Visum arrest. Nu werk maken van veilige toegang

Het Europees hof van Justitie oordeelt dat het Europees recht de lidstaten niet verplicht om een humanitair visum af te geven aan mensen op de vlucht. 11.11.11 vraagt de regering om dit arrest aan te grijpen om werk te maken van een structureel beleid rond legale toegang in België.

Wordt vervolgd

'Het Unierecht verplicht lidstaten niet om een humanitair visum af te geven aan personen die zich naar hun grondgebied wensen te begeven met de bedoeling asiel aan te vragen, maar het staat lidstaten vrij om dit te doen op grond van hun nationale recht'. Het Europees Hof doet hiermee een eerder technische uitspraak die evenveel wil zeggen als dat het Hof zich onbevoegd verklaart. Er is daarmee nog geen definitief uitsluitsel of landen verplicht kunnen worden om humanitaire visa te geven. Die strijd kan - en zal - nog steeds worden voortgezet voor nationale rechtbanken.

Werk maken van legale toegang

Het Hof kaatst de bal met deze uitspraak terug naar de lidstaten die geval per geval beslissen om een visum al dan niet toe te kennen. Volgens 11.11.11 moet de regering dit arrest aangrijpen om werk te maken van een structureel beleid rond legale toegang. In het huidige beleid is het zo goed als onmogelijk voor mensen op de vlucht om aan een visum te geraken voor Europa. De humanitaire visa behoren naast hervestiging tot de weinige legale instrumenten voor mensen op de vlucht om een levensgevaarlijke reis te vermijden en om het gras voor de voeten van mensensmokkelaars weg te maaien.

Spelregels voor de humanitaire visa

11.11.11 vraagt dat de regering in samenspraak met het parlement dringend werk maakt van een ruimer en duidelijk beleid rond humanitaire visa. Spelregels voor het toekennen van die visa zijn vandaag onbestaande. België zou bijvoorbeeld – zoals Federaal Migratiecentrum Myria vraagt - soepeler kunnen optreden bij het onderzoek van de aanvragen die worden ingediend door mensen die in ruime zin banden hebben met personen die wettig in België verblijven (en die niet in aanmerking komen voor een gezinshereniging) of kwetsbare personen. Bij gebrek aan legale kanalen die mensen in staat stellen om aanspraak te maken op hun recht op bescherming volgens het Vluchtelingenverdrag blijft dat recht een lege doos.

Flor Didden

Deel dit artikel