Stafmedewerker Algemeen Beleid

Vacature stafmedewerker algemeen beleid

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen is op zoek naar een stafmedewerker algemeen beleid voor haar kantoor in Antwerpen.

 De stafmedewerker ondersteunt de vereniging op de volgende domeinen:

 1. Algemeen beleid;

2. Werkgeversorganisatie;

3. Gezamenlijk aankoopbeleid van de sector. 

De stafmedewerker staat in voor:

 a)       De voorbereiding, de verslaggeving en de opvolging van de maandelijkse vergadering van de raad van bestuur van de vereniging;

  b)          Het opvolgen van de regelgeving die relevant is voor sociaal wonen en de vertaling hiervan naar de leden. De belangrijkste focus ligt op het Vlaams Woonbeleid (Vlaamse Wooncode, Grond- en Pandenbeleid, ...), maar ook andere Vlaamse en federale domeinen (energie, financiën, ruimtelijke ordening, BTW, ...) hebben een grote invloed;

 c)          De voorbereiding en opvolging van de werkzaamheden van Paritair Comité 339 voor de sociale huisvestingssector;

d)           Het opvolgen van de regelgeving die relevant is voor VVH als werkgeversorganisaties, voorbereiden van onderhandelingen over CAO’s en het adviseren van de leden over sociaal overleg en arbeidsrechtelijke dossiers;

 e)           Het in kaart brengen van de noden van de leden inzake het gezamenlijk aankoopbeleid van de sector, zoals groepsaankopen en aankoop- of opdrachtencentrales, en het inventariseren en begeleiden van aanbestedingen in dat kader;

  f)          Het opvolgen van de regelgeving die relevant is voor groepsaankopen en aankoop- of opdrachtencentrales zoals de wetgeving overheidsopdrachten. 

Daarnaast neemt hij/zij ook een belangrijk deel van de inhoudelijke werking van VVH voor zijn/haar rekening. Dit houdt onder meer in:

a)          Het aansturen en opvolgen van werkgroepen en overlegmomenten met leden en/of andere actoren om bestaande regelgeving te evalueren en/of beleidsvoorbereidende initiatieven te nemen;

b)         De vertegenwoordiging van VVH in een aantal organen;

c)          Het verzamelen van relevante informatie over diverse aspecten van sociaal wonen;

d)          Het opsporen van vormingsbehoeftes voor de leden in diverse domeinen en hier een vormingstraject voor uitwerken;

e)          De leden adviseren vanuit de opgebouwde expertise.

Als stafmedewerker algemeen beleid bent u in het bezit van een masterdiploma rechten. Enige professionele ervaring is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Specifieke kennis van de sociale huurwetgeving, het arbeidsrecht, de wetgeving overheidsopdrachten of de vennootschapswetgeving vormen een pluspunt. 

We zijn op zoek naar volgend profiel:

a)     U bent dynamisch en zelfstandig en kan vanuit een overkoepelende positie noden detecteren en hier het nodige gevolg aan geven;

b)      U kan vanuit deze rol de inhoudelijke werking van VVH ondersteunen;

c)       U kan verschillende taken tegelijk aanpakken en hier planmatig aan werken en op langere termijn het overzicht bewaren;

d)      U kan helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, en dit zowel in formele adviezen en contacten als in een meer informeel kader;

e)       U heeft een ruime sociale en maatschappelijke interesse;

f)       U heeft een degelijke kennis van IT;

g)      U bent bereid tot zeer occasioneel avond- of weekendwerk en prestaties buiten het kantoor.  

We bieden u een job in een dynamische en steeds evoluerende organisatie. Vanuit een grote zelfstandigheid kan u mee gestalte geven aan de verdere inhoudelijke uitbouw van VVH. U werkt nauw samen met de directeur, de algemeen secretaris en de andere teamleden. 

Het betreft een voltijdse betrekking met een contract voor onbepaalde duur volgens de loonschalen van de Vlaamse overheid en interessante extralegale voordelen zoals groepsverzekering, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, dertiende maand en sociaal abonnement. Relevante anciënniteit wordt gehonoreerd.  

Heeft u interesse voor deze functie stuur dan uw CV en motiveringsbrief voor 1 februari naar  

Per post: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen vzw, t.a.v. dhr. Sven Van Elst, Algemeen secretaris, Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen

E-mail: sven.van.elst@vvh.be (bij voorkeur)

 De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) overkoepelt de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze autonome vennootschappen realiseren kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor een woonbehoeftige doelgroep. Als bevoorrechte partners in het Vlaamse sociale woonbeleid geven ze dit in de praktijk vorm en worden hierdoor erkend en ondersteund door de Vlaamse overheid. 

VVH heeft drie kerntaken:

a)      VVH is een ledenvereniging. Dit wil zeggen dat VVH haar leden ondersteunt door informatie te verstrekken (onder meer in de vorm van studiedagen/vorming), “good practises” verzamelt, modeldocumenten voorbereidt en aanbiedt en haar leden advies verleent in diverse domeinen. VVH vertrekt vanuit overleg tussen haar leden als basis voor visieopbouw.

b)      VVH is een belangenvereniging. Dit wil zeggen dat VVH beleidsvoorbereidend en remediërend werkt, ten einde in de praktijk werkbare reglementering en procedures te bekomen. VVH is tevens erkend als werkgeversorganisatie in het kader van Paritair Comité 339.

c)       VVH voert een coherente en duidelijke communicatie over haar werking naar haar leden, andere actoren in de sector en derden. 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sven.van.elst@vvh.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

EVERT LAROCKSTRAAT 6
2020  ANTWERPEN