Ecuador: een nieuwe grondwet, gedrenkt in water

In 2008 werd (alweer) een nieuwe grondwet geschreven in Ecuador, de vorige dateerde van 1998.  Een algemene vergadering met 140 speciaal hiertoe verkozen leden zette in 8 maanden een uitermate participatief proces op, waarbij talrijke delegaties basisprincipes aanreikten of onderschreven, hetzij mondeling, hetzij onder vorm van voorstellen tot artikels.

PROTOS nam actief deel aan dit proces, en dit vooral binnen de waterfora, zowel regionaal in het zuidelijk Hoogland, als nationaal.  Er werd een voorstel uitgewerkt over de integratie van het thema water in de nieuwe grondwet, wat in diverse geledingen uitgebreid werd bediscussieerd. Dit werd voorgelegd aan de algemene vergadering, en van nabij werd opgevolgd hoe het voorstel onthaald en bediscussieerd werd, waar de knelpunten zaten, waar er moest onderhandeld worden.

Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, en betekent een belangrijke verworvenheid van de diverse sociale geledingen.  Het oorspronkelijke voorstel ijverde voor een specifiek hoofdstuk rond water, maar nu is “water” opgenomen in diverse hoofdstukken en heeft het water uiteindelijk de grondwet besproeid in minstens 34 artikels.

De grondwet brengt het thema water onder 3 belangrijke principes:

  • water is een nationaal en strategisch patrimonium, voor publiek gebruik en daarom is elke vorm van privétoe-eigening verboden
  • het recht op water is een fundamenteel mensenrecht waar niet van afgeweken kan worden
  • het beheer van water is uitsluitend publiek of communautair.
Er worden ook  aanwijzingen gegeven voor integraal waterbeheer, er wordt nadruk gelegd op de bescherming van watervoorraden en het stroombekkenbeheer. De prioriteiten liggen vast: na water voor menselijke consumptie komt irrigatie voor lokale productie, daarna wordt het ecologisch debiet veilig gesteld en nadien komen andere productieve gebruiken (bv. irrigatie voor exportgewassen).

De grote uitdaging bestaat er nu in om deze grondwet ook uit te voeren.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel