Ook België kan aasgierfondsen aan banden leggen

Op dinsdag 28 oktober 2014 organiseerde 11.11.11, samen met het CADTM 1 , CNCD-11.11.11 en Eurodad, een internationaal seminarie rond de problematiek van de zogenaamde 'aasgierfondsen'. Samen met leden van het federale parlement en internationale experts werd nagedacht over wettelijke maatregelen tegen dergelijke fondsen.

Lessen trekken uit Argentinië

Aasgierfondsen kopen op de financiële markt schuldpapier van kwetsbare landen aan een prikje en trachten - vaak jaren later - langs juridische weg de volledige oorspronkelijke waarde te bekomen. Eind vorig jaar werd Argentinië slachtoffer van enkele Amerikaanse aasgierfondsen. Een Amerikaanse rechter verplichtte het land de aasgierfondsen volledig uit te betalen wat zou betekenen dat het ook eerdere schulden volledig moest uitbetalen, ondanks eerdere herschikkingen.

Argentijnse experts trekken een aantal waardevolle lessen uit de episode zoals de nood aan publieke 'schuldaudits' om uit te maken wat en hoe de overheid met historische schulden moet omgaan en de verantwoordelijkheid van schuldeisers.

Nood aan een multilateraal kader

Internationale expert zijn het erover eens dat een nieuwe schuldencrisis niet ondenkbaar is. Bovendien lijkt de Argentijnse kwestie nieuwe aanvallen van aasgierfondsen op de meest kwetsbare landen te inspireren. Een belangrijk extra probleem is dat er geen regeling bestaat wanneer landen failliet gaan, zoals dat voor bedrijven het geval is. Op internationaal niveau moet dan ook een transparant en evenwichtig mechanisme worden opgezet om het bankroet van staten en de herschikking van de schulden te regelen, zoals de Algemene Vergadering van de VN heeft voorgesteld.

Een Belgische wet tegen aasgierfondsen - voorstel ligt klaar

Vandaag ligt een voorstel klaar in de Kamer dat een aantal criteria vastlegt die een Belgische rechter helpt uit te maken of hij al dan niet met een aasgierfonds wordt geconfronteerd en verhindert dat het gerecht landen die door dergelijke aasgierfondsen worden aangevallen in het failliet dwingt.

11.11.11 vindt dat een goede aanzet en vraagt dat debat snel en grondig wordt gevoerd.

Voor Cephas Lumina, voormalig expert over de mensenrechtenimpact van buitenlandse schuld van de VN, mag het aflossen van schulden niet ten koste gaan van mensenrechten. Europa en andere schuldeisers hebben steeds geweigerd publieke schulden als mensenrechtenissue te behandelen. Dat moet veranderen. Ook daar kan België een rol spelen door actief te pleiten voor een toepassing van mensenrechtenprincipes bij schuldherschikkingen.

Jan Van de Poel
1 Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel