Een brief aan Minister Magnette

Geachte Heer Minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Geachte Mijnheer Magnette,

Vandaag lijdt bijna een miljard mensen honger. Te weinig energie om te werken. Geen kracht om initiatief te nemen. Mannen, vrouwen, kinderen die doodgaan van niks. De eerste millenniumdoelstelling die staatshoofden wereldwijd in 2000 ondertekenden, voorziet de halvering van honger tegen 2015. Maar veel zicht op beterschap is er anno 2012 nog niet. Nochtans hoeft honger niet uitzichtloos te zijn.

Tweederde van die hongerigen leeft in een boerenfamilie, en is voor een inkomen afhankelijk van de landbouwsector.

In de eerste plaats moeten boeren en boerinnen daarom hun werk kunnen doen, én ervan kunnen leven. Daar is geld en technische ondersteuning voor nodig, maar ook méér dan dat. Er is goed beleid voor nodig. België heeft, aangemoedigd door beleidsvoorstellen vanuit de Coalitie tegen de Honger en het federale parlement, de afgelopen jaren positieve initiatieven in die zin ondernomen.

Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft ook U een belangrijke rol hierin te spelen. Ons land moet zijn rol en verantwoordelijkheid opnemen, en daarom vragen wij U om tijdens uw beleidstermijn bijzondere aandacht te hebben voor maatregelen die nodig zijn om honger de wereld uit te bannen en kleine, familiale boeren wereldwijd een leefbaar inkomen te geven.


Daarom vragen wij U om:

 

 • het genomen engagement om het ontwikkelingssamenwerkingsbudget voor voedselzekerheid en landbouw op te trekken tot 15 procent in 2015 na te komen, en om op internationale fora ook andere landen aan te moedigen deze weg in te slaan.

 • de belofte in de nieuwe strategienota landbouw en voedselzekerheid om de steun aan duurzame en familiale landbouw centraal te stellen, te realiseren.
  De huidige budgetten voor technische steun aan familiale landbouwers, ondersteuning van het beter in de handel brengen van lokale productie en het versterken van landbouworganisaties blijven in verhouding tot het totale beschikbare budget voor landbouw en voedselzekerheid veel te beperkt.
  U zou de verantwoordelijke instanties kunnen aanmoedigen om de visie en strategieën in de strategienota ook daadwerkelijk op het terrein te implementeren, en om rond specifieke aspecten operationele nota's op te stellen.

 • voor de stijgende budgetten die de Belgische ontwikkelingssamenwerking investeert in landbouwkundig onderzoek, een duidelijke keuze te maken voor onderzoek naar duurzamere en agro-ecologische landbouwmethodes. Synergie met andere ontwikkelingsactoren is hierbij cruciaal, zodat familiale landbouwers wereldwijd, mannen maar vooral ook vrouwen, de vruchten kunnen plukken van dit onderzoek.

 • maatregelen te nemen om de beleidscoherentie die nodig is tussen ontwikkelingsbeleid en andere beleidsdomeinen zoals buitenlandse handel, landbouw, financiën, klimaat en energie, te bevorderen. Het is onvoldoende dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking duurzame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in onze partnerlanden promoot, om daadwerkelijk resultaten te boeken moet dit ondersteund worden door een Belgisch en Europees handels- en landbouwbeleid dat ook de belangen van producenten in het Zuiden ter harte neemt.

 • de volatiliteit van de landbouwprijzen en de speculatie op voedselproducten, die zorgen voor té onzekere inkomens voor boeren in het Zuiden, maar ook in eigen land, aan te pakken.

  Voedsel is geen koopwaar zoals een ander, er zijn maatregelen nodig om de landbouwmarkten te stabiliseren en te beschermen. Een goed beheer van voedselstocks, een verbod op speculatieve financiële producten in voedingsgrondstoffen, het invoeren van een belasting die speculatieve financiële operaties afremt,... kunnen hierin een voorname rol spelen. België moet op internationale fora hierover duidelijke standpunten vertolken en een degelijk beleid verdedigen.
  De Coalitie tegen de Honger bezorgde U al eerder een technische nota hierover.

 • De toegang tot land en hulpbronnen voor mannen en vrouwen beter te beschermen, door het ondersteunen van landhervormingsprogramma's in de partnerlanden en de implementatie van de Vrijwillige Richtlijnen voor een verantwoordelijk beheer van land, opgesteld in het kader van het Comité voor Voedselzekerheid (FAO) in maart 2012.

 • BIO te stimuleren om ook kredieten te voorzien voor landbouwproducenten georganiseerd op kleinere schaal of in cöoperitieven. In de evaluatie van BIO die U dit jaar voorziet zou specifiek gekeken moeten worden naar hoe BIO investeert in de landbouwsector en hoe de prioriteiten vooropgesteld in de strategienota landbouw en Voedselzekerheid worden gerespecteerd.

 • Binnen de administratie een bijzondere aandacht te behouden voor de coherentie en het versterken van de synergie tussen de Belgische actoren actief rond landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Deze aandacht moet zich in het bijzonder vertalen door de aanstelling van een nieuw beleidsverantwoordelijke binnen DGD voor de landbouwsector. Om de globale coherentie tussen de verschillende Belgische ontwikkelingsacties op vlak van landbouw te versterken, zijn ook de samenkomsten van het Platform Landbouw in onze ogen cruciaal.

 

Wij vragen u om voldoende aandacht te hebben voor deze thema's en met ons mee te zoeken naar oplossingen.

Wij zijn steeds bereid om u in een gesprek de problematiek nader toe te lichten, en samen te bekijken welke de volgende beleidsstappen kunnen zijn in de strijd tegen de honger.

Met de meeste hoogachting,

De Coalitie tegen de Honger

 

 • Els Hertogen, 11.11.11
 • Michel Sonet, AD Gembloux
 • Jo Dalemans, Broederlijk Delen
 • Kristof Volckaert, Boerenbond
 • Gilles Cnockaert, Caritas Belgique
 • Stéphane Desgain, CNCD-11.11.11
 • Naziha Elmoussaoui, Croix-Rouge de Belgique
 • Carmelina Carracillo, Entraide et Fraternité
 • Claire Guffens, FIAN
 • Sophie Charlier, Monde selon les femmes
 • Vincent Henin, Louvain Développement
 • Thierry Kesteloot, Oxfam Solidarité-Solidariteit
 • Corentin Dayez, Oxfam Magasin du monde
 • Magalie Schotte, Oxfam Wereldwinkels
 • Jean-Jacques Grodent, SOS Faim
 • Stefaan Bonte, Trias
 • Koen Vantroos, Vétérinaires sans Frontières
 • Karen Janssens, Vredeseilanden

 

Rikolto (Vredeseilanden) DOOR:

Deel dit artikel