Is Moerman het Vlaams Vredesinstituut vergeten?

Het pleidooi van Minister Moerman voor een adviescomité dat toeziet op het toekennen van vergunningen voor wapenexport wekt verwondering. Het recent opgerichte Vlaams Vredesinitutuut moet die taak op zich nemen.

Het is niet zonder enige verwondering dat het Vlaams Netwerk Lichte Wapens Minister Moerman in De Morgen van 21/03/06 hoort pleiten voor een adviescomité om de toekenning van exportvergunningen voor wapensystemen en goederen die kunnen gebruikt worden voor militaire doeleinden te verbeteren.

 


Na het debacle rond de uitvoer van een isostatische pers naar Iran nadat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de Belgische Staatsveiligheid had gewezen op het gevaar dat deze mogelijks zou kunnen gebruikt worden voor de uitbouw van het nucleaire programma van Iran, heeft minister Moerman terecht voor een bezinningsperiode geopteerd. Er schortte inderdaad iets aan de wijze waarop “de attesten voor de uitvoer zonder vergunningsplicht” werden uitgereikt en vooral aan het feit dat de douane dit interpreteerde als een vrijbrief om niet meer te controleren.

Praktisch gevolg is echter dat er momenteel geen enkele vergunning meer wordt toegekend. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en de reactie van de industrie is dan ook terecht. Een ander gevolg is dan weer dat het halfjaarlijks wapenrapport lang op zich laat wachten wat de controle door het parlement en NGO’s actief in de bestrijding van de illegale wapenhandel ten zeerste bemoeilijkt. Wat zal er gebeuren als de redelijke termijn voor het toekennen of gemotiveerd weigeren van een vergunning verstreken is? De mogelijkheid dat bedrijven hun aanvraag in een ander gewest indienen, beslissen dan maar zonder vergunning uit te voeren of klacht neerleggen tegen de Vlaamse Overheid om hun opgelopen economische schade terug te vorderen, is hierbij niet denkbeeldig. Dit komt de controle op de wapenhandel zeker niet ten goede.

Moermans voorstel voor het oprichten van een adviescomité om de foutieve toekenning door haar ambtenaren te voorkomen, is echter totaal overbodig. In de nasleep van de Nepal-affaire en de daaropvolgende regionalisering van de bevoegdheid voor de toekenning van licenties, werd immers het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldloosheid opgericht waarin vertegenwoordigers van universiteiten, de vredesbeweging, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het Vlaams parlement zetelen en dus de facto al een adviescomité vormt. Dit Vlaams Vredesinstituut kreeg bovendien de bevoegdheid “…op eigen initiatief, op initiatief van het Vlaams Parlement of op vraag van de Vlaamse Regering, algemene of specifieke adviezen [te] formuleren.” (Decreet oprichting Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie, art. 6, §1). Het volstaat dan ook dat minister Moerman een beroep doet op het Vlaams Vredesinstituut om zo snel mogelijk uit de huidige impasse te geraken.

voor meer informatie: Bart Horemans, secretaris Vlaams Netwerk Lichte Wapens

Deel dit artikel