EU beschuldigd van financiering dwangarbeid in Eritrea

11.11.11 vraagt opschorting van het project

De Eritreese president Isaias Afwerki en Neven Mimica enkele maanden geleden

Via een wegenproject van het EU Trust Fund for Africa dreigt de Europese Unie dwangarbeid in Eritrea te financieren. De Nederlandse 'Foundation Human Rights for Eritreans' bond de kat de bel aan. De mensenrechtenorganisatie vraagt de EU het project stop te zetten. Ook 11.11.11 vraagt België erop aan te dringen het project tijdelijk op te schorten tot er meer garanties zijn over mensenrechten. Daarnaast dringt een bredere reflectie over het EU Trust Fund zich op.

Op 8 februari lanceerde EU Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking Neven Mimica tijdens een bezoek aan Eritrea een project van 20 miljoen euro voor de constructie van wegen tussen de havens van Eritrea en de grens met Ethiopië. De financiering komt van het European Trust Fund for Africa, een fonds waarin ook België investeerde. Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling en stabilisering van de regio. Sinds het vredesakkoord tussen Eritrea en Ethiopië van 2018 is de grens tussen beide landen weer open voor goederen. De economische opportuniteiten en werkgelegenheid die het wegenproject oplevert, moeten leiden tot een aanpak van de grondoorzaken van migratie.

Hoewel de relaties tussen Ethiopië en Eritrea verbeterden is er voor de inwoners van Eritrea weinig veranderd. De grens is open voor goederen maar is dat allerminst voor Eritreeërs zelf. Mensen tussen 5 en 50 jaar mogen het land niet verlaten. Zij die dat wel willen doen worden zonder aanklacht vastgehouden tot ze buitensporige sommen betalen. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie is de Eritrese regering verantwoordelijk voor systematische en wijdverspreide schendingen van de mensenrechten van de Eritrese bevolking. Het gaat onder meer over arbitraire detentie, foltering en dwangarbeid. Vanaf 18 jaar zijn Eritreeërs verplicht om voor onbepaalde duur te werken in 'nationale dienstplicht' in ruil voor nauwelijks 20 euro per maand. Deze dienstplicht wordt door de VN omschreven als een 'vorm van slavernij'. Het Europees Parlement vraagt dat fondsen voor Eritrea op geen enkele manier het Eritrese regime ten goede komen.

Volgens de projectfiche zal de constructie van de wegen voornamelijk gebeuren door de 'Red Sea Trading Corporation'. Een organisatie die volledig in handen is van het regime en vooral de militaire elite verrijkt. De fiche erkent dat mensen in nationale dienstplicht het project zullen uitvoeren. De Europese Commissie reageerde op kritiek dat ze het project 'nauwgezet zal monitoren en garanderen dat de mensen goed behandeld en 'behoorlijk' betaald worden.' Daarvoor lijken echter alle garanties te ontbreken.

Het feit dat er bij de aanleg van de wegen dwangarbeiders worden ingezet, terwijl net deze uitbuiting een van de belangrijkste redenen is dat veel jonge Eritreeërs het land ontvluchten, roept veel vragen op. 11.11.11 vraagt de EU een strikt 'Do no harm' principe toe te passen in haar buitenlands beleid. Dat betekent dat de EU op geen enkele manier mag bijdragen aan mensenrechtenschendingen. Via dit project dreigt de EU de inzet van dwangarbeid niet alleen te normaliseren maar ook te financieren. Dit terwijl de EU al haar diplomatieke gewicht moet gebruiken om een einde te maken aan de onbeperkte nationale dienstplicht in Eritrea. Daarna pas kan een eventuele financiering van dit soort projecten overwogen worden.

11.11.11 wijst er al langer op dat het Europese buitenlands beleid een slappe koord bewandelt door samen te werken met actoren die het niet nauw nemen met mensenrechten. Het EU Trust Fund is daar een duidelijk voorbeeld van. Het tegengaan van migratie bepaalt zeer sterk de keuze van projecten door het Fonds. Volgens 11.11.11 wordt daardoor te laks omgesprongen met een aantal basis mensenrechtenprincipes. Begin december kwam ook de Europese Rekenkamer met een bijzonder kritisch rapport over het Trust Fund naar buiten. Volgens de Rekenkamer zijn de criteria om projectvoorstellen op te beoordelen onvoldoende duidelijk. Er is bovendien een gebrek aan een omvattend monitorsysteem waardoor er geen overzicht is van de geboekte resultaten.

11.11.11 vraagt de Belgische vertegenwoordiging in het EU Trust Fund om te pleiten voor een opschorting van de financiering van het project en samen met de andere lidstaten druk te zetten op Eritrea om de dienstplicht af te schaffen. Daarnaast roepen we op tot bijkomende garanties in het Trust Fund inzake de duurzaamheid van de projecten, mensenrechten en het 'do no harm' principe. We vragen België om geen extra financiële bijdrage te leveren voor er een grondige evaluatie gebeurde op vlak van duurzaamheid en mensenrechten (voorzien voor 2020).

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels