Vlaamse regering vernieuwt haar handels- en investeringsbeleid

Op vrijdag 25 november keurde de Vlaamse regering een vernieuwing goed van haar Europese handels- en investeringsstrategie die ondertussen bijna 10 jaar oud was. Net zoals de vernieuwing van het Europese handelsbeleid vorig jaar gaat het hier over een actualisering van het bestaande beleid en dus vooral over continuïteit. 11.11.11 vindt dat "business as usual" in het handelsbeleid niet meer kan.

Geen Vlaamse parlementaire controle

Wat parlementaire controle betreft is Vlaanderen voorstander voor een meer actieve betrokkenheid van ... het Europese parlement dat meer informatie moet krijgen en meer bij de voorbereiding van het handelsbeleid moet betroken worden. Voor het eigen parlement geldt dat blijkbaar niet waardoor er geen parlementaire controle is op de Vlaamse standpunten in de Europese besluitvorming. Nochtans wil Vlaanderen wel de transparantie verbeteren ten aanzien van het middenveld door een actief "belanghebbendenmanagement" bij de voorbereiding, tijdens en na de onderhandelingen.

Vlaanderen bevestigt ook dat het geen verbintenissen zal aangaan inzake gevoelige landbouwproducten en diensten zoals audiovisuele, culturele, onderwijs-, gezondheids- en welzijnsdiensten...

Vlaanderen wil méér ISDS

De nota juicht de erg gecontesteerde investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) toe. De Vlaamse regering wil bij monde van zijn minister-president dat de achterhaalde bilaterale investeringsakkoorden, die België samen met Luxemburg jaren geleden afsloot met derde landen, toch nog worden geratificeerd. Vlaanderen wil ook snel nieuwe akkoorden met ISDS afsluiten. Desnoods zonder de afwijzende Brusselse, Waalse, Frans- en Duitstalige landsgedeelten. Bovendien - zo blijkt uit de beleidsbrief van Geert Bourgeois - wil de Vlaamse regering ISDS zelfs veralgemenen tot alle grensoverschrijdende investeringen binnen de EU.

11.11.11 verwerpt elke investeerder-staat geschillenregeling andere dan de gewone rechtsgang die openstaat voor iedereen.

Duurzame ontwikkeling?

Tenslotte gaat de nota er vooral van uit dat handelsliberalisering op zich een hefboom is voor duurzame ontwikkeling. Er is wel aandacht voor de opname van mensenrechten, sociale en milieunormen en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de handelsakkoorden, maar net zoals in de Europese handelsstrategie ontbreekt reflectie over een aanpassing van het handelsbeleid in de context van klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke rijkdommen en groeiende ongelijkheid.

Voor 11.11.11 is het nochtans precies dat wat er dringend moet gebeuren, te samen met meer democratische inspraak en parlementaire controle op de standpunten die Vlaanderen inneemt

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

Deel dit artikel