Toelichting bij de eisen van de persactie: 44 jaar onafhankelijke Congo

Toelichting bij de eisen van de persactie

DR Congo: 44 jaar onafhankelijkheid en 1 jaar transitie: nieuwe Belgische initiatieven voor vrede, democratie en ontwikkeling
in Congo nodig!

Ingrediënten voor vrede, democratie en ontwikkeling in DR Congo

Brussel, 30 juni 2004 

 

Vrede: een nieuwe regionale oorlog voorkomen

Na gevechten van de laatste weken in het Oost- Congo en de val van Bukavu, zette Minister Michel zich persoonlijk in om een verdere escalatie te voorkomen. Deze diplomatieke inspanningen kunnen het gevaar voor een nieuwe ontsporing niet voorkomen als ze niet gepaard gaan met de volgende initiatieven:
       

        - De VN-vredesmissie voor Congo (MONUC) in staat stellen om haar mandaat overeenkomstig Hoofdstuk VII van het VN Handvest te vervullen. De MONUC moet de burgerbevolking beschermen, de gewapende groepen  ontwapenen en effectief toezien op het respect van de grenzen en van het wapenembargo in Oost-Congo. Daarom     moet België blijven pleiten voor een initiatief van de Europese Unie om de MONUC bij te staan.

        - De steun van Rwanda en Oeganda aan gewapende groepen in het Oosten van Congo scherp veroordelen. Ook elke     vorm van samenwerking van Kinshasa met Rwandese milities (ex-FAR en ex-Interhamwe) moet veroordeeld worden.     Tevens moet België bij de internationale financiële instellingen (IMF en Wereldbank) en de Europese Unie pleiten om     de voorzetting van budgetsteun aan Congo, Rwanda en Oeganda te koppelen aan het respect van de vredesakkoorden  tussen Congo en Rwanda (Pretoria, juli 2002) en tussen Congo en Uganda (Luanda, september 2002).


        - Elke grove mensenrechtenschending en oorlogsmisdaad publiek veroordelen en eisen van alle betrokken landen dat        ze meewerken met het Internationaal Strafhof om de vervolging en bestraffing van de verantwoordelijken mogelijk te      maken.

 

Democratie: de transitie in Congo weer op het goede spoor zetten

De overgang naar een democratische rechtsstaat waaraan zoveel Congolezen hun bijdrage willen leveren dreigt gekaapt te worden door een kleine elite. De mislukte poging tot staatsgreep van 11-12 juni illustreert dit. Maar ook binnen de overgangsregering is er onwil om de nodige stappen te zetten om van Congo een rechtsstaat te maken. Zonder toegenomen druk van België en van de Europese Unie worden de akkoorden die de overgang regelen (Pretoria, december 2002) niet nagekomen en komen er in 2005 geen democratische verkiezingen in Congo:


-       België moet bij de Europese Unie maatregelen voorleggen om gericht de druk op te voeren op de sleutelfiguren van de overgangsregering om het tijdsschema van de transitie te respecteren.


- In de aanloop naar de verkiezingen van 2005 is het ook van groot belang dat België haar aandacht voor  de mensenrechten in Congo nog verscherpt, met nadruk op de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vereniging.
Ontwikkeling: ethisch optreden Belgische bedrijven even belangrijk als Belgische hulp

De Belgische ontwikkelingshulp aan Congo bedroeg in 2003 58 miljoen Euro. Dit bedrag zal in 2004-2005 nog toenemen. Het geld wordt geïnvesteerd in sectoren als gezondheid, onderwijs en basisinfrastructuur. Een nieuwe positieve trend is de ondersteuning van organisaties uit de Congolese civiele maatschappij en de steun aan kleinschalige lokale initiatieven in het Oosten van het land. België schold in 2003 ook een belangrijk deel van de bilaterale schuld van Congo kwijt. België levert dus serieuze inspanningen voor de ontwikkeling van Congo. Deze inspanningen moeten voortgezet worden.


Op één terrein, dat nochtans van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van het land, bleef elk initiatief echter afwezig: de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Congo. Recent nog kwam de Belgolaise, een filiale van de Fortis bank, in opspraak naar aanleiding van een arrestmandaat uitgevaardigd door het Brusselse parket tegen voormalig minister Jean-Charles Okoto. De man had 80 miljoen USD van de Congolese diamantbedrijf MIBA verduisterd. Als België het echt meent met de ontwikkeling van Congo, dan moet ons land initiatieven nemen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het VN-panel over de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Congo:


-       De Europese richtlijnen voor multinationale ondernemingen moeten bindend worden voor bedrijven die beroep doen op garanties van de Delcredere dienst. Twee wetsvoorstellen in die zin zijn hangend in het Federaal Parlement. De regeringspartijen moeten deze voorstellen mee ondersteunen.


- België moet op Europees en internationaal niveau pleiten voor de invoering van een verplichting van transparantie (“Publish what you pay”) voor bedrijven die actief zijn in de mijnsector.


- Het Belgische Nationaal Contactpunt van de OEZO moet alle dossiers van Belgische bedrijven die door het VN-panel doorverwezen werden serieus onderzoeken en zijn bevindingen publiek maken.


- België moet op Europees en internationaal niveau pleiten voor gerichte sancties tegen de leden van de elitenetwerken die betrokken zijn bij de plundering van de natuurlijke rijkdommen van Congo.
Een Europees en regionaal kader

Bovenstaande aanbevelingen dienen geplaatst te worden in een Europees kader en in het bredere context van de Grote Meren. Daarom zijn 11.11.11, CNCD en verschillende van hun leden medeontertekenaar van een reeks aanbevelingen van EurAC, het Europees netwerk van niet-goevernementele organisaties voor Centraal-Afrika. Deze aanbevelingen liggen vervat in het document “Penser Régionalement, Agir concrètement - Une approche régionale de l'UE dans la région des Grands Lacs africains”.

hspace=5Klik hier voor het document (Engelse versie)

hspace=5Klik hier voor het document (Franse versie)

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel