Nieuwe wet rond BIO introduceert aangepaste rendementsvereiste

rwanda-green-fund-ewaste-management

Op dinsdag 3 oktober stemde de bevoegde Kamercommissie een nieuwe wet rond de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkeling (BIO). Het gaat om de tweede wetswijziging sinds een eerdere hervorming in 2016. De belangrijkste verandering is dat BIO voortaan meer risico mag nemen, waardoor ze ook zal kunnen investeren in projecten met een hoge ontwikkelingsrelevantie maar met onzekere winstvooruitzichten. Dit moet de ontwikkelingsimpact van de investeringen ten goede komen. Toch zal vooral de praktijk moeten aantonen of dit op langere termijn daadwerkelijk het geval is.

Nieuwe wetswijziging

De nieuwe Wet op BIO komt er slechts twee jaar na een eerdere wetswijziging in 2016. Met deze nieuwe wijziging wordt het mandaat van BIO verder uitgebreid, zonder evenwel van een aardverschuiving te spreken. Zo krijgt BIO de mogelijkheid krijgen om middelen te beheren van derden, zoals bijvoorbeeld de EU. Daarnaast zal BIO op vraag van de overheid een aantal specifieke opdrachten op zich kunnen nemen vanuit hun expertise als ontwikkelingsbank.

Aangepaste rendementsdoelstelling

Een van de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe Wet betreft de nieuwe investeringsfaciliteit in de vorm van kapitaalsubsidies. Deze wijziging betekent de facto dat BIO meer risico zal mogen nemen, waardoor ze ook zal kunnen investeren in projecten met een hoge ontwikkelingsrelevantie maar met onzekere winstvooruitzichten.

Dit is iets waar 11.11.11 eerder voor had gepleit, voorheen dreigde het financiële rendement te primeren op het ontwikkelingsrendement.

Dit is iets waar 11.11.11 eerder voor had gepleit, vanuit de vaststelling dat het 'marktconforme' rendementsdoel de ontwikkelingsrelevantie van BIO's investeringen in het gedrang bracht. Het financiële rendement dreigde met andere woorden te primeren op het ontwikkelingsrendement.

Uiteraard is het belangrijk dat de doelstellingen van de kapitaalsubsidies duidelijk vastgelegd worden in het beheerscontract, inclusief de thematische en geografische prioriteiten. In die zin zal het succes van deze nieuwe faciliteit sterk afhangen van de verdere uitwerking in het beheerscontract dat momenteel in opmaak is.

Zoeken naar synergiën

Het gebruik van kapitaalsubsidies moet in de toekomst dus ook investeringen mogelijk maken met minder onmiddellijke financiële return maar met een hoog ontwikkelingsrendement. De memorie van de Wet vermeldt hierbij ook dat het hierdoor mogelijk wordt om meer synergiën te creëren met andere actoren, zoals ngo's bijvoorbeeld.

Doordat ook projecten met een hoger risicoprofiel in aanmerking komen, biedt dit inderdaad opportuniteiten voor BIO en de ngo's om vanuit eenieders expertise meer projecten op touw te zetten, bijvoorbeeld in de minst ontwikkelde en fragiele landen. Die laatst vormen per slot van rekening de focus van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het valt af te wachten hoe die samenwerking concreet vorm kan krijgen, maar dit is een goede eerste aanzet om de kloof tussen de verschillende actoren rond de ondersteuning van de private sector te verkleinen en de ontwikkelingsrelevantie van BIO te verhogen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels