Wijziging opvangwet definitief goedgekeurd in de Kamer

 

Geen oplossing voor de opvangcrisis

De wijziging van de Opvangwet die op woensdag 12 oktober werd aangenomen in de commissie Volksgezondheid, is op 27 oktober goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Een ruime meerderheid binnen het parlement keurde de wijziging goed. De nieuwe wet zal echter geen oplossingen bieden voor de huidige opvangcrisis. Deze crisis duurt nu al drie jaar en zorgde ervoor dat meer dan 10.000 asielzoekers op straat terecht kwamen zonder enige vorm van opvang of begeleiding. Om een humanitaire crisis deze winter te vermijden zal de regering van lopende zaken of de toekomstige regering dringend maatregelen moeten nemen.

De wetswijziging zorgt ervoor dat een aantal categorieën van asielzoekers worden uitgesloten van opvang. De opvang voor asielzoekers wordt beperkt tot de behandeling van de eerste asielaanvraag. Opvang tijdens de tweede asielaanvraag wordt enkel mogelijk indien de aanvraag eerst in overweging wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook asielzoekers in beroepsprocedure bij de Raad van State worden uitgesloten van de opvang en begeleiding. Het uitsluiten van deze categorieën van asielzoekers ontneemt hen hun recht op een menswaardige opvang en is een aantasting van hun mensenrechten. De nadruk die vroeger lag op materiële hulp en begeleiding lijkt nu te komen liggen op een beleid van uitsluiting. De wetswijziging zal ervoor zorgen dat nog meer asielzoekers op straat terechtkomen.

Het uitsluiten van de categorie van asielzoekers in procedure bij de Raad van State zal bovendien slechts een beperkte impact hebben op het opvangnetwerk. De personen in de procedure bij de Raad van State maken nog slechts ongeveer één procent uit van het totale aantal begunstigden van de opvang.

Intussen worden er bijna dagelijks asielzoekers, ook kinderen, op straat gezet. Zonder begeleiding in de asielprocedure, zonder fatsoenlijke maaltijden, zonder medische zorgen... kortom ze worden aan hun lot overgelaten. Vluchtelingenwerk vraagt samen met tal van middenveld- en mensenrechtenorganisaties aan de regering van lopende zaken en de onderhandelaars voor de volgende regering dringend noodmaatregelen te nemen. We vragen niet te wachten tot de winter er aankomt maar nu maatregelen te nemen om te vermijden dat asielzoekers op straat moeten overleven in de vrieskou.

Wel positief in de wijziging van de Opvangwet is dat een terugkeertraject wordt ingevoerd dat voorrang geeft aan de vrijwillige terugkeer. Afgewezen asielzoekers zullen begeleiding krijgen om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst of een derde land. Maar om in de praktijk te kunnen werken is er nood aan voldoende flexibele termijnen voor het vertrek en het bieden van toekomstperspectieven.

Deel dit artikel