Wereldwaterdag 22 maart: water in de steden

waterdagWereldwaterdag 2011 – georganiseerd door UN-Water en UN-Habitat - wil internationaal de aandacht trekken op de impact van de snel groeiende bevolking in stedelijk gebied en van de industrialisering. Ook de onzekerheden in stedelijk waterbeheer, die opdoemen door de klimaatsverandering, conflicten en natuurrampen, krijgen aandacht.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid woont de meerderheid van de bevolking in een stad of verstedelijkt gebied: niet minder dan 3,3 miljard mensen… En de stadsuitbreiding is nog niet ten einde. Bovendien is 38% van die groei te wijten aan het ongebreideld groeien van sloppenwijken. De stedelijke bevolking stijgt veel sneller dan dat de infrastructuur, waaronder vooral de rioleringsnetwerken, kan worden aangepast.

De Verenigde Naties hebben in 1993 22 maart uitgeroepen tot Werelwaterdag om de aandacht te vestigen op het belang van water en om te ijveren voor het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Ieder jaar staat een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers, telkens om de gigantische invloed die water heeft op de menselijke omgeving duidelijk te maken en te tonen hoe nauw water verbonden is met ieders leven. Voorgaande thema’s waren o.m. Water, het klimaat en natuurrampen, Water voor ontwikkeling, Water en gezondheid, Vrouwen en water, Zuiver water voor een gezonde wereld.

2011: “Water in de steden: de uitdagingen in verstedelijkt gebied aangaan”

Op Wereldwaterdag 2011 wordt aandacht gevraagd voor de steeds groeiende bevolking in de steden en de hierdoor veroorzaakte druk op de kwaliteit maar ook de kwantiteit van onze watervoorraden.

De boodschap is dat we moeten streven naar een integraal stedelijk beleid waar ook voldoende aandacht gaat naar een goed waterbeheer, en dat we duurzaam moeten omspringen met ons water.

Enkele aspecten in vogelvlucht

Waarom is de verstedelijking een uitdaging?
Iets meer dan de helft van de mensen op aarde woont nu in een stad. Dit komt door de natuurlijke bevolkingsaangroei, de plattelandsvlucht en het hernoemen van dicht bevolkte “dorpen” tot “stad”. Gemiddeld is er een aangroei van 2 personen per seconde.
93% van deze verstedelijking gebeurt in ontwikkelingslanden en bijna 40% daarvan wordt ingenomen door aangroei van sloppenwijken.

Hoe is het gesteld met het water in onze steden?
Door de snel groeiende bevolking in de stad kan vaak niet worden beantwoord aan de fors stijgende vraag naar water en sanitaire voorzieningen. De bevolking groeit veel sneller aan dan de infrastructuur. Weinig overheden kunnen volgen met de uitbreiding en/of vernieuwing van overdekte rioleringsnetwerken en waterzuiveringsinstallaties. Het centrale probleem is het gebrek aan de afvoer en behandeling van zowel water als huisvuil. De armsten van de bevolking zijn hier voornamelijk de dupe van omdat zij de slechtste service krijgen: duur drinkwater, geen riolen, open riolen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, geen huisvuilophaling. Om een idee te krijgen van de vervuiling die dit teweegbrengt: zo een twee miljoen ton afval komt iedere dag in de waterstromen terecht: een echte bedreiging voor de volksgezondheid en slecht voor het milieu.

Maar ook een overexploitatie van de watervoorraden door de grote vraag is een gevaar.

Waar liggen de kansen en uitdagingen?
Omdat de mensen er niet verspreid wonen, zijn steden het best geschikt om in een goed levensonderhoud en een aangepaste infrastructuur te voorzien. Maar omdat iedere stad anders is, is er voor iedere stedelijke omgeving ook een aangepast beleid nodig.

Eén kans ligt voor het grijpen: afval en ook water moeten meer hergebruikt en gerecycleerd worden en er moet worden gestreefd naar een integraal stedelijk beleid. Indien men hier meer in investeert, zal ook de vervuiling stroomafwaarts van de stad afnemen.

Is de urbanisatie een globaal probleem?
93% van de urbanisatie vindt plaats in de ontwikkelingslanden. Afrika en Azië hebben momenteel de grootste stedelijke aangroei, die nog versterkt wordt door conflicten en natuurrampen. Deze urbanisatie neemt overigens niet alleen in de megasteden toe; in Latijns-Amerika wonen de mensen nog in kleinere centra, maar daar voorspelt men de grootste groei in de komende 20 jaar.

In welke zin heeft de klimaatsverandering een effect op het water in de stedelijke omgeving?
Het wordt meer en meer duidelijk dat onze watervoorraden, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, beïnvloed worden door de klimaatsverandering. Dit uit zich vooral door de overstromingen, droogtes en het meer extreem worden van natuurfenomenen.
De klimaatsverandering en de hierdoor geïnduceerde rampen zullen nog grotere migratiestromen naar de steden in gang zetten. De druk op de stedelijke watersystemen zal zo nog toenemen. En deze watersystemen zullen klimaat-zeker moeten ontworpen worden, wat de kost alleen maar zal verhogen.

Bron en meer info:
http://www.worldwaterday2011.org/

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel