Verenigde Naties: werk aan de winkel in België voor de Economische, Sociale en Culturele rechten

PERSBERICHT: 7 december 2007

Verenigde Naties: Werk aan de winkel in België voor de Economische, Sociale en Culturele rechten

Midden november onderzocht het Comité DESC (Comité voor Economische, sociale en culturele rechten) van de Verenigde Naties voor de derde maal de situatie van deze fundamentele rechten in België. Het internationale Pact voor ESC rechten verplicht alle lidstaten om een vijfjarig rapport te presenteren bij het Comité opdat zij zich zouden kunnen uitspreken over het respect voor en de bescherming van deze rechten binnen de lidstaten.

Parallel aan het officiële rapport besliste de Coalitie van de civiele maatschappij in België voor de ESC-rechten om een alternatief rapport over te maken aan het Comité. Het Comité heeft nu zijn «finale observaties» over de Belgische situatie bekend gemaakt. Het minste dat dit rapport duidelijk maakt is dat er nog werk aan de winkel is…

Ook al haalt het comité positieve punten aan, w.o. de aanname van een nieuwe wet die verschillende vormen van discriminatie moet bestrijden, verschillende punten blijven problematisch.

1. Aanvallen tegen het stakingsrecht
Het Comité maakt zich zorgen over de toenemende beperkingen van het recht op staken in België. Zo hebben verschillende werkgevers zich de laatste jaren systematisch gewend tot het gerecht om een stakingsverbod te bekomen. Deze situatie is problematisch omdat ze de uitvoering van het stakingsrecht beperkt : sociale conflicten moeten niet beslecht worden in de rechtbanken, ze zijn best het voorwerp van onderhandelingen tussen de sociale partners.

Het is ook waar dat de meerderheid van de aanhangig gemaakte zaken het gevolg zijn van unilaterale procedures. Welnu, dit soort acties gaat lijnrecht in tegen het recht op verdediging omdat de betrokken werknemers zelden gehoord worden door de rechter.

Bij gevolg vraagt het Comité aan de Belgische staat om de vrije uitoefening van het recht op staking te garanderen, conform aan zijn internationale verplichtingen.


2. De wooncrisis
Het Comité maakt zich zorgen over het gebrek aan sociale woningen en de toename van de huurprijzen op de private markt. De wooncrisis doet zich steeds harder voelen, vooral voor de minst bedeelden. Maar niet alleen voor hen…

Het Comité beveelt maatregelen aan die moeten zorgen voor de verzekering van de toegang tot degelijke behuizing voor de minst bedeelden. Een toename van het aanbod van sociale woningen en ook van verschillende vormen van financiële steun zoals woonsubsidies zijn daar enkele van. Overigens onderstreept het Comité dat huurprijzen moeten overeenkomen met de kwaliteit van de woningen.


3. De sociale discriminatie in het onderwijs
Het comité betreurt de blijvende niveauverschillen in het onderwijs en het gebrek aan mechanismen om iets te doen aan deze kloof. Het Comité vraagt maatregelen om deze verschillen weg te werken.


4. Gebrek aan toegang tot gezondheidszorg voor de minstbedeelden
Het Comité betreurt dat verschillende groepen minstbedeelden zoals migranten zonder papieren, enkel toegang hebben tot nooddiensten in de gezondheidszorg. Het Comité vraagt dat mensen zonder papieren een evenwaardige toegang krijgen tot de gezondheidszorg als de legale inwoners.


5. Andere aanbevelingen
Andere specifieke problemen worden behandeld door het Comité in haar finale observaties. Het Comité vraagt België ook om zijn budget voor ontwikkelingssamenwerking op te trekken tot 0,7% van het BNP. Verder moedigt het Comité België aan om de Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Migrantenwerkers en hun familieleden te ratificeren.

De Coalitie van de Belgische civiele samenleving voor de ESC-rechten wil de aandacht van de verschillende bevoegde overheden trekken op het noodzakelijke respect voor hun internationale verplichtingen : de economische, sociale en culturele rechten zijn ook mensenrechten. Het gaat erover een coherente politiek te voeren die een echte benadering van deze rechten op de sporen zet. Bovendien moeten de internationale autoriteiten er op toezien dat de aanbevolen wetgeving in de officiële rapporten niet alleen wordt ingevoerd maar ook geanalyseerd op haar effect op het terrein.

De coalitie vraagt aan de parlementen om deze problematiek dringend aan te pakken. Hierbij moet ook aandacht zijn voor het respect van België voor de internationale verplichtingen. Het Comité herhaalt in zijn rapport dat de ESC-rechten effectief in de Belgische wetgeving moeten ingeschreven worden zodat burgers de uitvoering ervan actief kunnen afdwingen voor een rechtbank. Anders blijven ESC-rechten slechts een verre droom.

 

Perscontacten:
Johan Cottenie, adjunct-algemeen secretaris 11.11.11, 0497-41.81.01
Bart Verstraeten, Coördinator, Social Alert International : 02-246.36.94

 

Deel dit artikel