Post 2015 bevraging over water: de aanbevelingen

UN-Water, UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs)  en UNICEF publiceerden op Wereldwaterdag  hun rapport van de VN Post-2015 bevraging rond water. Protos las het rapport en zet de belangrijkste conclusies op een rij.  
protos bevraging water / foto 10 2011 05 19 Ruterana Rwanda 74 [Foto: ©Protos]

De VN organiseerde een bevraging over 11 thema's waaronder onderwijs, gezondheid, energie, voedsel...   Van de 140.000 verschillende ideeën, standpunten, suggesties die op de website werden gepost, handelden er meer dan 90.000 over het thema water.


Water 'raakt dan ook de vezels van elkeen', zo stelt het rapport.

Jammer genoeg gaat het rapport voorbij aan een belangrijk uitgangspunt: water is een gemeenschappelijk goed voor de mensheid dat het best publiek beheerd wordt.Welke zijn nu de voornaamste aanbevelingen voor het Post-2015 'Duurzame Ontwikkelingsdoelenkader' per subthema van de bevraging?


Voor drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne:

 • Toegang voor IEDEREEN tot veilig en duurzaam drinkwater, 'basissanitatie' en hygiëne moet een volgend mondiaal doel worden.
 • Toegang tot drinkwater en sanitatie moet verder gaan dan het huishoudniveau en moet ook gerealiseerd worden in scholen, gezondheidscentra en publieke plaatsen.
 • De huidige ongelijkheden in toegang tot drinkwater en sanitatie moeten stap voor stap weggewerkt worden.
 • De duurzaamheid (over de tijd) van de drinkwater- en sanitatiediensten moet een centrale plaats krijgen in de nieuwe agenda.


Voor het beheer van de zoetwatervoorraden:

 • Om tot duurzame ontwikkeling te komen, moet een  geïntegreerd waterbeheer toegepast worden en moet deugdelijk bestuur rond water verbeterd worden.
 • We moeten verzekeren dat water voor alle toepassingen op een sociaal billijke, duurzame,   economische en efficiënte manier wordt gebruikt, en dat de noden gebalanceerd worden.
 • We moeten economisch haalbare maatregelen nemen voor de bescherming en het beheer van de watervoorraden in zowel adaptatie-, mitigatie- als weerbaarheidversterkende strategieën , en dit op alle niveaus ( n.v.d.r.: dit is gerelateerd aan de klimaatproblematiek).
 • We moeten sterke en langetermijn- grensoverschrijdende samenwerkingsvormen vastleggen, gebaseerd op wettelijk en institutioneel goed onderbouwde bekkenbeheer-organisaties.

 


Voor afvalwaterbeheer en waterkwaliteit:

 • Om zowel mens als milieu tegen bevuiling te beschermen, moet gebruikt water en afvalwater verzameld en gezuiverd worden, voordat het terug in de natuur gestort wordt.
 • Om de waterkwaliteit te beschermen, moeten er normen vastgelegd worden voor de vervuilende substanties die binnenkomen in de watervoorraden.
 • Afvalwater moet als een bron beschouwd worden, en daarom moeten beleidslijnen, investeringen en praktijken voor hergebruik toegepast worden.

 

Sleutelrol

Als eindconclusies stelt het rapport: "Water is een sleutelelement in alle aspecten van sociale, economische en milieutechnische ontwikkeling, en moet daarom een centraal aandachtspunt zijn in elk Post-2015 kader voor armoede-uitroeiing en mondiale duurzame ontwikkeling."

"Water moet een alleenstaand doel worden met duidelijke doelstellingen en meetbare indicatoren, zodat zijn fundamentele rol  voor het leven, de economische ontwikkeling en het welzijn degelijk aan bod komen in de Post-2015 ontwikkelingsagenda."

Jammer genoeg missen we in tekst naar onze mening een zeer belangrijk uitgangspunt: water is een gemeenschappelijk goed voor de mensheid dat het best publiek beheerd wordt.

 

Meer info:

11.be:

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel