2015: Sociale bescherming voor iedereen - financieel verslag

2015: Sociale bescherming voor iedereen - financieel verslag

Hieronder vind je een overzicht van de inkomsten, kosten en besteding van de 11.11.11-campagne 2015. Een overzicht van de opbrengst per gemeente en provincie vind je in het volledige 'Financieel Verslag Campagne 2015', dat je hieronder kan downloaden.

Naast deze inkomsten heeft 11.11.11 ook andere opbrengsten, vooral federale overheidssubsidies. Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven vind je terug in de resultatenrekening achteraan opgenomen in het activiteitenverslag 2015

 

OPBRENGSTEN CAMPAGNEJAAR 2015

opbrengsten campagnejaar 2015

Lichte daling lokale actie

De lokale actie kende een lichte daling. Toch ging de opbrengst in drie provincies vooruit, maar onvoldoende om de terugval in Antwerpen, in 2013 en 2014 nog de grootste stijger, te kunnen compenseren.  11.groepen die stoppen met hun werking vormen de belangrijkste oorzaak van de daling.  

Cijfers per provincie vindt u in het financieel verslag op pagina 8.

De in 2014 gestarte verkoop van chocolade kende een verdere verspreiding. Het ruimere smaakaanbod – nu ook fondant – werd gewaardeerd. De vraag naar de hazelnoottruffels overtrof het aanbod. Ook bij het publiek vonden ze gretig aftrek. De 11.groepen die volop dit duurdere product aanboden, kenden een opmerkelijke stijging van hun opbrengst.

In het verlengde van de actie ‘Supporter Mee voor Sociale Bescherming voor Iedereen’ lanceerden we ‘Beweeg Mee’. Een initiatief waarbij je een sportuurtje organiseert met vrienden en collega’s die een bijdrage betalen voor 11.11.11. In dit eerste jaar waren de meeste acties nog vrij kleinschalig, maar er zit zeker groeipotentie in. Topper was het volleybaltornooi in Hasselt dat meer dan 1000 euro opbracht.

Gemeentelijke toelagen houden goed stand

De gemeentelijke toelagen kenden een heel lichte stijging (+0,2%). Dat is beter dan verwacht.

In 2014 noteerden we nog een heel lichte daling. Voor 2015 waren we er eerlijk gezegd niet gerust in, maar uiteindelijk noteren we een lichte stijging. Dat is in tijden van de budgettaire problemen bij de lokale overheden een hele opsteker.

Dit fraaie resultaat is er niet vanzelf gekomen, maar door de goede inbedding van onze werking op gemeentelijk vlak én door de aandacht van de lokale 11.11.11-ers voor deze belangrijke inkomstenbron.

De gemeenten van de provincie Antwerpen blijven voor bijna de helft van de totale opbrengst zorgen. We danken dit tot vandaag aan de campagne die het provinciale secretariaat in de jaren 80 voerde en de gemeenten aanspoorde om 0,7% van hun budget aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen.

De gemeenten die op dit vlak een bijzondere inspanning doen, zijn onder andere Zwijndrecht, Gent, Oud-Turnhout, Mortsel, Hoogstraten, Beveren en Herent.

Minder provinciale toelagen

De provinciale toelage van Antwerpen blijft op peil, de toelagen van Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant dalen. Deze laatste twee investeren meer middelen in andere initiatieven van ontwikkelingssamenwerking, initiatieven waar 11.11.11 ook vaak bij betrokken is.

Iets minder overschrijvingen

Met meer dan 30% vormen de giften via overschrijving de belangrijkste bron van inkomsten voor 11.11.11.
In het totaalbedrag dat in de loop van een heel kalenderjaar bij elkaar wordt gesprokkeld, zit weinig beweging – een lichte daling van 1,6%.

Hoewel niemand het belang van degelijke sociale bescherming in het bestrijden van armoede en ongelijkheid ontkent, blijkt dit thema zowel bij het ruime publiek als bij onze sympathiserende achterban niet dezelfde betrokkenheid en emotionele band op te roepen als bijvoorbeeld het effect van de klimaatopwarming.

Zowel de nationale novembermailing, de inserts in de kranten als de door 11.groepen verspreide folders en brieven, brachten tussen 10 en 17% minder op. Deze daling werd gelukkig in grote mate gecompenseerd door giften in de maanden voor november én door een extra oproep aan het einde van het jaar.

Vaste schenkers rots in de branding

Met de term vaste schenkers benoemen we de sympathisanten die een maandelijkse bijdrage overmaken. Binnen deze aanpak heeft 11.11.11 drie solidariteitsprogramma’s: 11.partners, Wereldpartners en Zij Aan Zij-leden.

Dankzij hun trouwe maandelijkse bijdragen verzekeren ze 11.11.11 van stabiele inkomsten. Dit blijkt eens te meer uit de cijfers van dit jaar. Toch is er ook hier nood aan ‘nieuw bloed’. Daarom plannen we nieuwe initiatieven om mensen te overtuigen 11.partner te worden.

Merchandising doet het goed

‘Merchandising’ slaat op de verkoop van de 11.11.11-Wereldkalender en van kwaliteitswenskaarten. De kalenderverkoop liep lichtjes terug, maar de wenskaarten verkochten beduidend beter.

Tot slot

De inkomsten uit legaten stijgen, maar het bedrag is nog altijd bescheiden. Dit inkomstenkanaal blijft uiteraard een moeilijk te begroten post.
De rubriek ‘andere’ omvat naast kleine fondsenwervende initiatieven buiten de lokale acties vooral de ‘recuperatie van campagnekosten’. Dit is de betaling voor brochures, affiches, vlaggen en dergelijke.

 

 

Terug


TOTAAL BRUTO-OPBRENGSTEN

Bruto opbrengsten 2015

Kosten en aankopen

De aankopen voor de merchandising zijn terug gestegen na een forse daling in 2014. De kosten van de fondsenwerving stegen door extra investeringen in verkoopmaterialen voor de lokale actie, de prospecties en de mailings. De communicatiekosten zijn licht gestegen door hogere uitzendkosten bij de media.
De loonmassa is daarentegen gedaald.

Hoeveel verdient de directeur van 11.11.11?

Het 11.11.11-personeel is ingedeeld in 8 looncategorieën. Looncategorie 8 is voorbehouden voor de algemeen directeur. 
De directeur van 11.11.11 verdient 70.133,14 brutojaarloon inclusief dertiende maand en vakantie (2016). Dat is € 5.038,3 bruto per maand. 

Terug


BESTEDING VAN DE NETTO-OPBRENGSTEN

netto-opbrengsten 2015

We reserveren meer dan de helft van de opbrengst om initiatieven van lidorganisaties en samenwerkingsverbanden te steunen. 

Steun aan lidorganisaties en samenwerkingsverbanden

Niet alle leden van 11.11.11 ontvangen financiële steun. Niet elke organisatie vraagt die en niet elke aanvrager wordt goed bevonden. De lidorganisaties krijgen ook niet allemaal evenveel. De bedragen variëren sterk in functie van de noden, de omvang en de kwaliteit van hun programma, de beoordeling door onze onafhankelijke commissie van experten, het feit of ze zowel een programma in het Noorden als in het Zuiden indienen en hun effectieve steun aan de koepel.

Twaalf lidorganisaties kunnen rekenen op een meerjarige financiering.

Hun werking sluit zeer sterk aan bij de visie van 11.11.11 en is complementair. Oxfam-Solidariteit, Trias, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, FOS en Wereldsolidariteit ontvingen in 2015 met bijna 249.000 euro de grootste steun. Oxfam-Wereldwinkels kreeg een injectie van ruim 132.000 euro.

Bij de kleinere organisaties varieert onze steun van 77.000 euro (Protos, Solidagro, Caritas en Geneeskunde voor de Derde Wereld) tot bijna 33.000 euro (Memisa, Dierenartsen zonder Grenzen, Memisa, Congo dorpen en Kiyo). Catapa, Bos Plus en Maya Honing kregen een duwtje in de rug ter waarde van 10.000 euro. 

Daarnaast geeft 11.11.11 steun aan negen organisaties die zich vooral richten op bewustmaking in eigen land.

Het zijn Djapo, Studio Globo, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Wereldmediahuis, UCOS, Fairtrade België, Globelink, Palestina Solidariteit en IPS. De steun varieert van 10.000 tot 36.000 euro. 


Tot slot helpt het fonds ‘eenmalige acties’ om met een budget van 15.000 euro flexibel te reageren op steunvragen voor kleine initiatieven.

Rechtstreekse samenwerking met het Zuiden

Onze rechtstreekse samenwerking in het Zuiden concentreren we op een beperkt aantal landen: Indonesië en de Filipijnen in Azië; Congo, Burundi en Rwanda in Afrika; Peru, Ecuador en Bolivia in Latijns-Amerika.  11.11.11 richt zich daar vooral op organisaties die hun nationale overheid onder druk zetten om een beter sociaal en ontwikkelingsbeleid te voeren.  

 

Studie- en lobbywerk

Om onrecht uit de wereld te bannen, moeten beleidsmakers hun beleid aanpassen. Daarom investeert 11.11.11 als koepel van de Noord-Zuidbeweging niet alleen in bewustmaking, maar ook in lobbywerk. Dit zowel op nationaal vlak, bij de EU, als bij internationale instellingen. We kunnen hen daar slechts toe aanzetten met sterke dossiers, die het resultaat zijn van goed studiewerk. 

Zo lag het meer dan degelijke werk van onze beleidsdienst in 2015 mee aan de basis van het Vlaams actieplan tegen voedselverspilling en het feit dat België als eerste land ter wereld een wetgeving uitvaardigde die aasgierfondsen sterk aan banden legt. We klaagden ook het beleid van de Wereldbank aan tegenover de klimaatopwarming en maakten de balans op van één jaar Ontwikkelingssamenwerking onder Alexander De Croo.


 

 

Deel dit artikel