VVOB vzw

Education for development

VVOB heeft een rijke traditie van net iets meer dan 30 jaar. Wat ooit begon met het uitsturen van Vlaamse leerkrachten voor lesopdrachten, groeide geleidelijk aan uit tot een projectwerking in diverse domeinen. In 2008 evolueerde VVOB naar een zuivere programmaorganisatie die zich specialiseert in kwaliteitsverbetering van onderwijs­systemen.

 

Kwaliteitsvol onderwijs voor gelijke kansen en duurzame ontwikkeling

Onze medewerkers leveren technische assistentie die de capaciteit versterkt van overheden en lokale onderwijsinstellingen in het Zuiden, meer specifiek departementen van onderwijsministeries en instellingen die zich richten op de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Om de duurzaamheid van de resultaten te bewaken stemmen we ons werk af op het lokale onderwijsbeleid. We ontwikkelen onderwijsexpertise op basis van de knowhow in het Zuiden en via uitwisseling met Vlaamse en Europese instellingen. Bovendien stimuleren we de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Vlaanderen, Europa en het Zuiden.

Om expertise op hoog niveau te bieden aan onze partners specialiseren we ons in specifieke sectoren en onderwijscomponenten. De identificatie is gebaseerd op de belangrijkste noden van het onderwijs, zoals aangegeven in internationaal onderzoek, en op de onderwijsstrategieën en -prioriteiten van onze partnerlanden. De rode draad is dat onderwijs maar kwaliteitsvol kan zijn als het gelijke onderwijskansen realiseert. We leggen de klemtoon op kleuteronderwijs, op leerresultaten in het lager onderwijs en op secundair technisch en beroepsonderwijs. Binnen deze sectoren werken we rond professionele ontwikkeling van leerkrachten, schoolleiderschap en strategische ondersteuning.

 

Draagvlakversterking in Vlaanderen

Het vergroten van een solidaire basishouding bij zoveel mogelijk mensen is de tweede grote doelstelling van VVOB. Structurele veranderingen in het Zuiden schieten immers hun doel voorbij indien niet tegelijk in het Noorden gewerkt wordt aan bewustmaking over de complexiteit van ontwikkelingsvraagstukken, de toenemende mondiale verbondenheid en de bijhorende noodzakelijke veranderingen in onze denkwijze en consumptiepatronen. Het onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Leerlingen moeten de nodige competenties kunnen verwerven waardoor ze als wereldburgers actief gaan meebouwen aan een meer solidaire en duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Leraren hebben competenties nodig om aan die nood tegemoet te komen. Daarom betrekken we lerarenopleiders, leraren en leerlingen op het Zuiden om de samenwerking tussen Noord en Zuid te bevorderen. Dit krijgt onder andere vorm via het Scholenbanden-programma, via een stageprogramma voor studenten uit het hoger onderwijs en in een programma over gelijke onderwijskansen voor lerarenopleidingen en pedagogisch begeleidingsdiensten.

VVOB vzw

Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 209 07 98
Contacteer VVOB


Type organisatie: ANDER
Juridisch Statuut: VZW