2013 : Internationaal Jaar van samenwerking op het gebied van water

wereldwaterdag 2013De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van water (IYWC). Daarmee erkent de internationale gemeenschap water als gemeenschappelijk goed en het belang van duurzaam beheer van water voor vrede, veiligheid en duurzame economische groei.


De organisatie van het Internationaal Jaar is in handen van de UNESCO omdat water  ook op domeinen zoals wetenschappen, opvoeding, cultuur en communicatie, ethiek, conflictpreventie, ... betrekking heeft. 





Aan alle landen wordt gevraagd om in 2013 acties te promoten gericht op het behalen van de internationale 'waterdoelstellingen', met name:

  • de voordelen en uitdagingen van watersamenwerking verduidelijken;
  • de kennis over watersamenwerking stimuleren;
  • concrete en innovatieve acties stimuleren;
  • partnerships en dialoog bevorderen.

Door het afkondigen van 2013 als IYWC, erkent de internationale gemeenschap het belang van vredevol en duurzaam beheer en gebruik van water. Het stimuleren van samenwerking in waterbeheer creëert wederzijds respect tussen de gebruikers en draagt bij tot vrede, veiligheid en duurzame economische groei.

De doelstelling om het deel van de wereldbevolking, dat nog geen toegang heeft tot zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen, met de helft te verminderen wordt niet overal op dezelfde wijze behaald. Het blijft een grote zorg van de VN en dit terwijl klimaatverandering en andere uitdagingen nu al de waterbeschikbaarheid en kwaliteit beïnvloeden.

Watersamenwerking is belangrijk omdat water een sectoroverschrijdende hoeksteen vormt van het beleid om de Millenniumdoelstellingen 2015 te halen. Bijgevolg roept het IYWC alle leiders op om water centraal te stellen in hun beleid.

Sedert de verklaring van het 2e Wereldwaterforum (Den Haag 2000) kreeg  'waterveiligheid' internationale erkenning. Regeringen zijn zich bewust geworden van de veiligheidsproblemen met betrekking tot water en daarmee verbonden veiligheid voor de burgers.

Een belangrijke doelstelling van het IYWC is dan ook om water-partnerschappen aan te gaan die essentieel zijn voor vrede en veiligheid, en tegelijk de billijke verdeling van beschikbaar water voor de bevolking en het leefmilieu verzekeren.

De Rio+20 verklaring (juni 2012) beklemtoont de engagementen rond het recht op zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen. De noodzaak om  waterkwaliteit te verbeteren en ecosystemen te beschermen sluit hier bij aan. Het efficiënt beheer van water evenals de waterbehandeling en de vereiste financiering verdienen eveneens aandacht.


Water verenigt

De belangrijkste opdracht voor de internationale gemeenschap is het omzetten van afspraken in concrete acties te velde. Alle betrokkenen in de regeringen, bij  internationale organisaties, in de privésector, in de maatschappij en de academische wereld moeten hierbij worden ingeschakeld.

In een internationale context moet met rekening houden met de onderlinge verbondenheid van rivierbekkens en de relatie tussen landgebruik en watervoorraden. Beslissingen op sociaal, politiek en economisch vlak moeten zo worden genomen dat zij een billijke verdeling nastreven van de natuurlijke rijkdommen.

Politieke moed is cruciaal, maar evenzeer vooruitzien en de vaste wil om innovatieve methodes te overwegen met betrekking tot watersamenwerking. Deelname van burgers in het beleid, essentieel voor goed bestuur, kan samenwerking in waterbeheer stimuleren.

De geschiedenis heeft meermaals aangetoond dat de vitale aard van 'water' een krachtige aansporing vormt om samen te werken en de belanghebbenden ertoe dwingt om de meest uiteenlopende standpunten te verzoenen. Water heeft  mensen en gemeenschappen vaker verenigd dan verdeeld.

Water heeft een sociale, economische maar ook een milieu-waarde. De integriteit van een ecosysteem kan maar behouden blijven door een algemene strategie voor waterbeheer, zoals het beschermen van het leefmilieu rondom rivieren en de bijhorende stroomgebieden. Water van geschikte kwaliteit in de juiste hoeveelheden, en op het juiste ogenblik gebruikt, kan de productiviteit van de grond en de arbeid verbeteren en draagt bij aan armoedebestrijding. Veilig water en sanitaire voorzieningen verbeteren de gezondheid en vragen een lagere investering dan gezondheidszorg voor mensen met 'vermijdbare' ziekten.


Meer info:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel