Inkomsten van Broederlijk Delen stegen in 2007 met bijna 30%

Op zaterdag 17 mei keurde de Algemene Vergadering van Broederlijk Delen de jaarrekening 2007 en de begroting 2008 goed. De jaarrekening 2007 toont een uitzonderlijk grote groei aan de inkomstenzijde. In 2006 beschikte Broederlijk Delen over 14.772.473 euro aan inkomsten. In 2007 werd dat 16.381.489 euro. Dit bedrag bestaat enerzijds uit subsidies (38.6%) en anderzijds uit inkomsten van eigen fondsenwerving (55.6%) (*). Het aandeel van de subsidies nam af, de inkomsten uit eigen fondsenwerving daarentegen namen sterk toe. De inkomsten uit eigen fondsenwervende activiteiten stegen met maar liefst 2.048.099 euro of bijna 30%. Deze forse stijging is grotendeels toe te wijzen aan twee grote legaten. Maar ook het groeiende succes van groepsacties zoals de Koffiestop en het toenemende aantal scholenacties hebben een aandeel in dit positieve verhaal.
 

'In naam van onze 250 partnerorganisaties in het Zuiden bedank ik onze vele vrijwilligers en gulle schenkers. Zij hebben dit positieve resultaat mee mogelijk gemaakt,' zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen.
 
De organisatie kan de financiële middelen nu goed gebruiken. Door de moeilijke regeringsonderhandelingen zijn de toegezegde subsidies nog steeds niet uitgekeerd. 'Indien we de subsidies niet voor het einde van de zomer ontvangen, zal onze organisatie door haar liquiditeiten zitten en komen het uitbetalen van het personeel en het nakomen van onze verbintenissen met partnerorganisaties in het Zuiden in het gedrang. Wij zullen dan genoodzaakt zijn om een lening aan te gaan,’ aldus Luc Claessens.

Het blijft alleszins de bedoeling om de meerinkomsten van 2008 in de eerste plaats te investeren in het werk van de partnerorganisaties in het Zuiden. Het ondersteunen van de eigen plannen van groepen mensen in hun strijd tegen armoede en onrecht is de kernopdracht van Broederlijk Delen. Mensen in het Zuiden nemen zelf het heft in handen. Met de steun van Broederlijk Delen zorgen ze voor verandering. Dat blijkt elke dag duidelijk op het terrein.

Verder bereidt de organisatie zich voor op de toekomst en schreef ze een ambitieus strategisch plan voor de volgende zes jaar. Het uitbouwen van een vrijwilligersbeweging staat bovenaan op het prioriteitenlijstje. Grote aandacht gaat verder naar het betrekken van jongeren bij het solidariteitswerk, het versterken van de politieke werking en het bijsturen van het beleid met de partnerorganisaties. Via een appelerend verhaal nodigt de ngo het Vlaamse publiek uit tot solidariteit met mensen in het Zuiden.

'We doen dit niet alleen. Broederlijk Delen kiest resoluut voor internationale samenwerking. Als lid van Cidse (Cooperation Internationale pour le Développement et la Solidarité), het internationale netwerk van organisaties met een vastenactie, willen we in toenemende mate investeren in concrete samenwerking, zowel op het vlak van politieke beleidsbeïnvloeding als op het vlak van ondersteuning van partnerorganisaties. De toekomst is aan de organisaties die internationaal de krachten bundelen. Wij zijn verheugd met de toenemende steun van vele vrijwilligers en schenkers die in deze aanpak geloven. Zij maken het mogelijk dat we verder in deze samenwerking investeren,' aldus nog Luc Claessens.


(*) 5.8% van de inkomsten komen voort uit verkoopsactiviteiten en dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de verkoop van campagnematerialen of over de bijdrage van deelnemers aan inleefreizen die Broederlijk Delen organiseert.

Deel dit artikel