Trans-Atlantische handelsakkoorden: Het Belgische middenveld is verre van gerustgesteld

Tienduizenden manifestanten in Hannover

Deze week vindt in New York de 13de ronde plaats van de onderhandelingen voor het Trans-Atlantische handels- en investeringsakkoord, TTIP. Afgelopen weekend ontmoetten Angela Merkel en Barak Obama elkaar in Hannover om hun schouders onder de TTIP onderhandelingen te zetten. Ze werden onthaald door tienduizenden manifestanten.

De steun voor TTIP bij de bevolking, zowel in Duitsland als in de VS, is gedaald tot minder dan 20%. In die context uit een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties nogmaals haar ongerustheid over deze onderhandelingen.

Tot op heden werden er nog steeds geen overtuigende antwoorden gegeven op de vele vragen die deze akkoorden oproepen.

2016 zou het jaar kunnen worden waarin het handelsakkoord met Canada (CETA) wordt ondertekend en de onderhandelingen met TTIP worden afgerond. We herhalen daarom onze bezorgdheden omtrent deze akkoorden.

In een geactualiseerde gemeenschappelijke verklaring illustreren we aan de hand van concrete voorbeelden de nefaste impact die deze akkoorden kunnen hebben voor de werknemers, de consumenten, het leefmilieu, de mensenrechten, de gezondheid en de internationale solidariteit.

De coalitie is in het bijzonder bezorgd over twee punten die tijdens deze onderhandelingsweek aan bod komen:

De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie waarbij het fel betwiste arbitrage mechanisme (ISDS) wordt omgevormd tot een permanente pseudo investerings-'rechtbank' (ICS), blijven onevenwichtig en dus onaanvaardbaar.

Grote investeringsgroepen blijven eenzijdig de mogelijkheid behouden om grote schadevergoeding te eisen van overheden indien zij vinden dat hun investeringen worden geschaad, ook als het gaat over maatregelen die genomen zijn in het algemeen belang. Het ICS-voorstel kreeg trouwens serieuze kritieken van zowel de grootste vereniging van Duitse magistraten als van de vereniging van Europese rechters.

Wat het hoofdstuk "duurzame ontwikkeling" betreft zijn er nog steeds geen harde engagementen aangaande de bescherming van de mensenrechten, de rechten van werknemers, patiënten en consumenten en van het leefmilieu. Deze engagementen zouden trouwens gepaard moeten gaan met aangepaste klachtenprocedures en sancties, net zoals dit nu al het geval is voor de commerciële bepalingen van deze akkoorden.

Ten slotte doet de coalitie een dringende oproep aan de bevoegde Belgische overheden: weiger de ondertekening van het eerste trans-Atlantische handelsakkoord, CETA, waarvan onlangs werd aangekondigd dat een eerste discussie in de Raad van de Europese Unie reeds zal plaatsvinden op 13 mei. Dit is een eerste belangrijke stap die moet gevolgd worden door acties op alle bestuursniveaus om de burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van deze trans-Atlantische akkoorden.

  • Klik hier voor de geactualiseerde verklaring "Het Belgische middenveld slaat de handen in mekaar tegen deze ondemocratische dereguleringsakkoorden".

De coalitie vertegenwoordigt een brede waaier van maatschappelijke belangen: vakbonden, mutualiteiten, consumenten-, mensenrechten, milieu en Noord-Zuidorganisaties.

11.11.11, ABVV, ACLVB, ACV, CM, Liberale Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Vlaams Neutraal Ziekenfonds,Test Aankoop, BBL, Greenpeace, Liga voor de Mensenrechten.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels