Vlaams Netwerk Lichte Wapens en Forum voor Vredesactie klagen gebrek coördinatie wapenexport aan

 

Brussel, 18 mei 2006, 20u.15

Goede werking Vlaams wapenexportbeleid in gedrang gebracht door slechte samenwerking tussen Gewesten en Federale overheid

Voor het Vlaams Netwerk Lichte Wapens en het Forum voor Vredesactie is het laatste wapenrapport van de Vlaamse regering duidelijk een stap in de goede richting. In vergelijking met vorige rapporten is de transparantie aanzienlijk verhoogd. Dit belet echter niet dat het nog steeds niet altijd mogelijk is om te achterhalen wie de effectieve eindgebruiker is en over welke wapentuigen het precies gaat. Door gebruik te maken van algemene categorieën van eindgebruikers en materieel gaat essentiële informatie verloren. Hierdoor moet men nog teveel rekenen op de bereidwilligheid van bevoegd minister Moerman om toelichting te verschaffen over individuele dossiers. In geval van een levering aan de industrie of een handelaar, die per definitie het aangekochte product opnieuw zullen verhandelen, blijft de uiteindelijk eindgebruiker eveneens onbekend.

Ook de export naar enkele landen roept vragen op. Het leveren van luchthavenverlichting aan Colombia voor een militaire luchthaven en beeldschermen voor de militaire industrie van India, is in strijd met de Belgische wetgeving. De Colombiaanse regering is immers medeplichtig aan mensenrechtenschendingen en India leeft nog steeds op voet van oorlog met buurland Pakistan. Het leveren van deze goederen draagt op die manier op een indirecte wijze bij tot het bestendigen van de schendingen van het internationale recht. De verplichtingen die volgens de Belgische wapenwet voortspruiten uit het internationaal recht worden dan weer wel toegepast in de overweging om een doorvoer naar bijv. Saoedi-Arabië te weigeren. Een grotere consistentie in het aanwenden van de criteria in de Belgische wapenwet is dan ook meer dan gewenst. 

Ondertussen blijft de beloofde samenwerking tussen de gewesten en het federale niveau voorlopig uit. Na meer dan twee jaar zijn de betrokken partijen er nog steeds niet in geslaagd om een samenwerkingsakkoord, dat ondermeer informatie-uitwisseling tussen het federale niveau en gewesten en de vertegenwoordiging op internationale fora moet regelen, af te sluiten. Hierdoor stroomt vitale informatie over de concrete veiligheids-situaties en het respect voor de mensenrechten in een bepaald land onvoldoende door naar de gewesten. Leveringen aan bepaalde landen worden zo onvoldoende getoetst aan het Belgisch buitenlands beleid, zoals recent nog bleek uit de geplande levering aan Iran en Tanzania. Ook de controle door de douanediensten op de export, import en doorvoer van wapens en militair materieel blijft een federale materie waar de Gewesten geen enkele bevoegdheid hebben. Het spreekt voor zich dat dit de controle ernstig bemoeilijkt.  

Het pleidooi van Minister Moerman voor een herfederalisering van de bevoegdheden voor de wapenhandel lijkt dan ook de logische conclusie wil men tot een beter wapenhandelsbeleid komen. Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens en het Forum voor Vredesactie hadden bij de regionalisering van de bevoegdheid van de wapenhandel destijds reeds gewezen op de problemen van coördinatie en consistentie tussen de gewesten en de federale overheid die dat zou meebrengen. 

Voorwaarde is wel dat de wetgeving op Federaal niveau dan strikt wordt nageleefd.

______________________________________________________________________________

Het Vlaams Netwerk Lichte Wapens is de Vlaamse afdeling van het International Action Network on Small Arms (IANSA) met als leden: Amnesty International Vlaanderen, Pax Christi Vlaanderen, Proyecto Gato en Vrede vzw. Meer info over de Control Arms Campagne op www.controlarms.org

Voor verdere info:
Secretariaat Vlaams Netwerk Lichte Wapens, p.a. Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen - 03.225.10.00 / 0496.181946 - bart.horemans@paxchristi.be of bij de lidorganisaties.


Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel