11.11.11 verwelkomt internationaal migratieakkoord

Miroslav Lajčák, Juan José Gómez Camacho en Jürg Lauber op VN-hoofdkwartier in New York, 13 juli 2018.

Na meer dan een jaar onderhandelen bereikten de VN lidstaten - minus de Verenigde Staten die zich onder president Trump terugtrokken uit het proces - op 13 juli een akkoord over de finale tekst van 'the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration'.

11.11.11 volgde de onderhandelingen op de voet en is voorzichtig tevreden met het resultaat maar plaatst enkele belangrijke kanttekeningen. We vragen de Belgische regering om het akkoord in december in Marokko goed te keuren en snel werk te maken van een actieplan om uitvoering te geven aan de engagementen van het Global Compact.

Evenwichtig akkoord

In de New York Declaration for Refugees and Migrants van september 2016 engageerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich tot de ontwikkeling van het eerste akkoord met omvattende afspraken over migratie tegen eind 2018. Nog voor er één letter van het akkoord op papier stond kondigde president Trump eind vorig jaar de terugtrekking van de VS uit het proces aan met een summiere verklaring dat het akkoord in zou gaan tegen de soevereiniteit van het land.

Dat de VN-lidstaten, onder begeleiding van co-facilitators Mexico en Zwitserland, vandaag tot een akkoord over de finale tekst kwamen mag - gezien de huidige politieke context - een sterke verwezenlijking genoemd worden. Op 11 december wordt het akkoord door de verschillende lidstaten officieel goedgekeurd tijdens een speciale top in Marrakesh.

Hoewel het akkoord niet bindend is, gaat er wel een sterke morele kracht vanuit en zal het richting geven aan een beter omkadering van internationale migratie. 11.11.11 zette druk op de Belgische positie en werkte samen internationale ngo's om de tekst in de goede richting te duwen.

We verwelkomen het positieve narratief in de tekst en sluiten ons aan bij de kernboodschap dat migratie bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van zowel herkomst- als bestemmingslanden. Migratie wordt terecht naar voor geschoven als een legitieme adaptatiestrategie bij natuurrampen en andere noodsituaties.

We onderschrijven de centrale plaats van mensenrechten doorheen de tekst en verschillende specifieke doelstellingen waartoe de lidstaten zich ondertekenen. Zo engageren de lidstaten zich tot het faciliteren van arbeidsmigratie voor alle opleidingsniveaus. 11.11.11 publiceerde recent een dossier met concrete voorstellen voor een structurele hervorming van het beleid inzake arbeidsmigratie in België.

Er wordt ook een roadmap aangekondigd naar de 2030 Doelstelling om de transferkost van remittances terug te dringen naar 3%. We vragen dat België hierin een voortrekkersrol speelt gezien Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo eerder aangaf hiervan een prioriteit te maken.

Daarnaast kondigt de Global Compact oplossingen - waaronder hervestiging en visa - aan voor mensen wiens land onleefbaar wordt door klimaatverandering.

11.11.11 is tevreden dat het akkoord ook een engagement bevat om levens te redden op zee via gezamenlijke zoek- en reddingsmissies.

Non-refoulement principe geschrapt

Toch heeft 11.11.11 ook enkele belangrijke bemerkingen bij de finale tekst, die tijdens de laatste weken nog stevig bijgestuurd werd.

Het is erg zorgwekkend dat alle verwijzingen naar het non-refoulement principe, dat bepaalt dat mensen niet teruggestuurd worden naar plaatsen waar ze vervolging vrezen of hun leven in gevaar is, gesneuveld zijn in de laatste onderhandelingsrondes. 11.11.11 pleitte ervoor om dit principe stevig in het Global Compact te verankeren. Gezien de actuele discussies en beleidsmaatregelen in de EU, maar ook in landen als Algerije en Turkije lijkt het ons absoluut noodzakelijk om dit expliciet te vermelden.

Daarnaast betreurt 11.11.11 de afzwakking van de taal inzake detentie van kinderen. De Global Compact engageert zich enkel tot 'working to end the practice of child detention in the context of international migration' zonder daarvoor een concrete timing op te stellen. We betreuren dat België in deze geen internationale voortrekkersrol speelde, gezien ons land op dit moment zelf de bouw van een nieuw detentiecentrum voor gezinnen met kinderen afrondt.

Hoe dan ook vraagt 11.11.11 de Belgische regering om het akkoord in december mee te ondertekenen en werk te maken van een actieplan om de engagementen van het akkoord in concrete acties om te zetten.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Deel dit artikel