Post 2015: thematische consultatie rond water – eerste observaties

In 2015 lopen de Millenniumdoelen af.  Als aanloop naar de 'post 2015 ontwikkelingsagenda' organiseerde de VN een grote bevraging  over 'Welke wereld willen we na 2015?': ' The world we want'.  Eén van de thema's was water. PROTOS las het voorlopig verslag van deze consultatie.Ituri

In januari en februari 2013 organiseerden UN Water, UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), UN Habitat en UNICEF een uitgebreide bevraging  over water en de 'Post 2015 ontwikkelingsagenda'. 

Het vertrekpunt was  een analyse en een uitwisseling van ervaringen over de Milleniumdoelen rond water. Het doel van de bevraging was tweevoudig:

Een wereldwijde discussie op gang brengen rond  een mogelijk toekomstig beleid rond water en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over de toekomstige 'Sustainable Development Goals' (de zogenaamde SDG's) rond water. 

 3 grote thema's stonden daarbij centraal:

 • drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne
 • watervoorraden,
 • afvalwater en kwaliteit van water.


In 6 weken tijd werden op de websites zowat 100 documenten gepost, duizenden vragen gesteld, en tienduizenden visies en standpunten gegeven.  Een waar participatief proces!

Het eindrapport wordt op Wereldwaterdag 22 maart gepresenteerd aan de Secretaris-Generaal van de VN en aan het "High Level Panel on Post-2015". Dit Panel moet in september het traject en de werkwijze om tot de SDG's-Duurzame Ontwikkelingsdoelen te komen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de VN.


We pogen de voornaamste analyses met als uitgangspunt de MDG's samen te vatten:

 • Het doel rond drinkwater is gehaald, maar er bestaan enorme ongelijkheden tussen continenten (Sub-Saharaans Afrika hinkt enorm achter), stedelijk en landelijk gebied, rijken en armen. Op veel plaatsen is de kwaliteit van het drinkwater onvoldoende, en is de dienstverlening alles behalve permanent.  Er zijn nog 780 miljoen mensen zonder toegang tot drinkwater.
   
 • Het doel rond sanitaire basisvoorzieningen wordt bijlange niet gehaald: het doel zal gemist worden met zowat 1 miljard mensen. 2,5 miljard mensen hebben nog geen wc of latrine.
   
 • De zoetwatervoorraden worden slecht beheerd, slecht verdeeld en komen nog meer onder druk door de gevolgen van de opwarming van de aarde. De klimaatwijziging manifesteert zich het eerst en het meest via de watercyclus.
   
 • Afvalwater wordt in veel landen ongezuiverd terug in het milieu gestort en het inzicht ontbreekt bij beleidsmakers en bij burgers welke nefaste gevolgen dit heeft voor de zoetwatervoorraden en voor de volksgezondheid.


Waar heeft het middenveld in de bevraging de nadruk op gelegd voor toekomstige politiek en SDG's?:

 • Vertrekken van een rechtenaanpak om de ongelijkheden weg te werken. Het feit dat het recht op drinkwater en sanitatie op 28/07/2010 erkend is door de VN als mensenrecht moet een katalysator zijn om de toegang tot drinkwater en basissanitatie  te bereiken voor elk!
   
 • Er is duidelijk een nood aan deugdelijk bestuur rond water zoals een duidelijke politiek, richtlijnen en regelgeving, en controlesystemen.  Dit goed bestuur moet zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau bereikt worden.
   
 • De zoetwatervoorraden zijn gemeenschappelijk goed en moeten publiek beheerd worden, en eerlijk verdeeld worden voor alle gebruikers, inclusief de natuur.
   
 • Het bewustzijn rond de afvalwaterproblematiek moet fors omhoog, en er moet gewerkt worden op de 3 "R"'s: Reduce – Remedy en Re-use.  Gebruik minder water en voorkom bevuiling ervan, zuiver het gebruikte water en hergebruik water.
   
 • Integraal Waterbeleid is de methodiek bij uitstek om de volledige problematiek op een holistische manier aan te pakken.


We zijn benieuwd wat er straks te lezen zal zijn in het eindrapport van 22 maart.  We houden u op de hoogte.


PROTOS - 7 maart 2013

Meer info:

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel