Water moet meer op het voorplan bij de onderhandelingen te Kopenhagen

De meest recente verklaringen opgesteld door de Verenigde Naties over klimaatsveranderingen bevat geen enkele referentie m.b.t. zoet water. Nochtans is de toegankelijkheid tot zoet (drinkbaar) water één van de Millenniumdoelstellingen en bovendien rechtstreeks beïnvloed door de verandering van het klimaat.
Diverse organisaties, waaronder diegene actief in het beheer van waterbronnen, maken zich dan ook terecht zorgen om dit tekort aan aandacht en eisen de onmiddellijke actieve heropname van het thema water in de onderhandelingen.

Water als belangrijke component bij klimaatsveranderingen
Het is immers op deze waterbronnen en hun beschikbaarheid en kwaliteit, dat de gevolgen van klimaatsveranderingen zich het snelst zullen manifesteren.
Zo bestaat de kans dat de verwachte impact van de klimaatsveranderingen in grote mate de gedane investeringen en geleverde prestaties in de strijd tegen de armoede en voor de menselijke ontwikkeling in termen van water en sanitatie, voedselzekerheid en energievoorziening teniet doen. Grote migraties met bijhorende conflicten tussen regio’s en landen zijn te verwachten.

Verklaring van Nairobi
Mede omwille van dit tekort aan aandacht aan het aspect water, werd door de Minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken in samenwerking met enkele internationale en nationale partnerorganisaties het initiatief genomen om een dialoog op te starten m.b.t. klimaatsveranderingen en het beheer van water en land. Hierbij werden ondermeer enkele principes en aanbevelingen gedaan. Dit initiatief werd vervolgens verder uitgewerkt in april 2009 te Nairobi, in een verklaring die zich concentreert rond vijf sleutelelementen voor een efficiënt en gecoördineerd beheer van water en land:
Een efficiënt beheer van land en water in het kader van klimaatsveranderingen vormt een echte uitdaging voor duurzame ontwikkeling en dient geïntegreerd te worden in ontwikkelingsprogramma’s.
De capaciteit om zich te organiseren als antwoord op de klimaatsveranderingen en zich aan te passen moet nu worden uitgebouwd, gezien de effecten nu al voelbaar zijn. Het accent moet worden gelegd op de geïntegreerde benadering van het beheer van hulpbronnen zoals land en water, op investeringen voor een grotere efficiëntie van het gebruik en een betere capaciteit voor de opslag van water, op een intensifiëring en diversificatie van het gebruik van bodems voor de landbouw, etc.
De versterking van de instellingen voor het beheer van land en water is eveneens cruciaal. Hierbij moet gesteund worden op de principes van de participatie van de civiele maatschappij, de gelijkheid der seksen, de subsidiariteit en decentralisatie. De mogelijkheden om zich aan te passen aan de klimaatsveranderingen moeten geïntegreerd worden in politieke, juridische en administratieve systemen. Dit vereist de ontwikkeling van nieuwe competenties en de transfer van aangepaste technologieën aan de specifieke noden van elk land
De wetenschappelijke en lokale kennis m.b.t. de aanpassingen aan de klimaatsveranderingen moeten verbeterd worden en beschouwd worden als een publiek goed op ieder niveau. Dit betekent niet alleen een efficiënte en snelle uitwisseling van data en kennis tussen het Noorden en het Zuiden, maar ook sensibilisering en onderwijs binnen de gemeenschappen.
De economische en sociale leefbaarheid van de investeringen voor de aanpassing aan de klimaatsveranderingen moet gegarandeerd blijven. De goede praktijken met betrekking tot het beheer van land en water die aanpassing aan en vermindering van de effecten van de klimaatswijziging met zich mee zouden brengen, moeten toegang krijgen tot voldoende financiering, via een reeks transparante mechanismen, daarbij inbegrepen investeringsmechanismen, mechanismen voor innovatieondersteuning, verzekeringssystemen en een vermeerdering van de financieringsbronnen uit de private sector.
Dit zijn de vijf sleutelprincipes - uitgewerkt en ondersteund door een breed socio-economisch netwerk. Het is moeilijk te begrijpen dat deze niet worden overgenomen en gehanteerd door de onderhandelaars in Kopenhagen. De strijd om toegang tot water voor honderden miljoenen mensen op aarde die hiervan nog steeds ontzegd worden, is blijkbaar geen prioriteit voor de overheden.

Bron : “L’eau doit figurer à l’ordre du jour de Copenhague”,
op http://www.aqueduc.info

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel