Verklaring van Palestijnse NGO's betreffende de financiële hulp aan de Palestijnse autoriteit

In het licht van de resultaten van de recente verkiezingen van de Palestijnse Wetgevende Raad (PWR), bepaalden tal van internationale instellingen hun houding waarbij politieke voorwaarden aan de pas verkozen regering opgelegd werden. Veel internationale partijen besloten om praktische maatregelen in te voeren met de stopzetting van de internationale hulp als gevolg van beslissingen om geen verdere steun aan de Palestijnse autoriteit te verlenen. Tegelijkertijd nam de Israëlische regering een aantal maatregelen en blokkeerde de overdracht van de Palestijnse fiscale opbrengsten verschuldigd aan de Palestijnse autoriteit.


Wij, Palestijnse NGO's, veroordelen ten zeerste deze willekeurige maatregelen gericht tegen de Palestijnse autoriteit en het volk. We wensen volgende punten te bendadrukken:

1. De Palestijnse verkiezingen, die de lokale en internationale gemeenschap als democratisch, rechtvaardig en geloofwaardig bestempelde, waren een uitdrukkking van de eerlijke wil van het Palestijnse volk en hun democratische keuze. De kiesresultaten moeten door de internationale gemeenschap erkend en gerespecteerd worden.
2. De keuze voor politieke verandering is een intern Palestijns probleem en elke poging om het proces en de resultaten te beïnvloeden is onaanvaardbaar en wordt categorisch verworpen door de Palestijnse samenleving en onze organisaties en instellingen.
3. De internationale hulp om de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA) te steunen en de inspanningen om zijn sociale, economische en veiligheidsverantwoordelijkheden voor de Palestijnse maatschappij te vervullen werden vastgelegd in bereikte overeenkomsten en moeten niet beschouwd worden als liefdadigheid; dit zijn verplichtingen waartoe de internationale gemeenschap zich engageerde.
4. Het proces van financiële hulpverlening onder politieke voorwaarden en agendapunten valt buiten de bepalingen van de internationale overeenkomsten, regels en verdragen en betekent een zware overtreding van het internationale recht en van het internationale humanitaire recht. Daarenboven wordt dit beschouwd als een verklaring van een boycotoorlog tegen de Palestijnse samenleving waarvoor er geen enkele wettelijke verantwoording is.
5. Het stopzetten van de internationale financiële hulp aan de Palestijnse autoriteit zal de humanitaire toestand van deze grondgebieden, die al door de ononderbroken Israëlische bezetting aan het vervallen is, sterk verslechteren.
6. De inspanningen die enkele internationale instellingen leveren om Palestijnse NGO’s te gebruiken om hun politieke agenda door te drukken en zo de Palestijnse Autoriteit te omzeilen, worden resoluut verworpen. We verzekeren ons respect ten aanzien van het Palestijnse recht, van de onafhankelijkheid van onze civiele instellingen en we bevestigen ons engagement ten aanzien van de Palestijnse nationale agenda.
7. De Palestijnse NGO’s verzekeren het solidariteits- en samenwerkingsbeginsel met de verschillende overheids- en privésectoren in het kader van duurzame en echte ontwikkeling. Elke poging om de civiele maatschappij te beïnvloeden en een rol toe te kennen die aan een overheidsapparaat toekomt, is volkomen te verwerpen. In deze context, willen we ons engagement ten aanzien van onze welgedefinieerde rol en het respect van de rol van andere sectoren benadrukken voor wat betreft de diensten die wij leveren aan de Palestijnse samenleving.
8. De Palestijnse NGO’s bevestigen hun engagement ten aanzien van de publieke nationale positieverklaring zoals uitgedrukt in de Caïro-verklaring; we bevestigen onze instemming met de Palestine Liberation Organisation (PLO) als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk.
9. We roepen elk instelling van de Palestijnse regering (de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht) op om samen en conform weerwerk te bieden aan de beperkingen die opgelegd werden en die onvermijdelijk tot de politieke, sociale en economische vernieling van het land zullen leiden.


De Palestijnse NGO’s roepen alle leden van de overheidssector en de civiele maatschappij op om samen te strijden tegen het opleggen van politiek gemotiveerde beperkingen inzake internationale steun die een verslechtering van de politieke, sociale en economische toestand tot gevolg zullen hebben.

Ten slotte roepen we ook alle Palestijnen en de vrienden van de internationale gemeenschap op om door te gaan met het steunen van de volksbeweging die zich verzet tegen de Israëlische afscheidingsmuur en de nederzettingen, om de Israëlische regering die eenzijdige oplossingen oplegt in zijn plannen te dwarsbomen en om de stille medeplichtigheid van de internationale gemeenschap te verwerpen in een poging om de vorming van een soevereine Palestijnse staat, met Jeruzalem als hoofdstad, te verhinderen.

The Palestinian Non-Governmental Organizations’ Network (PNGO)

General Union of Charitable Societies

National Commission for NGOs

Civil Action Forum

15 april 2006

Vrede DOOR:

Deel dit artikel