Don Bosco: Wereldburgerschap is van leRensbelang

donbosco lerensbelang

De herziening van de eindtermen staat volop in de belangstelling. De Vlaamse Overheid lanceerde een bevraging rond 'het onderwijs van morgen: wat is van leRensbelang voor de kinderen en jongeren van morgen?' VIA Don Bosco formuleerde haar antwoord. 

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 voor een eerste baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?

Bij VIA Don Bosco denken wij hierbij in de eerste plaats aan  wereldburgerschap. We willen jongeren voorzien van de competenties die hen in staat stellen op actieve wijze hun bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld.

De wereldburger die we beogen kunnen we beschrijven aan de hand van drie kenmerken die aansluiten bij het pedagogisch project van Don Bosco:

  • Groei in vrijheid: De kritische wereldburger die aandacht heeft voor en kennis bezit over de nationale en internationale context waarin gebeurtenissen plaats vinden. Zo kan hij gebeurtenissen die zijn leven beïnvloeden vanuit een breder perspectief bekijken en begrijpen. Op basis hiervan is hij in staat om doordachte keuzes te maken voor het eigen handelen en de eigen levenswijze.

    Een wereldburger is er van overtuigd dat iedereen deel uit maakt van één en dezelfde wereld.

  • Groei in verbondenheid. De solidaire wereldburger die zichzelf ziet als deel van een (wereld)gemeenschap, zich openstelt voor andere mensen en bereid is met 'de andere' in dialoog te gaan.
    Hij geeft blijk van respect voor en solidariteit met kansarme groepen en voelt zich verbonden met alle burgers.

    Een wereldburger zoekt naar verbondenheid in verscheidenheid.

  • De actieve wereldburger die zijn kennis, vaardigheden en waarden actief inschakelt en deze vertaalt in concrete handelingen en acties die bijdragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Wereldburgers beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de toekomst van iedereen en samen gemeenschappelijke problemen moeten oplossen.
VIA Don Bosco DOOR:

Zie ook:

Deel dit artikel