Over gezondheid, milieu en klimaat valt niet te marchanderen

Meer dan 100 middenveldorganisaties eisen dat er een einde komt aan de handelsbesprekingen, die Europese normen op het vlak van gezondheid en milieu nog meer in gevaar brengen en de klimaatcrisis nog verergeren. De Europese Commissie moet van koers veranderen.

We hebben de recente gespreken tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse autoriteiten over een nieuwe handelsovereenkomst met ongeloof en teleurstelling gevolgd. Het is duidelijk geworden dat de Commissie bereid is tegemoet te komen aan de eisen van Trump om het niveau van de voedselveiligheid in de EU te verlagen, ten koste van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu, en in tegenspraak met de EU-engagementen op het vlak van klimaatverandering.

De angst voor dreigementen van de Amerikaanse president om hoge tarieven op te leggen aan Europese auto's mag geen excuus zijn om het algemeen belang aan de kant te schuiven. Na maanden van onderhandelingen achter gesloten deuren en afgeschermd van publieke controle is er blijkbaar Bij de Europese Commissie een zeer verontrustende paradigmaverschuiving ontstaan .

We roepen de regeringen en parlementsleden in de EU op om de Commissie aan te sporen haar koers te wijzigen. De Amerikaanse regering moet duidelijk gemaakt worden dat het niveau van onze volksgezondheid en milieubescherming niet te koop is.

De druk van de Amerikaanse handelsonderhandelaars op de EU om de normen te verlagen is niet nieuw. In recente verklaringen van de Amerikaanse landbouwminister Perdue werd gesteld dat elke overeenkomst afhankelijk zou zijn van concessies van de EU over het spoelen van vlees met zuur of chloor, over het gebruik van hormonen, over residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders, of over de ontmanteling van de beschermende regels voor GGO's.

Nieuw is de reactie van de EU. Toen er eerder werd onderhandeld over een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (TTIP) met de VS, beweerde de Commissie dat deze de normen niet zou verlagen. Uit recente verklaringen van de commissaris voor handel, Phil Hogan, over de huidige besprekingen blijkt echter een andere aanpak. Hij heeft gesproken over "een lange lijst van regelgevingsbarrières in de landbouw" die in een overeenkomst zou kunnen worden "opgelost".

Deze "regelgevingsbarrières" zijn er om goede redenen: we hebben regels over pesticiden en chemische hormonen in vlees om onze gezondheid en het milieu te beschermen; we hebben beperkingen op GGO's om de biodiversiteit en de consumenten te beschermen; we hebben beperkingen op met chloor of zuur behandeld vlees om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te beschermen. De steun van EU-burgers voor de toepassing van het voorzorgsprincipe kwam krachtig tot uiting tijdens het publieke debat over TTIP - een handelsakkoord dat een democratische stemming binnen de EU niet zou hebben overleefd als er concessies waren gedaan op de schaal die nu door de VS wordt geëist.

Wij zijn van mening dat de Commissie de doelstellingen van de "European Green Deal" in gevaar brengt. Deze alomvattende strategie omvat verschillende elementen waarop de VS zich nu richten. Zo moet de EU volgens de strategie "het gebruik en de risico's van chemische bestrijdingsmiddelen aanzienlijk verminderen". De herhaalde oproepen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) en het Intergouvernementeel Platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) om duurzame landbouw te ondersteunen, onderbouwen dit engagement nog.

Toch heeft de Commissie de eisen van de VS om de ambities op dit gebied te verlagen niet afgewezen, waardoor ze het risico loopt dat ze steun geeft aan de meest vervuilende vorm van landbouw. Bovendien is de verzoenende aanpak van de Commissie een poging om de Europese export van auto's te beschermen die duidelijk schadelijk zijn voor het klimaat. Daarmee lijkt de belofte van de European Green Deal om een groenere aanpak van de landbouw en de handel tot stand te brengen, door de Commissie zelf te worden ondermijnd.

Daarenboven heeft de Commissie niet eens een mandaat om over deze zaken te onderhandelen. Het in april 2019 goedgekeurde mandaat laat geen ruimte voor onderhandelingen over voedsel- en andere veiligheidsnormen. Commissaris voor Handel Hogan heeft gezegd dat hij "probeert te kijken naar manieren waarop we door middel van samenwerking op het gebied van de regelgeving kunnen kijken naar niet-tarifaire belemmeringen als een manier om landbouwkwesties op tafel te krijgen". Dit suggereert dat de Commissaris voor Handel achter de schermen een langdurige, discrete dialoog wil aangaan om manieren te vinden om aan de eisen van de VS tegemoet te komen.

We mogen dit niet laten gebeuren. Het zou de wetten en procedures van de EU ondermijnen die tientallen jaren geleden zijn overeengekomen; het valt niet binnen het huidige mandaat en het zou niet in een nieuw mandaat mogen opgenomen worden.

In het licht van het bovenstaande roepen wij de Europese regeringen in de Raad van de EU en de Parlementsleden op om ervoor te zorgen dat de Commissie zich houdt aan de reikwijdte van haar mandaten en aan de toezeggingen die zij heeft gedaan met betrekking tot de transparantie en de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.

Onze gekozen vertegenwoordigers moeten oproepen tot een herziening van de huidige handelsbesprekingen met de VS. De EU moet de Amerikaanse regering ondubbelzinnig duidelijk maken dat onze volksgezondheid en milieubescherming niet te koop zijn, dat we niet zullen bezwijken voor bedreigingen en dat ook in het handelsbeleid de mens, het milieu en het klimaat op de eerste plaats moet staan.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels