België en de financiële transactietaks: van voortrekker tot doodgraver?

Afgelopen dinsdag vroegen enkele ngo’s, waaronder 11.11.11, zich met een actie in het Warandepark af of de Belgische regering de Tobintaks had begraven

Vrijdag 17 juni stond een ontmoeting van de 10 Europese landen die momenteel onderhandelen over de invoering van een belasting op financiële transacties op de agenda.

Op basis van eerdere verklaringen van minister Van Overtveldt bestond de vrees dat België uit de groep van 10 zou stappen en daarmee de invoering van de taks zou kelderen. Zover kwam het gelukkig niet, mede dankzij druk van ngo’s en binnen meerderheid en oppositie. De ministers kondigden aan een finale beslissing over het basismechanisme van de taks uit te stellen tot september.

Reden van dat uitstel is nog steeds de aarzelende houding van België dat de meest risicovolle financiële producten van de taks wil vrijstellen wat de opbrengst van de taks drastisch zou ondermijnen. Na 3 jaar onderhandelen blijft België nadrukkelijk op de rem staan in het dossier van de Tobintaks.

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe: “België heeft de Tobintaks dan misschien niet begraven, het gevaar blijft bestaan dat van uitstel ook afstel komt. We hopen dat we in september niet opnieuw een doodskist naar het Warandepark moeten dragen.”

FTT

Na de financiële crisis werd er op Europees niveau werk gemaakt van een Financiële Transactietaks (ook vaak Tobintaks genoemd). De taks voorziet in een kleine heffing op transacties in financiële producten (aandelen en afgeleide producten). In 2011 lanceerde de Europese Commissie een concreet voorstel om een FTT in te voeren. 11 lidstaten waren bereid daar concreet werk van te maken binnen een 'versterkte samenwerking'. In december 2015 werd een akkoord gevonden tussen 10 van de landen (Estland zou eventueel later terug aansluiten) over een aantal basisprincipes waarin de taks moet voldoen. Toen verklaarde de ministers voor de zomer rond te zijn met de gesprekken en met concrete wetteksten naar buiten te komen.

België: van voortrekker tot doodgraver?

België heeft zich steeds opgesteld als voortrekker in het dossier. In juli 2004 kreeg ons land als eerste een wet die de taks zou invoeren als daarvoor een akkoord werd bereikt binnen de Eurozone. In voorgaande regeringen sprong Charles Michel (toenmalig minister voor ontwikkelingssamenwerking) menig maal in de bres voor de taks, onder meer op topontmoetingen van de VN. Ook het Regeerakkoord stipuleert dat België 'constructief zal meewerken' aan de invoering van de taks.

Als België het been stijf houdt en uit de onderhandelingen stapt is dat de facto sabotage van het project. We vrezen dan ook dat België echt de doodgraver van de FTT wordt.

Eerder werd bekend dat België dwarsligt over de reikwijdte van de taks. Ons land pleitte voor een vrijstelling van het merendeel van financiële derivaten – complexe financiële producten die een sleutelrol spelen in speculatieve handel – uit de taks. Niet alleen zou de taks op die manier haar doel voorbijschieten om te zorgen voor meer financiële stabiliteit. Dergelijke vrijstelling zou bovendien ook een serieuze aderlating betekenen voor de inkomsten uit de taks. Uit de recente informatie dichtbij de onderhandelingen blijkt dat er een akkoord is tussen de meeste landen over het basismechanisme van de taks – de zogenaamde 'core engine' – maar met name België blijft dwarsliggen met bezorgdheden over de reële economie en de impact op pensioenfondsen. Dat deze bezorgdheden niet met de realiteit stroken schreven we eerder: Tobintaks maakt woonkrediet duurder? Niet echt en Financiële Transactietaks: enkele mythes doorprikt

Een akkoord op 17 juni is nog steeds mogelijk, maar vereist dat Belgische regering haar engagement waarmaakt. Bovendien wordt op volgende week een akkoord verwacht over het basismechanisme van de taks. Zeer specifieke verzuchtingen kunnen later nog steeds aan bod komen wanneer dat basismechanisme specifiek wordt uitgewerkt. Als België het been stijf houdt en uit de onderhandelingen stapt is dat de facto sabotage van het project. We vrezen dan ook dat België echt de doodgraver van de FTT wordt.

Geloofwaardigheid op het spel

De Belgische houding is dus bepalend voor een akkoord. Ondertussen heeft het merendeel van deelnemende landen al aangegeven vooruit te willen. Als het proces hier stopt is België verantwoordelijk. Eerder gaf een vertegenwoordiger van de Europese Commissie al aan dat België het risico liep als een zeer onbetrouwbare partner aanzien te worden door de Europese partners. Bovendien kunnen de Belgische verzuchtingen later nog steeds aan komen. Tot slot zal elk land compromissen moeten sluiten om tot een oplossing te komen, ook België.

Heeft België de Tobintaks vermoord?

Protestactie in Warandepark, 13 juni 2016

Het Belgische middenveld maakt zich ernstige zorgen over de Belgische houding bij de onderhandeling over een Europese Financiële Transactietaks (FTT).

Daarom organiseren de zes organisaties een fictieve begrafenis van de Tobintaks tegenover het Belgisch Parlement in het Warandepark. Een doodskist met daarin de betreurde Tobintaks zal naar de rand van het Belgisch Parlement gedragen worden. Daar aangekomen spreken we een fictieve lijkrede uit. Zal België de overledene nog wakker kussen of blijft ons land onverschillig voor de smeekbede?

Waarde landgenoten, belastingbetalers

We zijn hier samen om afscheid te nemen en hulde te brengen aan onze dierbare held en vriend Robin Hood.

Hij nam geld van de rijken en schonk dat aan de armen.

Anno 2016 gaat dat niet meer met pijl en boog en verscholen in het struikgewas in een donker woud. Maar met een kleine belasting op de handel in kapitaal, op alle financieel verkeer.

Hij zal hard worden gemist, In België, in Europa, en ver daarbuiten.

Want wie zal de strijd aanbinden met de extreem snelle kapitaalbeweging, de speculatie die er aan vastplakt, en de rampzalige gevolgen daarvan voor landen en mensen?

Want, wie zal in de komende jaren zorgen voor bijkomende middelen voor ontwikkeling en voor de strijd tegen de klimaatverandering. Als voor een leefbare wereld voor iedereen in 2030 meer dan 2.500 miljard per jaar extra nodig is, dan kunnen we mensen zoals Robin Hood echt niet missen. Voor ons dierbaar vaderland alleen al zou zelfs een kleine versie van de taks al 1,6 miljard euro per jaar opbrengen. Niemand wil dit in een kil graf zen verdwijnen

We weten dat Robin geen natuurlijke dood is gestorven. Hoe dichter hij bij zijn doel kwam , hoe vaker hij met de dood werd bedreigd en aangevallen door de grote banken en financiële groepen. Meer dan eens was er ook aanwijsbare medeplichtigheid van ministeries van financiën van verschillende landen.

Het moet Robin veel pijn hebben gedaan dat België , dat in de beginjaren een van zijn trouwste bondgenoten was, stilaan vaak weerlegde argumenten van zijn tegenstanders begon over te nemen, en van kamp dreigt te veranderen. Niet alleen premier Michel, toen minister van ontwikkelingssamenwerking , maar ook Didier Reynders , toen minister van financiën hebben destijds publiek hun steun betuigd aan de taks. We willen hen vandaag daaraan herinneren

Want niet alles is verloren. We zetten het werk van Robin verder. Miljoenen Europeanen hebben in petities en op andere manieren duidelijk gemaakt dat er een belasting op financiële transacties moet worden gerealiseerd. Er hangt te veel van af .

Voor een keer kan de Belgische regering wonderen doen. Ze kan opnieuw aan de Belgen en andere Europese landen duidelijk maken dat ze de erfenis van Robin Hood in ere houdt. Ze kan volop gaan voor een krachtige , snel uit te voeren transactietaks.

Dat is de beste , de enige manier om Robin opnieuw tot leven te wekken

11.11.11 DOOR:

Red de robinhood-taks

 

Enkele tegenargumenten doorprikt

 

Beelden van de actie

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels