Geen oorlog tegen Iran

 

hspace=5Wij, ondergetekenden, tonen ons diep bezorgd over de recente militaire dreigementen tegen Iran vanwege de VS, daarin gevolgd door Israël. De VS sluiten daarbij ook de inzet van nucleaire wapens niet uit. We verzetten ons tegen een nieuw Irak-scenario dat de regio in nog grotere chaos zou onderdompelen. We verzetten ons vanzelfsprekend ook tegen de dreigementen van Iran tegen Israël.

Vrede komt nooit tot stand door dreigementen van welke kant ook, met de bedoeling om een ander land te vernietigen of aan te vallen. Het dreigen met of gebruiken van geweld tegen andere naties is in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties. We dringen aan op een oplossing die via volgehouden dialoog het respect voor het internationaal recht als inzet heeft.

Het anti-oorlogsplatform stelt daarom wat volgt:

1. 
We verwerpen oorlog en oorlogsdreigingen tegen Iran en tegen elk ander land als middel om politieke, economische en geostrategische doelstellingen te verwezenlijken. Een militaire aanval tegen Iran zal desastreuze gevolgen hebben voor een regio die nu al erg instabiel is. Het Midden-Oosten heeft geen nieuwe oorlog maar vrede nodig. We roepen de Belgische regering op om zich binnen de EU en de NAVO te verzetten tegen elke militaire actie tegen Iran. Het belang van de Belgische houding zal toenemen wanneer ons land volgende jaar lid wordt van de VN-Veiligheidsraad.

2. 
Het non-proliferatieverdrag dient door alle landen te worden gerespecteerd. De bestaande kernwapenmachten moeten hun arsenalen ontmantelen in plaats van ze te moderniseren. We vragen de Belgische regering dat ze de resoluties van Kamer en Senaat uitvoert die aandringen op de verwijdering van kernwapens uit de niet-kernwapenlanden van Europa en de uiteindelijke verwijdering van alle kernwapens waar ook ter wereld.

3. 
De dreiging van een nucleair opbod kan het best tegengegaan worden door een akkoord met alle landen in het Midden-Oosten om de regio uit te roepen tot kernwapenvrije zone. De landen uit de Golf, verenigd in de Gulf Co-operation Council zijn daarvoor gewonnen en proberen Iran daartoe te engageren. Deze oplossing wordt bovendien ook door Hans Blix naar voor geschoven in zijn recent rapport getiteld “Weapons of Terror” dat door de “Commissie voor massavernietigingswapens’ is opgesteld. Een kernwapenvrije zone veronderstelt meteen ook de volledige ontmanteling van het Israëlische kernwapenarsenaal dat werd opgebouwd met de steun van diverse Westerse staten. België moet het initiatief tot een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten steunen.

4. 
Onder geen beding mogen België, de EU of NAVO hun medewerking verlenen aan een militaire actie tegen Iran.
Dit betekent onder andere dat geen basissen, materiaal en inlichtingen ter beschikking worden gesteld ter ondersteuning van oorlogshandelingen. We herinneren de Belgische regering aan de belofte uit het regeerakkoord om de akkoorden inzake oorlogstransporten over Belgisch grondgebied te herzien.

5.
We erkennen het recht van elk volk op democratie en respect voor mensenrechten. De democratisering van Iran kan echter niet worden afgedwongen door oorlog, militaire acties of pogingen tot destabilisatie van buitenaf.

6. 
We herhalen onze eis om dringend een einde te maken aan de bezetting en het daaruit voortspruitende geweld in de Palestijnse gebieden en Irak.
Elk volk in de regio heeft het recht op een vreedzaam bestaan binnen internationaal erkende grenzen met respect voor het internationaal en humanitair recht. Dat is een onmiskenbare voorwaarde om terug rust en stabiliteit te krijgen in de regio.

 Meer info: http://www.geenoorlog.be

Standpunt van het anti-oorlogsplatform ondertekend door:
11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
Aardewerk
ABVV/FGTB
Acting Open Minds
ACW
Aktie Vredesbelasting (VRAK)
Amis du Monde Diplomatique
Association Belgo-Palestinienne
l'Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMPGN)
l'Association des Etudiants pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AEPGN)
ATTAC Vlaanderen
Broederlijk Delen
BRussells Tribunal
CETRI
Christenen voor het Socialisme
CNAPD
CNCD-11.11.11
CODIP
Collectif du Drapeau Rouge
COMAC
Comité Afrique Australe
Comité de Surveillance OTAN
Conseil de la Jeunesse d’Expression Française
ECHT
ECOLO
Ecolo J
Femmes pour la Paix
Femmes Prévoyantes Socialistes
Forum européen pour un contrat de génération Nord-Sud
Forum voor Vredesactie
FOS – Socialistische Solidariteit
Greenpeace België
Groen!
Hand-in-Hand Vluchtelingen / Gent
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Inanna asbl
Intal
Jeunesses Communistes
JOC
JOCF
Jong Groen!
Kairos Europe (Wallonie Bruxelles)
KAJ Vlaanderen
Kommunistische Partij (KP)
LEF
Mediadoc vzw
MIR-IRG
Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP)
Oxfam Solidariteit/Solidarité
Oxfam Wereldwinkels

Partij van de Arbeid
Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Prego-Jongeren mét Spirit
Protos
SAP/POS
SOS Irak
SP.a-Rood
Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala
StopUSA
‘t Uilekot
ULDP
UPJB
Vaka/Hand in Hand vzw
Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)
Voor Moeder Aarde
Vrede vzw
Vredeshuis Aalst
Vrouwen Overleg Komitee
Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

Deel dit artikel