Naar een kernwapenvrije zone in heel het Midden-Oosten (persmededeling)

In een persmededeling heeft Minister De Gucht laten weten dat hij zijn steun verleent aan het standpunt van de EU3 (Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) om het Iraanse nucleaire dossier naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te verwijzen. Vrede vzw en Pax Christi Vlaanderen vragen een kernwapenvrije zone voor heel het Midden-Oosten.


Vrede vzw en Pax Christi Vlaanderen zijn voorstander van een strikt non-proliferatieregime met als einddoel de volledige ontmanteling van nucleaire wapens in de wereld, zoals door de Vlaamse vredesweek in 2005 werd geëist. Dat wil zeggen dat elk land in de wereld werk moet maken van een volledige nucleaire ontwapening of afziet van het ontwikkelen van een nucleair arsenaal, wat dus ook geldt voor Iran. Het getuigt van weinig consequentie dat een aantal landen dat nu strikt toeziet op het nucleaire dossier in Iran het eigen nucleair wapenarsenaal blijft handhaven of zelfs moderniseert, wat in strijd is met het non-proliferatieverdrag.

Vrede vzw en Pax Christi Vlaanderen hebben grote moeite met de selectieve wijze waarop het dossier van de massavernietigingswapens in het Midden-Oosten wordt aangepakt. Al jaren wijzen we er op dat het hoog tijd wordt om ook de nucleaire wapens van Israël op de politieke agenda te zetten. Israël is in het bezit van naar schatting een tweehonderdtal kernkoppen op diverse draagsystemen (een nucleaire triade). Israël is geen lid van het non-proliferatieverdrag en ontloopt daardoor inspecties van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Het bestaan van dit arsenaal wordt door verschillende staten in de regio als een bedreiging ervaren of uitgespeeld en levert dus argumenten om zelf massavernietigingswapens te ontwikkelen. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken, Prins Saud al-Faisal zei in een BBC-interview dat het westen gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de huidige crisis door toe te staan dat Israël een nucleair wapenarsenaal ontwikkelt. De minister hield daarbij een pleidooi voor een kernwapenvrije zone in de Golf.

Vrede vzw en Pax Christi Vlaanderen tonen zich dan ook bezorgd over de selectieve aanpak en de mogelijke gevolgen daarvan en vragen daarom dat het volle diplomatieke gewicht in de schaal wordt gegooid om er voor te zorgen dat alle nucleaire wapenprogramma’s worden stopgezet en bestaande arsenalen afgebouwd. Het getuigt van een weinig consequente houding dat Duitsland als een van de EU3, al voor de tweede keer een vergunning heeft verstrekt voor de levering van onderzeeërs aan Israël – van het type ‘Delphin-klasse’ - die kunnen gebruikt worden als lanceerplatform voor nucleaire wapens.

Een niet onbelangrijk onderdeel van Resolutie 687 (3 april 1991) van de VN-Veiligheidsraad die aan Irak een ontwapeningsregime oplegde stelt: "de dreiging die alle massavernietigingswapens uitoefenen, wegen op de vrede en de veiligheid in de regio alsook is er de noodzaak om te werken aan een zone die dergelijke wapens uitsluit." Verder onderstreept punt 14 van de tekst dat alle maatregelen voor de ontwapening van Irak gebeuren in een context waarvan "de objectieven eruit bestaan een zone in het Midden-Oosten te creëren die vrij is van massavernietigingswapens en alle draagraketten."

Tijdens een herzieningsconferentie van het NPV in 1995, is er een resolutie gestemd die duidelijk het Israëlisch nucleair arsenaal viseert. Die stelt dat "alle staten in het Midden-Oosten die dat nog niet hebben gedaan, worden opgeroepen zonder uitzondering zo vlug mogelijk tot het verdrag toe te treden en hun nucleaire faciliteiten onder de volledige controle te plaatsen van het IAEA". De resolutie vraagt verder, net zoals in de ‘Irak’-resolutie en in resolutie 49/71 van de Algemene Vergadering van de VN, dat er effectief werk wordt gemaakt van een zone vrij van massavernietigingswapens.

Vrede vzw

Pax Christi Vlaanderen

Deel dit artikel