Nieuwe eindtermen: Pleidooi voor wereldburgerschap

wereldburgerschap

"Wat moeten kinderen en jongeren leren om te kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen?" Dat is één van de centrale vragen gelanceerd door Minister Crevits, in het kader van het maatschappelijke debat rond de eindtermen. 

Met de mondiale agenda in het achterhoofd, inclusief de duurzaamheidsdoelen, pleiten we voor 'wereldburgerschapseducatie'.

Wereldburgerschapseducatie is tegelijk een nood én een recht. In tijden van crisis, waar democratische waarden en mensenrechten op het spel staan, hebben we wereldburgerschapseducatie meer dan ooit nodig.

UNESCO definieert de term als volgt: "Wereldburgerschapseducatie streeft ernaar kennis, vaardigheden, waarden en attitudes over te brengen die leerlingen nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

Wij pleiten voor een onderwijs dat


... aandacht heeft voor de volledige ontwikkeling van kinderen en jongeren door middel van een brede vorming voor iedereen

De taak van het onderwijs is breder dan louter jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt. Onderwijs moet kinderen en jongeren voorbereiden op alle aspecten van het maatschappelijke leven. Dit houdt in dat ze leren om actief en kritisch te participeren, mee te bouwen aan sociale cohesie, zorg en verantwoordelijkheid opnemen in een inclusieve samenleving én zich kunnen ontwikkelen tot een weerbaar en evenwichtig persoon.

... inzet op competenties die kinderen en jongeren in staat stellen ten volle te kunnen genieten van hun rechten en voor deze rechten ook actief opkomen, wereldwijd

Onderwijs moet kinderen en jongeren aanspreken als volwaardige personen met rechten en ze ook de kans bieden deze rechten uit te oefenen. Zo moeten kinderen en jongeren vandaag in het onderwijs op een actieve manier kunnen participeren en gehoord worden.

Debat

vanlerensbelangWat moeten kinderen en jongeren leren om te kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen?

NGO-federatie, 11.11.11., Kleur bekennen, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Leraars zonder grenzen organiseren daarover een debat op woensdag 16 maart.

 

... interculturele dialoog, waardenopvoeding en vredeseducatie ondersteunt

Opvoeden en onderwijs zijn per definitie waardegebonden. Goed onderwijs heeft een gezonde aandacht voor waardenopvoeding, waarin een respectvolle, geweldloze, verdraagzame, rechtvaardige en democratische houding wordt gepromoot.

Daarbij heeft men zowel aandacht voor de eigen waarden als die van andere culturen. Ondanks de grote verschillen geloven we dat er waarden zijn waarover een wereldwijde consensus bestaat, zoals de waarden vervat in mensenrechten en kinderrechten. Zij gelden als ondergrens en als verbindend kader om een respectvolle dialoog tussen verschillende culturen mogelijk te maken.

... een venster biedt op de wereld en bijdraagt aan de vorming van solidaire wereldburgers

Waar we ook leven, we zijn steeds verbonden. Gebeurtenissen, plaatsen, mensen en problematieken vormen een ingewikkeld netwerk. Het begrijpen van deze onderlinge afhankelijkheid geeft kinderen en jongeren inzicht in de samenhang van de wereld waarin we leven, en het helpt hen te verstaan hoe ongelijkheid ontstaat.

Een solidaire wereldburger is een actieve burger die opkomt tegen deze ongelijkheid en pleit voor de gelijkwaardigheid en het welzijn van anderen wereldwijd, vanuit het respect voor de persoon als drager van rechten.

... promoot duurzame ontwikkeling

Onderwijs moet kinderen en jongeren leren om bewuste, eigen keuzes te maken ten voordele van duurzame ontwikkeling.

Naast kennisopbouw moeten zij ook over de nodige vaardigheden beschikken om deze kennis te verwerken en in de praktijk te gebruiken. Alleen zo kunnen we een menswaardige manier van samenleven garanderen, voor alle mensen wereldwijd, nu en in de toekomst.

 

NGO-Federatie, Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking
11.11.11., koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging
Kleur Bekennen, programma van de federale overheid voor wereldburgerschapseducatie
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Leraars zonder Grenzen

Deel dit artikel