We gaan op zoek naar 25 miljard euro!

Teken de petitie
Vanaf 9 februari gaan we op zoek naar 25 miljard euro. Bij het grote geld, niet bij de gewone mensen die belastingen betalen. Iedereen kan steunen.

Met de actiecampagne "LAAT HET GROTE GELD NIET ONTSNAPPEN" lanceren FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) een een petitie die onze eisen samenvat op federaal, Europees en mondiaal niveau.

De nieuwe regering is op zoek naar tientallen miljarden euro.
Snoeien in de sociale zekerheid zou deze keer niet te vermijden zijn en 'iedereen' zou moeten inleveren! Iedereen? Ook de mensen die van te kleine uitkeringen moeten rondkomen? Of werkenden die een inkomen hebben waarmee ze niet eens boven de armoedegrens uitkomen?

Het FAN wijst erop dat bijna alleen nog gewone mensen belastingen betalen. Grote vermogens, sterke bedrijven en speculanten eisen met toenemend succes het recht op om zich te verrijken ten koste van de gemeenschap. Het FAN aanvaardt die groeiende kloof niet langer en pleit voor realisme: zonder herverdeling en fiscale rechtvaardigheid wordt sociale welvaart en veiligheid onbetaalbaar. Het grote geld mag niet ontsnappen.


De alternatieven bestaan.
Progressieve belasting van de grote fortuinen, strijd tegen de fiscale fraude, opheffing van het bankgeheim, beperkende wetgeving inzake notionele interesten, stopzetting van de belastingsvermindering voor de vennootschappen, taxering van de superwinsten van Electrabel, en bijkomende middelen bezorgen aan de fiscale administratie om de belastingscontroles correct uit te voeren.
Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die 25 miljard euro per jaar zouden kunnen opleveren aan het federaal budget.We willen hierbij extra alle medewerkers en werknemers van Financiën in het zonnetje zetten die moeten werken in moeilijke omstandigheden door het gebrek aan politieke wil bij beleidsverantwoordelijken die het grote geld ongemoeid laten.

De aanwezigheid van vakbondsmilitanten en vakbondsverantwoordelijken en leden van de bewegingen die deel uitmaken van onze netwerken geven een sterk signaal aan de financieel-economische wereld en aan onze verkozenen.

Meer weten? Lees deze brochures over fiscale rechtvaardigheid: Lees ook:


FAN is een netwerk.
De leden zijn: ABVV, ACVLB, ACV, Attac Vlaanderen, BBL, KWB, LBC-NVK, Netwerk Vlaanderen, Oxfam-Solidariteit, 11.11.11.

Teken de petitie
Teken de petitieGeachte Minister,

Onze sociale welvaartsstaat kan niet overeind blijven zonder fiscale rechtvaardigheid.
Wij stellen vast dat in ons land in toenemende mate alleen nog gewone mensen belastingen betalen en dat nieuwe besparingen de levenskwaliteit en de bestaanszekerheid van velen bedreigen. Wij zijn ervan overtuigd dat een aanpak waarbij iedereen werkelijk naar draagkracht bijdraagt eerlijker en socialer is.
Daarom onderschrijven wij de 9 voorstellen van het FAN (Financieel Actie Netwerk) voor meer fiscale rechtvaardigheid.
Wij vragen u al het mogelijke te doen om deze voorstellen te realiseren.

Eisen op het federale niveau:

  • Invoeringen van een vermogensbelasting;
  • Volledige opheffing van het bankgeheim en de fiscus moet toegang krijgen tot alle bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken;
  • Beperking van het gebruik van de notionele interest en een stopzetting van de trend om de vennootschapsbelasting te verlagen;
  • Invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel;
  • Invoering van een meerwaardebelasting;
  • De fiscus moet alle mogelijkheden krijgen om bij 'alle' ondernemingen en bij 'alle' burgers belastingen te innen.

Eisen op mondiaal en Europees niveau:

  • De Belgische regering moet blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Taks (FTT) komt op Europees en mondiaal niveau;
  • Automatische uitwisseling van gegevens tussen de staten op alle financiële producten;
  • Invoering van een Europese minimum vennootschapsbelasting
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel