Nieuwe hoogmis voor donoren ontwikkelingssamenwerking moet belangrijke hervormingen doorvoeren

PERSBERICHT
Maandag 1 september 2008


Van 2 tot 4 september komen er meer dan 1000 vertegenwoordigers van donoren en ontvangende landen samen in Accra, Ghana, voor het derde ‘High Level Forum on Aid Effectiveness.’ Dit forum is een vervolg op de Verklaring van Parijs (VP) uit 2005, waarmee enkele belangrijke principes werden vastgelegd waaraan goede ontwikkelingssamenwerking moet voldoen.

Volgens 11.11.11, koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, hebben deze mooie woorden in de praktijk nog niet veel opgeleverd. Een statistisch rapport van de OESO geeft aan dat er weinig tot geen vooruitgang is op de in Parijs overeengekomen doelstellingen.

Uit het OESO-rapport blijkt bijvoorbeeld dat donoren niet vooruit zijn gegaan op het gebruik van de beheerssytemen van de partnerlanden, nochtans cruciaal om het eigenaarschap en de capaciteit van deze landen te verhogen. Er blijkt daarenboven geen link tussen de kwaliteit van deze beheerssystemen en het gebruik ervan. Zo heeft Mongolië kwaliteitsvolle beheerssystemen, maar wordt slechts 17% van de hulp via deze systemen besteed. Rond voorspelbaarheid en het tegengaan van versnippering is er eensgezindheid over het belang hiervan, maar is de uitdaging deze wil te vertalen naar concrete engagementen. Positief is wel dat in Accra specifieke aandacht wordt besteed aan de situatie in fragiele staten. Alle betrokkenen erkennen dat de Verklaring van Parijs niet is aangepast aan hun situatie. Er worden op dit vlak veelbelovende stappen gezet.

De bedoeling van het overleg in Accra is om op basis van de resultaten van het OESO-rapport een concreet actieplan voor de uitvoering van de VP goed te keuren: ook wel de Accra Agenda for Action of AAA genoemd. Volgens 11.11.11 dreigt het ontwerp van de AAA haar doel voorbij te schieten. De Noord-Zuidbeweging wil namelijk geen nieuwe verklaring wel een daadwerkelijke actieagenda met concrete doelstelingen en deadlines. Deze ontbreken momenteel.

De civiele maatschappij formuleert, na een uitgebreid consultatieproces, dan ook een aantal krachtige aanbevelingen:

  • Donoren moeten de economische beleidsvoorwaarden verminderen, want dit staat in tegenspraak met het opstellen van de eigen prioriteiten van de ontvangende landen.
  • Ook moeten donoren hun technische assistentie en voedselhulp ongebonden maken.
  • Studies geven aan de kostprijs van deze goederen en diensten gemiddeld 30% hoger ligt dan wanneer deze hulp niet gebonden is.

11.11.11 verwacht dat de officiele donoren en ontvangende overheden tijdens het High Level Forum hun verantwoordelijkheid opnemen en niet blijven steken in een politiek discours. Het is hoog tijd voor actie.

Els Hertogen en Wiske Jult, beleidsmedewerkers Officiële ontwikkelingssamenwerking bij 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, volgen de onderhandelingen op de voet en houden een verslag bij op www.11.be.

Deel dit artikel