Global Forum voor Migratie en Ontwikkeling, Istanbul

Minister De Croo tijdens zijn toespraak

Van 14 tot 16 oktober ging in Istanbul de achtste sessie van het Global Forum on Migration and Development (GFMD) door. Voor het eerst was ook de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking aanwezig.

Minister Alexander De Croo nam het woord tijdens een panel over migratie en duurzame ontwikkeling geleid door de migratie topman van de VN Peter Sutherland. De Minister benadrukte het belang van de recent goedgekeurde SDG agenda voor duurzame ontwikkeling en de plaats die migratie daarin kreeg.

11.11.11, zelf ook aanwezig op het GFMD, juicht toe dat België de SDG agenda ter harte neemt. Maar ziet voorlopig nog geen concreet beleid dat die richting uitgaat.

Global Forum on Migration and Development    

Het Global Forum on Migration and Development is het jaarlijkse internationale overleg over migratie en ontwikkeling. Het is een intergouvernementeel, informeel forum dat meer samenwerking rond migratie en ontwikkeling moet promoten en daar concrete acties toe voorstelt.

Nu migratie in het centrum van het politieke debat staat wordt de top met extra aandacht gevolgd. Turkije neemt als gastland van het forum een aparte plaats in als historisch migratie- en transitland. Bovendien biedt het land op dit moment opvang aan meer dan twee miljoen (!) Syrische vluchtelingen, daarmee is Turkije het land dat wereldwijd het hoogste aantal vluchtelingen opvangt.

De spanningen in de regio en het conflict in Syrië laten zich in Turkije meer en meer voelen en zijn ook tijdens dit GFMD nooit ver af. Verschillende regeringsleiders (waaronder ook De Croo)  betuigden hun steun aan de slachtoffers van de bomaanslag in hoofdstad Ankara van zaterdag. De focus van het GFMD dit jaar ligt echter op migratie binnen de agenda voor duurzame ontwikkeling.

Migratie en de Sustainable development goals    

In tegenstelling tot de Millenniumdoelstellingen – die het hele migratievraagstuk volledig negeerden – komt migratie vrij prominent aan bod in de SDG agenda.

Dat migratie en migranten een plaats verdienen in de agenda voor duurzame ontwikkeling is evident. Er zijn op dit moment naar schatting een miljard migranten in de wereld (waarvan 230 miljoen internationale migranten) en het feit dat ontwikkeling een impact heeft op migratie en vice versa valt niet te negeren. Migranten dragen niet alleen bij aan bestemmingslanden maar ook aan hun herkomstlanden. Denken we bijvoorbeeld aan de 'remittances' – waarvan het belang steeds toeneemt - die migranten opsturen naar het thuisland of de rol die diaspora spelen in het opzetten van projecten en ondernemingen in de herkomstlanden.

Migratie biedt dus opportuniteiten voor ontwikkeling. Om het werkelijke potentieel te verzilveren is er echter één doorslaggevende factor: een goed beleid en een actieve betrokkenheid van de overheid in zowel herkomstlanden als ontvangende landen. De SDG’s kunnen daarin een belangrijke stap vooruit betekenen.

Leaving no one behind    

De post-2015 agenda en de SDG’s verbinden zich ertoe ‘to leave no one behind’. Het idee dat geen enkele doelstelling gehaald wordt wanneer dit niet voor iedereen het geval is zit sterk in de agenda vervat. Dit houdt in dat ook migranten – zowel in herkomstlanden, onderweg als in bestemmingslanden – aanspraak kunnen maken op het volledige pakket aan rechten en de kansen die de SDG’s te bieden hebben, ongeacht de legale status waarin ze zich bevinden.

De SDG agenda erkent migratie als ‘positieve kracht voor duurzame ontwikkeling’ en wil de rechten en het welzijn van migranten beschermen. Daarvoor worden een aantal specifieke targets naar voor geschoven (overzicht in het kadertje onderaan). Het komt er nu op aan dat elk van de lidstaten alles in het werk stelt om deze targets te behalen, want de implementatie is in handen van de nationale overheden.

‘Facilitate safe migration’    

Nemen we bijvoorbeeld target 10.7 ‘Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies’. Nu hekken en muren in Europa niet langer tot het verleden behoren en her en der terug opduiken en er dit jaar al meer dan 3000 doden op de Middellandse Zee geteld werden is duidelijk dat we nog veraf zijn om deze doelstelling te bereiken. Sterker nog, we gaan in de tegengestelde richting. Duizenden mensen moeten nog steeds hun leven wagen op zee om asiel aan te vragen in Europa of België bij gebrek aan legale migratiekanalen.

Ook ons land heeft een aantal mechanismen in handen om werk te maken van legale, veilige migratiekanalen. Door gezinshereniging en humanitaire visa voor mensen uit conflictgebieden te versoepelen kunnen heel wat mensen op een veilige manier naar ons land komen. Daarnaast is er hoge nood aan een beleid dat legale arbeidsmigratie mogelijk maakt.

Wie betaalt?    

De Croo erkende in Istanbul dat de uitdagingen voor de SDG-agenda groot zijn en dat daar ook  een gepaste financiering tegenover moet staan. De vraag is echter waar die middelen vandaan zullen komen. De minister herhaalde zijn standpunt dat externe financieringsbronnen (remittances en private middelen) daarin een steeds grotere rol moeten spelen naast de klassieke ontwikkelingshulp (ODA). ‘Remittances zijn ten slotte nu al vijf keer zo groot als ODA’ zei De Croo. Hij vertelde er niet bij dat Belgische regering een miljard besparingen op ontwikkelingshulp gepland heeft. Want als België en andere landen hun belofte om 0,7% van het BNI te besteden structureel niet nakomen ligt het voor de hand dat de remittances bedragen vele malen hoger liggen.

"Een kompas voor de komende 15 jaar"

België engageerde zich in New York om de SDG agenda, die voor Premier Michel als een kompas moet dienen voor de volgende vijftien jaar, uit te voeren. Minister De Croo herhaalde dit engagement gisteren in Istanbul. Samen met andere middenveldorganisaties zal 11.11.11 de regering alleszins aan haar belofte houden en de vooruitgang (voor alle doelstellingen) nauwgezet opvolgen.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Expliciete migratie targets komen voor onder volgende doelstellingen:  SDG 8: Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen, SDG 10 Minder ongelijkheid binnen en tussen landen en SDG 17: Implementatiemiddelen en globaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

8.8  Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment;

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies;

10.c   By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent; and

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries […] to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by [inter alia…] migratory status

Daarnaast zijn er drie targets voor het beëindigen van mensenhandel onder SDG 8, SDG 5 (gendergeliijkheid), en SDG 16  (Vredevolle en inclusieve maatschappijen, toegang tot het rechtssysteem voor iedereen, en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus)

 

Deel dit artikel