Memorandum van de Noord-Zuidbeweging: Het tij keren voor de Millenniumdoelstellingen


België is van juli tot december 2010 voorzitter van de Europese Unie. Geen eenvoudige taak in tijden van verandering. Er is niet alleen een meervoudige arton1054-20633crisis, ook de grondvesten van Europa worden aangepakt met de goedkeuring van het Lissabonverdrag. 2010 wordt dus een overgangsjaar voor de Europese instellingen.

Toch biedt het EU voorzitterschap de Belgische regering kansen om te wegen op het Europees beleid. België bepaalt in deze periode mee de Europese agenda, en speelt een belangrijke rol in de coördinatie van de dossiers die op de Europese ministerraden worden behandeld. Het gaat dan onder andere om de voorbereiding van de hervorming van de instrumenten voor de Europese ontwikkelingssamenwerking, het voortzetten van de strijd tegen de economische crisis, de hervorming van het Europese en internationaal financieel systeem, de voorbereiding van de Europese strategie "2020" voor de tewerkstelling en de concurrentiekracht, en de volgende grote klimaatconferentie in Cancun in december 2010.


Tijdens het Belgisch EU voorzitterschap zal de internationale gemeenschap 10 jaar na de millenniumverklaring de millenniumdoelen grondige evalueren. De Millenniumdoelen vormen dan ook de rode draad van het voorzitterschapsprogramma van het Belgisch Platform van CONCORD.

De ngo's hebben er nooit een geheim van gemaakt dat de millenniumdoelen niet volstaan. Halvering van armoede en honger zijn op zijn best een tussenstap. Toch zijn de millenniumdoelstellingen intussen de hoeksteen geworden van heel wat bilaterale en multilaterale ontwikkelingsprojecten en -programma's. Ze werden geïntegreerd in beleidsdocumenten en visies. Ook in het beleid van de EU werden ze ingebouwd met instrumenten om te toetsen of de Unie haar engagementen nakomt, en om te meten of er op vlak van ontwikkeling vooruitgang wordt geboekt

De meeste resultaten zullen in 2015 niet worden gehaald. De millenniumdoelen zijn nochtans geen utopisch maximumprogramma, maar een absoluut minimumprogramma van technisch haalbare middellange termijn doelstellingen die dreigen niet gehaald te worden door gebrek aan politieke wil. België kan in het kader van het voorzitterschap van de EU een belangrijke bijdrage leveren om die politiek wil aan te wakkeren

Op de 10de verjaardag van de millenniumdoelstellingen houden de Verenigde Naties een opvolgingsconferentie. Men zal er allicht bevestigen dat de toch al veel te beperkte vooruitgang met betrekking tot de millenniumdoelen in de voorbije jaren werd weggeveegd door een aantal opeenvolgende crisissen. Die crisissen hebben zeker een directe impact op het al dan niet halen van de Millenniumdoelstellingen. Maar ze zijn geen toeval. De crisissen worden veroorzaakt door dezelfde factoren die verhinderen of bemoeilijken dat de Millenniumdoelstellingen worden gehaald. Ze tonen aan dat de internationale gemeenschap er niet in slaagt om de basisvoorwaarden te scheppen voor duurzame ontwikkeling.


Als België zonder schaamte de eigen en de Europese prestaties aan de internationale gemeenschap wil voorleggen in september 2010, zullen er meer middelen moeten komen voor echte ontwikkelingssamenwerking. Maar er zullen ook meer inspanningen moeten gedaan worden om een grotere coherentie te verzekeren van het Europese beleid ter ondersteuning van de ontwikkelingsdoelstellingen. Een hervorming van het handelsbeleid, het beleid ten aanzien van de klimaatsverandering en het financiële beleid, samen met de versterking van het multilaterale systeem, moeten de pijlers vormen van het Belgische voorzitterschap.

Rond elk van deze punten legt het Belgisch Platform van CONCORD in de komende maanden concrete eisen en opdrachten voor aan het Belgische voorzitterschap. Het spitst zich daarbij toe op vier thema's: de financiering van ontwikkeling, waardige werk, voedselsoevereiniteit en klimaat. We houden daarbij een sterke focus op Afrika dat het grootste aantal minstontwikkelde landen telt. Tenslotte zal het Belgische Platform blijven sterk aandringen op meer transparantie van het beleid en de consultatie van het middenveld. Over het Europese beleid en de Belgische standpunten die België daarover inneemt.

Deel dit artikel