Brief aan de Vlaams Minister-President om een sterk verdrag over wapenhandel

Brussel, 13de juni 2012
De Heer KRIS PEETERS
Vlaams Minister-President
Martelaarsplein 19
1000 Brussel.

Mijnheer de Minister-President en Minister van Economie,

De Belgische Antenne van Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) zou graag, bij gelegenheid van de Conferentie van de UNO in juli 2012 te New-York over het "Verdrag over de wapenhandel" (VWH), u enkele van zijn bezorgdheden en verwachtingen laten kennen.

Onze organisatie is lid van het netwerk AEFJN, gevormd door een vijftigtal katholieke missionaire congregaties die in Europa en Afrika werkzaam zijn en die zich aansluiten bij de campagne van de Oecumenische Wereldraad van Kerken (OWK) waarin zevenenzeventig Kerken en organisaties pleiten voor dat VWH. Deze campagne werkt in coördinatie met de "Coalitie voor de controle over de wapens" en bevat een interreligieuze verklaring over het VWH.

Wij richten ons tot u om u te vragen dat de Vlaamse regering, bij die UNO vergadering in juli, zich zou inspannen om te komen tot een sterk VWH.

We weten dat een klein aantal landen zich verzetten tegen een sterk VWH en dat de onderhandelingen niet gemakkelijk zullen zijn. Maar we weten ook dat, in een voorbereidend proces, vele lidstaten van de UNO, waaronder België, en hun civiele gemeenschap voorstanders zijn van een sterk VWH.

Als missionarissen, voelen we ons één met de regeringen en de civiele gemeenschappen van Afrika, die een dwingend VWH voorstaan, ook al zijn die landen soms gemarginaliseerd in zaken van internationale veiligheid.

Het doelwit moet een VWH zijn dat een rem vormt voor de ontzettende menselijke en sociale gevolgen van de wereldhandel in lichte wapens, een handel die tot nu toe heel weinig gereglementeerd is en die ieder jaar ongeveer 750.000 doden veroorzaakt. Daarom durven we u ook vragen actief samen te werken met de lidstaten van de UNO die een dergelijk VWH voorstaan, op volgende vijf punten:

 

Een globale draagwijdte

Het toekomstige VWH moet alle types van lichte wapens en van transfers insluiten. Het moet ook betrekking hebben op de onderdelen van de wapens en de munitie, alsook op de uitrusting van de politie en veiligheidsdiensten. Het moet toekomstige herzieningen mogelijk maken om er nieuwe wapens in op te nemen.

 

Criteria gericht op de menselijke persoon

Het toekomstige VWH moet de landen juridisch verplichten transfers te weigeren wanneer er een ernstig risico bestaat dat de wapens:

  • zouden gebruikt worden om zware overtredingen toe te laten op de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht;
  • de acties verbonden met duurzame ontwikkeling zouden kunnen belemmeren;
  • een model zouden kunnen doen voortduren van gewapend geweld ten nadele van de vrouwen.
Het VWH moet bepalen dat de landen geen wapentransfers mogen toelaten wanneer er een ernstig risico bestaat dat deze wapens gebruikt zouden worden om zware overtredingen te begaan tegen het internationaal humanitair recht en de mensenrechten.

 

Effectieve uitvoering

De verdragsbepalingen over de uitvoering, de samenwerking, de controle en evaluatie van het VWH moeten het de ondertekenende landen toelaten aan de criteria van het verdrag en de toepassing van de vereisten te beantwoorden.

 

Het gebruik van het samenvattend Document van juli 2011 als basis voor de onderhandelingen

Het document van het voorzitterschap van juli 2011 is algemeen aanvaard als basis voor de onderhandeling over het VWH en moet als dusdanig gebruikt worden. Een versterking van de bepalingen blijft nodig opdat:
  • het bijhouden van de dossiers en de transparantie verplicht zou zijn en volledig;
  • de samenwerking tussen de deelnemende landen zou functioneren;
  • de corruptie verbonden met de wapenhandel zou stoppen.

 

 

De deelname van de civiele gemeenschap

Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de civiele gemeenschap zouden aan de conferentie van juli 2012 moeten deelnemen zoals dit ook het geval was bij de voorbereidende vergaderingen.

Onder de waarnemers van de civiele gemeenschap aan de conferentie over het VWH te New-York zal er een delegatie zijn van het AEFJN en van de campagne van de OWK. Onze afgevaardigden zullen, met betrekking op deze brief, contact opnemen met de delegatie van de Vlaamse Regio. Dank zij hen zullen wij de vooruitgang en de resultaten van deze conferentie kunnen volgen.

Met dank voor de aandacht die u aan deze brief zult willen geven, mijnheer de Minister-President, en met de meeste hoogachting,

Voor het uitvoerend comité van de Antenne,
Christian Roberti, p.r. verantwoordelijke.
AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel