Studiedag Handicap en HIV/AIDS in ontwikkelingssamenwerking

Het directoraat-generaal ontwikkelingssamenwerking (DGOS), PHOS en Sensoa organiseerden op 5 mei 2006 een seminarie rond Handicap en HIV/AIDS in ontwikkelingssamenwerking. Het was meteen het eerste seminarie in een reeks van vormingen georganiseerd in verschillende Europese landen in het kader van een Europees pilootproject rond mainstreaming van handicap in ontwikkelingssamenwerking. Dit project loopt over twee jaar onder de titel: ‘Breaking the cycle of poverty and disability in Development Cooperation’.

 


Ontwikkelingsorganisaties met specifieke activiteiten rond handicap maar ook NGO’s waar personen met een handicap en/of HIV/AIDS deel uitmaken van een bredere doelgroep werden samengebracht met beleidsmensen om te bediscussiëren hoe personen met een handicap en/of HIV/AIDS beter kunnen worden bereikt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking  In de voormiddag zetten 4 sprekers hun visie op het onderwerp uiteen.

Anja De Greve van het PHOS belichtte de uitsluitingsmechanismen die personen  met een handicap in het Zuiden ondervinden. Ze hebben in veel mindere mate toegang tot informatie over HIV/AIDS en andere sensibiliseringsmaatregelen en ook tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Anja benadrukte het belang van de culturele context bij seksuele opvoeding voor verschillende doelgroepen. Specifiek voor personen met een handicap moeten campagnes of vormingen aangeboden worden in een voor hen toegankelijke vorm. De standaardvorm waarin HIV/AIDS-campagnes worden gevoerd maken immers dat de boodschap vaak voorbijgaat aan personen met een visuele, auditieve of mentale handicap.

Susan Girois, aids-experte van Handicap International, lichtte het werk toe van Handicap International rond HIV/AIDS gedurende de laatste tien jaar. De voornaamste activiteiten situeerden zich op het vlak van preventie van HIV, tests op HIV , gezondheidszorg voor mensen met HIV en AIDS en ook lobbywerk rond toegankelijkheid van geneesmiddelen. Handicap International heeft richtlijnen opgesteld hoe HIV/AIDS een plaats te geven binnen de eigen NGO-acties en hoe het thema aan te brengen bij de specifieke doelgroep van personen met een handicap.

Vanuit hun ervaring als respectievelijk stafmedewerker en coöperant bij Caraes vertelden Jan De Coene en Leon Peeters hoe men aandacht aan seksuele opvoeding besteedt binnen de opvoedingsondersteuning die Caraes biedt aan jongeren en volwassenen met een mentale handicap en hun ouders. Caraes geeft vorming aan lokale begeleiders die werken in voorzieningen in het Zuiden met volwassenen met een mentale handicap over hoe het thema seksualiteit aan te brengen bij de doelgroep. Daarbij stuit men op heel wat weerstand bij de begeleiders die het niet makkelijk hebben volwassenen met een mentale handicap te zien als mensen met een seksuele behoefte zoals elke volwassene.

’s Namiddags volgde een praktische oefening rond hoe handicap en HIV/AIDS kunnen worden geïntegreerd in de projectcirkel. In werkgroepen werden aan de hand van twee casestudies rond de thema’s gezondheidszorg en onderwijs de hinderpalen en mogelijkheden bekeken voor projectleiders om inclusie van personen met een handicap en/of HIV/AIDS daadwerkelijk te realiseren in ontwikkelingsprogramma’s.
De belangrijkste conclusies van deze studiedag zullen worden opgenomen in een trainingspakket dat in de loop van het project rond mainstreaming van handicap binnen ontwikkelingssamenwerking in de 25 landen van de EU, zal worden samengesteld.

Het rapport van deze studiedag is vanaf september beschikbaar. U kan het aanvragen bij PHOS via anja@phos.be of bij Sensoa via internationaal@sensoa.be


 

Deel dit artikel