Vraag en antwoord

 

Controle en doorlichting van 11.11.11

Wie controleert 11.11.11?

FOD Financiën: Uitreiken fiscale attesten

 • Dit ministerie verleent om de 6 jaar toelating aan een organisatie om fiscale attesten uit te reiken aan haar schenkers. Bij elke verlenging van de toelating controleert het ministerie of de organisatie nog in regel is met de vereiste voorwaarden. Meer bepaald of de normen qua kosten voor algemeen beheer en fondsenwerving gerespecteerd worden. Daarnaast controleert het ministerie of de opbrengsten van de campagne wel degelijk besteed worden aan het maatschappelijk doel van de vereniging: in het geval van 11.11.11 is dat uiteraard ontwikkelingssamenwerking.

  11.11.11 werd het laatst gecontroleerd in 2012. De controle was positief en 11.11.11 mag attesten blijven uitreiken tot de volgende controle in 2019.

FOD Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking
 • Dit ministerie subsidieert de activiteiten van 11.11.11 met een driejarig meerjaren-programma voor de periode 2014-2016.
  Elk jaar ontvangt de organisatie meer dan 6 miljoen euro subsidie. Het ministerie voert jaarlijks een controle uit op de financiële verrichtingen. Daarbij gaat de overheid na of de organisatie de subsidie heeft besteed voor de doelstellingen en activiteiten die in het programma beschreven staan. De controleur checkt bovendien of de organisatie de financiële middelen heeft besteed conform een wettelijke vereisten.

  Bijvoorbeeld:
 • dat de uitbetaalde lonen niet hoger liggen dan een toegelaten plafond
 • dat er offertes zijn aangevraagd voor belangrijke opdrachten
 • of de nodige bewijsstukken aanwezig zijn

  De controleur kan uitgaven verwerpen en laten terugvorderen. Dit verplicht de organisatie om zorgvuldig om te springen met subsidies.

 

De bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor controleert jaarlijks niet alleen de uitgaven van de subsidies, maar alle
uitgaven en inkomsten van de organisatie. Hij stelt daarvan een verslag op, gericht naar zowel de leden van de algemene vergadering als naar de subsidiërende overheid.

In dit verslag moet de bedrijfsrevisor bevestigen dat hij geen onregelmatigheden heeft ontdekt in de boekhouding en hij moet ook wijzen op eventueel ongunstige financiële evoluties die het bestaan van de organisatie zouden kunnen bedreigen.

Wie licht 11.11. 11 door?

FOD Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking

De federale overheid (DGD) organiseert op geregelde tijden een externe doorlichting van alle gesubsidiëerde ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. De overheid besteed de doorlichting uit aan een extern bureau, via een publieke offerte.

In 2007 voerde Price Waterhouse Cooper (PWC) de doorlichting uit. Van de 27 criteria haalde 11.11.11 voor 25 criteria de vooropgestelde norm, wat ruim voldoende was voor een programma erkenning. Het verslag van 2007 is hier beschikbaar.

Tot hiertoe gebeurde de doorlichting om de 10 jaar, maar voortaan zal dit om de 5 jaar gebeuren.
De volgende doorlichting is gepland voor 2015. De de eisen zijn sinds 2007 verscherpt.

De doorlichting zal oordelen of een tiental verschillende beheerssystemen voldoen-de kwalitatief zijn. Het gaat dan over het financieel beheer, het personeelsbeheer, het strategisch beheer, het resultaat gericht beheer, het procesbeheer, het beheer van de partnerschappen, het risicobeheer, de interne en externe transparantie en hoe de organisatie omgaat met gender, milieu en complexiteit.

Planning en opvolging van de werking van 11.11.11

De planning en opvolging gelden zowel voor het door de federale overheid gesubsidiëerde meerjarenprogramma als voor de niet gesubsidieerde werking.

De voorbereiding van het meerjarenprogramma 2014-2016 was  een proces van 2 jaar waarbij de leden, de partners in het Zuiden en de verschillende diensten van het secretariaat bij betrokken waren.  Het meerjarenprogramma wordt vervolgens opgesplitst in jaarplannen. 

Daarnaast legt het bestuur van 11.11.11 elk jaar een aantal prioritaire doelen vast voor heel de organisatie.

De planning gebeurt hoofdzakelijk op niveau van elke dienst. Elke dienst stelt een operationele planning op die wordt doorgetrokken naar een operationele planning per persoon. Elke dienst plant jaarlijks ook enkele verbeterpunten. 

Om het half jaar maakt men een stand van zaken op, de zgn monitoring. Op die manier kan kan snel worden bijgestuurd indien nodig.  11.11.11 rapporteert hierover jaarlijks aan de federale overheid en tweemaal per jaar aan de raad van bestuur van 11.11.11. 

 

Overzicht van de recente evaluaties in de periode 2011-2013

Evaluaties en interne audits.

Elk jaar worden deelaspecten van de werking van 11.11.11 geëvalueerd door externe consultants, in opdracht van 11.11.11 zelf. En dit zowel voor de werking in België als die in de partnerlanden. In het Zuiden laat 11.11.11 ook evaluaties uitvoeren van de werking van specifieke partners. 

Naast de externe evaluaties en de monitoring maakt 11.11.11 ook gebruik van interne audits om de werking van de organisatie bij te sturen.  De directie doet per kwartaal een budgetcontrole per dienst.

Hieronder een overzicht van de voornaamste evaluaties  in de periode 2011-2013
 • De jaarlijkse TNS onderzoekennaar het bereik en de impact van de campagne
 • Evaluatie van de organisatiestructuur
 • De evaluatie van de beleidsdienst
 • De evaluatie van het Vila Cabral model
 • Evaluatie van de structuur van de vrijwilligersdienst
 • Evaluatie van het informatiebeheer
 • Evaluatie van partner CCOAIB in Rwanda
 • Evaluatie van partner ATM in de Filipijnen
 • Evaluatie van Social Watch, een internationaal netwerk

Alle evaluatieverslagen kunnen op aanvraag geraadpleegd worden..

EFQM: Beoordeling kwaliteitsbeheer van 11.11.11

De ngo-sector gebruikt het EFQM (European Foundation for Quality Manangement) kwaliteitssysteem. EFQM is een kwaliteitssysteem voor organisaties en ondernemingen. Het systeem combineert zelfevaluatie en externe doorlichting binnen 9 domeinen. 5 daarvan hebben betrekking op wat een organisatie doet, de overige 4 hebben betrekking op de resultaten die de organisatie behaalt. Voor elk van de domeinen kan de organisatie zich toetsen aan een uitgebreide lijst van criteria. Het model biedt als voordeel dat een organisatie zich stapsgewijs kan verbeteren door het behalen van 'kwaliteitslabels'.

In 2012 heeft 11.11.11 het eerste label gehaald dat van C2E: Comitted to excellence.
Na een evaluatie op de 9 domeinen koos 11.11.11 3 verbeterprojecten: in het eerste stippelde we een vormingsbeleid uit, in het tweede paste we het management aan en in het derde hebben we de milieu-effecten van de organisatie gemeten. 

In 2015 behaalde 11.11.11 een 2e EFQM label, het R4E: Recognized for excellence. Om dit label te halen moest 11.11.11 kwaliteitsverbeteringen kunnen aantonen voor alle 9 domeinen. 11.11.11 slaagde met glans. We behaalden maar liefst 4 sterren, ofwel 450 punten. Vanaf 300 punten krijg je een certificaat en 500 punten zijn erg moeilijk te behalen, aldus EFQM. Bekijk het certificaat hier.


 

Wat doet 11.11.11 zelf voor het klimaat?

Welke inspanningen doet 11.11.11 zelf om zijn CO2-uitstoot te verminderen?

11.11.11 ijvert voor een efficiënte aanpak van de klimaatopwarming, onder meer omdat de mensen in het Zuiden er de dupe van zijn. In het Noorden zetten we overheden onder druk en sensibiliseren we de bevolking. Maar we passen onze boodschap ook toe op onze eigen organisatie. De medewerkers van het ecoteam zien erop toe dat onze werking zo milieuvriendelijk mogelijk verloopt.

In 2013 werden onze inspanningen beloond. We ontvingen het label ‘ecodynamische onderneming met twee sterren’ van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Meten is weten: actieplan voor 11.11.11

Al 4 jaar meten we ons verbruik van zaken die een impact hebben op het milieu (verbruik van elektriciteit, water, papier, enz.).

Met die meetresultaten maakt het ecoteam een actieplan op voor de organisatie. In 2012 hebben we de metingen uitgebreid met onze landenkantoren in het Zuiden.

Vanaf 2013 doen ook de gastorganisaties die gevestigd zijn in ons kantoorgebouw te Brussel eraan mee.

De domeinen met de grootste milieu-impact zijn gas- en elektriciteit

electriciteitsverbruik graphic

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om energie te besparen:

 • Energiezuinige servers met thin client pc’s
 • Oude schermen werden vervangen door energiezuinige TFT-schermen
 • Communicatiekalender met tips om energie te besparen voor het personeel, onze huurders, onze collega’s in het Zuiden en de povinciale kantoren
 • 11.11.11 gebruikt groene stroom
 • Alternatieven voor TL-verlichting
 • In 2013 installeerden we nieuwe aardgascondensatieketels. Het gaat om 2 kleine condensatieketels ipv één grote. Bij geringe vraag wordt één van beide uitgeschakeld.


gasverbruik

 

11.11.11 neemt de volgende maatregelen om het gasverbruik te verminderen:

 • Er werd dakisolatie geplaatst waar mogelijk
 • Er werd een flexibeler verwarmingssysteem geinstalleerd (herfst/winter/lente en werkweek/weekend)
 

Mobiliteit bij 11.11.11

Mobiliteit is uiteraard onvermijdelijk. Voor verplaatsingen in Vlaanderen stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer. Nationale en internationale vliegtuigreizen veroorzaken echter een groot deel van onze CO2-uitstoot.

vliegtuigreizen hoofdkantoor en zuidkantoren
Door de aard van onze activiteiten moeten we regelmatig vliegen. We proberen om dit tot een (steeds kleiner) minimum te beperken.
woon werkvervoer92% van al onze woon-werkverplaatsingen wordt afgelegd met het openbaar vervoer of met de fiets

11.11.11 en CO2

Om te weten wat de impact van onze organisatie is op het klimaat, zetten we de belangrijkste factoren om in hoeveelheid CO2.


co2verbruik

Deel dit artikel