Pax Christi ondersteunt verklaring Panathlon: geen geweld op het veld

De idee een senaat voor de sport op te richten, kon alleen van Italianen komen.Onder impuls van kolonel Mario Viali kwamen in 1951 in Venetië een handvol vrienden van de sport bij elkaar. Het initiatief werkte aanstekelijk zodat over heel Italië clubs werden opgericht. De vereniging organiseerde zich en koos als naam Panathlon en als devies Ludis Jungit, wat zoveel betekent als sport verbindt mensen.
 
In 1960 golfde de Panathlon idee de grens over naar Zwitserland en in hetzelfde jaar werd Panathlon International opgericht. Vandaag is de verspreiding over heel de wereld een feit (Europa, Amerika Azië). Panathlon International is samengesteld uit clubs geleid door een president, samengebracht in districten met aan het hoofd een gouverneur.
Panathlon International heeft als doel de positieve waarden – zelfrespect en waardering voor de andere, fair-play en teamgeest – levendig te houden; erover te waken dat sport in dienst staat van de mens en niet andersom. De vereniging ziet erop toe dat de sport de zuiverheid van haar ideaal bewaart, dat er vriendschapsbanden worden aangeknoopt tussen individuen en volkeren ongeacht nationaliteit, ras, godsdienst of politieke overtuiging.
 
Uitgangspunt van haar filosofie is de vaststelling dat er op het vlak van de sportmoraal een kloof gaapt tussen theorie en praktijk. Jonge mensen krijgen, als het over sportbeoefening gaat, waarden voorgeschoteld als gezonde competitie, fair-play, kameraadschap en teamgeest, maar tegelijkertijd verwacht men van hen dat ze winnen ten allen prijs, dat ze ‘professioneel’ spelen en dat ze zich vedette-allures aanmeten. Het sportgebeuren is in hetzelfde bedje ziek als de maatschappij: geweld, onbegrip en machtshonger, terwijl fundamentele waarden zoals waardering voor de andere en zelfrespect veelal ontbreken.
Over alle structuren en vooroordelen heen brengt Panathlon, allen die macht bezitten of die kunnen beïnvloeden om de dingen te veranderen bijeen voor een permanente dialoog. Geen academisch gepraat, maar een open en vrank gesprek over alle problemen.
 
Bovendien wil Panathlon de rol spelen van think-tank. De vereniging wil meedenken met alle betrokken instanties over ’Sport en Sportbeleid’ in de wereld.
 
De leden van de Panathlonclubs komen uit de meest diverse invalshoeken: federaties, clubs, Olympisch Comité, Bloso, landelijke, provinciale en gemeentelijke administraties, vormingsverenigingen, arbitrage, training, politiek, architectuur, sportrecht, sportgeneeskunde, journalistiek enz. Niemand vertegenwoordigt iemand of iets. Alhoewel elk lid een sleutelpositie bekleedt in de sportwereld, engageert hij of zij alleen zichzelf. Daar komt bij dat de vergaderingen besloten zijn en dat de besluiten vertrouwelijk blijven. Wel wordt verwacht dat elk lid discreet maar beslist de filosofie uitdraagt.
 
In Belgie zijn op dit ogenblik vier clubs actief: Antwerpen – Brussel – Gent
en Bruxelles –Wallonie.

 
PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT
 
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
 
We verklaren dat:
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en  het te intergeren (binnen de structuur,  de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van  vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
 
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 
 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting  tegen  te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,  topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
4.   We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
 
Alle kinderen hebben het recht:  
 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd,  individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen,  sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 
 
Verdere informatie en documentatie is te vinden op : http://www.panathlon.net/ 
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel