België: fiscaal paradijs voor het financiewezen

 

... maar niet voor de arbeiders en voor wie op de grens van de armoede leeft. 

Anderhalf miljoen Belgen (één op zeven!) leeft onder of op de rand van de armoede (822 euro per maand). Daarentegen vertegenwoordigen de financiële vermogens 300% van het Belgisch BBP. Dat is ongeveer 300.000 miljard oude frank! Dat is de grootste verhouding per hoofd van de bevolking in Europa. Bovendien zijn de inkomsten daarvan nauwelijks belast. Dat verklaart de duizenden vermogende Franse en Nederlandse fiscale immigranten,die in België op zoek zijn naar allerlei fiscale privilegies: het bankgeheim, meerwaarde op Beurseffecten wordt hier zo goed als niet belast, er is geen vermogensbelasting en geen billijke belasting.

Financiering van de overheid

In België gebeurt die hoofdzakelijk via de belasting op arbeid en op consumptiegoederen (BTW). De personenbelasting weegt zwaar op kleine en middelgrote inkomens. Er bestaat hier een flagrante onevenwichtigheid tussen de belasting op inkomsten uit arbeid en die op financiële inkomsten. De belastingsprogressiviteit tussen de kleine en grote inkomens is miniem, wat in een periode van loonmatiging bijzonder onrechtvaardig is. De recente hervormingen van minister Reynders hebben die progressiviteit nog verkleind voor de hoge inkomens.

Waarom zijn wij voor belastingen?

Belastingen zijn onmisbaar. Ze zijn, zoals iemand ooit heeft gezegd, de prijs voor de beschaving en de vrucht van onze solidariteit. Ze maken het mogelijk de rijkdom over de hele samenleving te herverdelen. Ze stellen ons in staat de armoede te verkleinen via de overheidsfinanciering van de sociale uitkeringen. Met de belastingopbrengsten kun je investeren in duurzame ontwikkeling door middel van echte openbare diensten. Zonder belastingen en sociale bijdragen zouden we nooit onze Sociale Zekerheid in stand kunnen houden, de gezondheidszorg verzekeren, noch het onderwijs, de sociale huisvesting,de cultuur, het wetenschappelijk onderzoek, het openbaar vervoer en alle andere vormen van infrastructuur die de burgers nodig hebben.

Leve de belastingen… als ze rechtvaardig zijn!

Het belastingstelsel moet hervormd worden met het oog op meer doorzichtigheid, met de bedoeling een financieel vermogenskadaster op te stellen,een grotere progressiviteit te realiseren door middel van een vermogensbelasting. Zo willen we de fiscale rechtvaardigheid realiseren. Iedereen moet kunnen bijdragen volgens zijn mogelijkheden. Een taks op de internationale wisseltransacties (Tobintaks) – zoals ze in 2004 door het Belgisch parlement werd goedgekeurd – is een van de onderdelen van een rechtvaardige verdeling. Het is hoog tijd die taks uit te breiden en toe te passen.

Meer doorzichtigheid: opheffing van het fiscale bankgeheim

De meest mobiele inkomens, deze uit kapitaalbezit dus, kunnen steeds beter – legaal of illegaal – aan de belastingen ontsnappen. In twintig jaar tijd zijn over de hele wereld de fiscale paradijzen, vluchtheuvels voor fraude en zwart geld, van een dertigtal toegenomen tot 72. Een kwart van het Belgisch financiële patrimonium zou zich in het buitenland bevinden. De opheffing van het fiscale bankgeheim zowel in België als in de Europese Unie zou de financiële geldstromen doorzichtig kunnen maken, wat een doeltreffende strijd tegen de belastingfraude en de witwaspraktijken mogelijk maakt.

Dat kan door

  • De belemmeringen op controle van de financiële inkomsten op te heffen.
  • De banken en de financiële tussenpersonen te verplichten jaarlijks een lijst bij te houden van al wie intresten, dividenden en meerwaarden heeft geïncasseerd. Door een lijst op te stellen van wie een rekening geopend of afgesloten heeft en van de kapitaalstromen naar het buitenland (fiscale kapitaalsvlucht).

Meer progressiviteit ! Wij eisen een fiscaal vermogenskadaster!
Samen met de opheffing van het bankgeheim moet er een financieel kadaster komen. Daar moet alle beschikbare informatie in opgenomen worden. Ongetwijfeld moet dat het belangrijkste deel bevatten van de vermogens (van 39% in de jaren 70 zijn die tot 62% in 2000 toegenomen). Dat kadaster moet de reeds bestaande kadasters aanvullen: zoals het register met gegevens betreffende onroerend bezit,de lijst met de salarissen en sociale uitkeringen, het repertorium van motorvoertuigen, enzovoort. zo krijgen we tenminste een billijkere heffing van de belastingen.

Met het oog op meer rechtvaardigheid eisen wij een vermogensbelasting

Inkomens uit arbeid worden zwaarder belast dan inkomens uit kapitaal. Dit is onrechtvaardig! Een progressieve belasting op de vermogens (van meer dan één miljoen euro) zal meer fiscale rechtvaardigheid brengen.

De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ABVV, ACV, ATTAC VLAANDEREN, BBL, HUMANISTISCH VERBOND, KWB, NETWERK-VLAANDEREN, OXFAM SOLIDARITEIT, VODO en 11.11.11.

geen organisatie

Deel dit artikel