Nog meer inspanningen nodig voor 'water en sanitair voor iedereen'

2011-1-madagascar_sanitatie19 november is het Wereldtoiletdag. Kunnen beschikken over basissanitair is essentieel in de strijd tegen allerlei ziekten en betekent een belangrijke stap naar verdere ontwikkeling. PROTOS maakt hier al langer werk van en ijvert op verschillende niveaus voor de realisatie van 'basissanitair voor iedereen' . Een nieuwe resolutie van de VN-Mensenrechtenraad vraagt er ook opnieuw aandacht voor.

De VN-lidstaten moeten hun financiële inspanningen verhogen zodat water- en sanitaire voorzieningen duurzaam en betaalbaar zijn voor iedereen. De middelen mogen daarbij niet gereserveerd worden voor de infrastructuur alleen, maar ook voor bijvoorbeeld regelgevende activiteiten, bediening en onderhoud van de systemen, of structurele maatregelen zoals capaciteitsverhoging.

Dat staat in een nieuwe resolutie van de Mensenrechtenraad van de VN (A/HRC/RES/18/1), die eind september in consensus werd aangenomen. Hiermee zet de Mensenrechtenraad opnieuw een stap verder, na de erkenning van het recht op water en sanitaire voorzieningen als een mensenrecht, in juli 2010 (zie http://www.11.be/themas/artikel/detail/vn_resolutie_yrecht_drinkbaar_water_stap_vooruit,109247 )

De nieuwe resolutie is er gekomen dankzij de voortdurende inspanningen van de onafhankelijk experte Catarina de Albuquerque om de lidstaten ertoe te bewegen verder te gaan dan wat de Millenniumdoelstellingen vragen.
De Resolutie drukt bezorgdheid uit over het feit dat zowat 884 miljoen mensen geen toegang hebben tot verbeterde waterbronnen en dat meer dan 2,6 miljard mensen geen toegang hebben tot verbeterde sanitaire voorzieningen. Ze vindt het alarmerend dat elk jaar ongeveer 1,5 miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven en 443 miljoen schooldagen verloren gaan als gevolg van water- en sanitatie-gerelateerde ziekten.

De Resolutie roept de lidstaten op om – onder meer –:

  • Het bestaande beleid, de programma's en activiteiten in de sectoren water- en sanitaire voorzieningen te evalueren. Hierbij moet men voldoende rekening houden met het beheer van afvalwater - behandeling en hergebruik inbegrepen.
  • Toe te zien op de toegewezen middelen om de toegang te verhogen, en alle betrokken partijen en hun capaciteit in kaart te brengen.
  • Uitgebreide plannen en strategieën te ontwikkelen, met daarbij de beschrijving van de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen uit de sector; om geleidelijk aan het recht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen volledig te verwezenlijken; of om deze plannen te herbekijken en te herzien waar nodig om er voor te zorgen dat ze overeenstemmen met de normen en principes van de Mensenrechten. 
  • Kortetermijndoelen te formuleren voor een universele dienstverlening, en om daarbij prioriteit te verlenen aan het realiseren van een basisniveau van dienstverlening voor iedereen, vóór het verhogen van het niveau van reeds bestaande dienstverlening.


Het volledige rapport met alle aanbevelingen en verzoeken is te vinden op
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.RES.18.1_English.pdf

Bron:
http://www.source.irc.nl/page/67298
http://www.worldtoilet.org/wto/index.php/our-works/world-toilet-day

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel