Nieuwe MO*paper: De strijd om de Europese ontwikkelingsbudgetten

paper106

Ontwikkelingssamenwerking kan niet meer los worden gezien van brede politieke en maatschappelijke evoluties. Dat kan een bedreiging vormen voor de klassieke aanpak van ontwikkelingssamenwerking.

Langs alle kanten wordt gesproken van evaluaties, het vastleggen van nieuwe prioriteiten en het heroriënteren van het budget. Daarbij wordt vaak verwezen naar de grote 'paradigmaverschuivingen' die in 2015 tijdens verschillende conferenties aan bod zijn gekomen, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, de financiering van ontwikkeling en de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Voor elke wereldwijde uitdaging wordt met begerige ogen gekeken naar de bestaande ontwikkelingsfondsen, maar niet alles wat bijdraagt tot ontwikkeling kan uit die fondsen worden gefinancierd. Tenzij die over veel meer middelen zouden beschikken, maar daarvoor lijkt geen maatschappelijk draagvlak te bestaan.

De middelen voor de financiering van de werking van de Europese Unie worden vastgelegd in een Meerjarig Financieel Kader. Dat geldt ook voor de verschillende instrumenten en begrotingen van het Europees ontwikkelingsbeleid. Het huidige kader omvat de zeven jaar van 2014 tot 2020. Op dit moment is dus ongeveer een derde van de looptijd van het huidig kader verstreken.

In deze MO*paper analyseren Dirk Brems en Sarah Hulsmans de samenhang tussen de post-Cotonou-agenda, het migratievraagstuk en de veiligheidsagenda, meer specifiek de African Peace Facility. 

Over de auteurs

Dirk Brems heeft 25 jaar ervaring in Afrika, onder andere als hoofd Ontwikkelingssamenwerking in Burundi. Hij is nu Raad Ontwikkelingssamenwerking op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Sarah Hulsmans werkte vijf maanden bij die Permanente Vertegenwoordiging en volgde er de actualiteit in de Europese ontwikkelingssamenwerking op.

De auteurs schrijven dit artikel in eigen naam. Hun opinies en ideeën vertolken dus geenszins Belgische of Europese
meningen of standpunten.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Deel dit artikel