and teaching. We are a research-oriented department that conducts high-quality and managerially relevant research. Our research focuses on the three domains of marketing: marketing modeling, marketing management & strategy and consumer behavior.

 

Within these domains, our areas of expertise include among others:

  • retailing (e.g., online and multichannel shopping, retail innovations, loyalty, retailer-manufacturer relationships);
  • consumer decision making (e.g., behavioral economics, consumer self-control);
  • socially responsible marketing (e.g., fundraising, sustainable consumption, consumer ethics);
  • service marketing (e.g., customer experience management, complaint management, service innovation);
  • sport sponsoring.

 

Our work has been published in major international journals like Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science, Journal of Consumer Psychology, International Journal of Research in Marketing, Journal of Retailing, and Journal of Service Research. We have many productive partnerships with industry.

Project

De laatste decennia groeide de non-profit sector wereldwijd. Dit resulteerde in een sterkere competitie tussen non-profitorganisaties in hun zoektocht naar fondsen. Aangezien de financiële steun van de overheid afneemt, onder meer ten gevolge van de economische crisis, stijgt de druk voor wat betreft fondsenwerving bij particulieren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de wereld van de fondsenwerving gekenmerkt wordt door een toenemende mate van professionalisering waarbij non-profit organisaties meer en meer gebruik maken van allerhande marketingstrategieën en -technieken om de aandacht van (potentiële) donateurs te trekken, hen te overtuigen geld te doneren, en langetermijnrelaties aan te houden.

Deze verandering richting marketingprofessionalisme in de non-profit sector bracht ook verschillende ethische kwesties aan de oppervlakte. Denk maar aan het gebruik van choquerende fondsenwervingscampagnes. Heel wat organisaties en zelfregulerende instanties werden opgezet om ethiek in fondsenwerving te reguleren. Een Belgisch voorbeeld is de ‘Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving’, een organisatie die meer dan 120 leden (non-profit organisaties) telt en voorziet in een strikt zelfregulerend systeem met als doel de moraliteit van Belgische fondsenwervingsactiviteiten te waarborgen. Dit wordt onder ander bewerkstelligd door de ontwikkeling en toepassing van een Ethische Code.

 

Ethische codes in het domein van fondsenwerving worden gewoonlijk ontwikkeld door en voor fondsenwervers. Opvallend is dat deze ethische denkoefening heel vaak plaatsvindt zonder expliciete overweging van het perspectief van de donateur. Ondanks het feit dat heel wat studies werden uitgevoerd over donatiegedrag en motivaties tot doneren, bestaat er tot op heden zeer weinig onderzoek over de ethische percepties van donateurs ten aanzien van de huidige fondsenwervingspraktijken. De doctoraatsbursaal (100%) wordt aangeworven om bij te dragen tot de bestaande onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep Marketing (Campus Brussel) omtrent ‘ethiek en fondsenwerving’, en meer bepaald om dit hiaat in de bestaande kennis (ethiek in fondsenwerving vanuit het perspectief van de donateur) te dichten.

De opdracht omvat meer specifiek:

-        Voorbereiden en verdedigen van een doctoraal proefschrift over ethiek in fondsenwerving vanuit het perspectief van de donateur. Het uitvoeren van een grondige literatuurstudie, zoeken naar de hiaten in de literatuur en opmaken van relevante onderzoeksvragen.

-        Ontwerp van valide en betrouwbare meetinstrumenten (indien nodig)

-        Dataverzameling via kwalitatieve en kwantitatieve methoden

-        Uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve (statistische) analyses

-        Publicatie van bevindingen in (Engelstalige) peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften alsook realiseren van andere vormen van wetenschapscommunicatie

-        Verspreiden van resultaten op (internationale) academische en praktijkgeoriënteerde congressen en seminaries

-        Volgen van een doctoraatsopleiding aan de KU Leuven

-        (Beperkte) bijdrage aan het onderwijs van de Onderzoeksgroep Marketing 

Profiel

 

-        Je behaalde (of staat op het punt om) een masterdiploma (te behalen) binnen de Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Communicatiewetenschappen, Psychologie, Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte en/of Sociologie, of een andere relevante masteropleiding

-        Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen

-        Je hebt ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en bent thuis in (statistische) data-analyse

-        Je hebt (een aantoonbare) interesse in de non-profit sector alsook in ethiek

-        Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels, zowel gesproken als geschreven

-        Je beschikt over vaardigheden om op kritische wijze theoretische teksten en empirische studies te analyseren

-        Je hebt een vlotte (wetenschappelijke) schrijfstijl, zowel in het Nederlands als in het Engels

-        Je kan zowel zelfstandig als in team werken en legt voldoende initiatief aan de dag

-        Je bent in staat om onder begeleiding een doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen

-        Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen (onder meer in het kader van dataverzameling, opleidingen, (interuniversitair) overleg en samenwerking)

Aanbod

 

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) als bursaal onder leiding van Prof. Dr. Tine De Bock voor een periode van één jaar (verlengbaar met minstens twee jaar na positieve evaluatie) binnen de onderzoeksgroep Marketing van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven, Campus Brussel). Begindatum (overeen te komen) is ten laatste 1 februari 2018. Je hebt de mogelijkheid tot het volgen van (methodologische) cursussen in binnen- en buitenland en het bijwonen van congressen ter specialisatie in het onderwerp.

 

Interesse

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/12/2017 via onze online sollicitatietoepassing.  Gelieve deze applicatie aan te vullen met een motivatiebrief, CV, korte samenvatting van uw masterproef/masterproeven, en minstens één referent. Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. Dr. Tine De Bock (tine.debock@kuleuven.be, tel.: +32 02 300 22 12).

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Onderzoeksgroep Marketing - KU Leuven (Campus Brussel)
Warmoesberg 26
1000  Brussels