De politieke eisen van Perspective 2030

kindje-koe

Het samenwerkingsverband Perspective 2030 schrijft goed gefundeerde dossiers en formuleert eisen voor de Belgische regering. Zo herinnert het onze politici tot 2030 voortdurend aan hun belofte om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) mee te realiseren. 

De eisen

Op de bijeenkomst van de Verenigde Naties in juli 2017 liet de Belgische regering weten hoe ver ze stond met de SDG's. Naar aanleiding daarvan formuleerde Perspective 2030 deze eisen:

1. De SDG's opnemen in de Belgische wetgeving en begroting

Wij vragen dat onze regering een wet maakt om de SDG's te realiseren. Zo verplicht ze zichzelf om dat effectief te doen. Alle ministers moeten bovendien duidelijk laten weten hoe ze dat zullen doen. Daarnaast moeten ze nagaan of hun uitgaven in lijn zijn met duurzame ontwikkeling. Elektriciteit opwekken met fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas), bijvoorbeeld, is erg nadelig voor het milieu en het klimaat. Aan zo'n en andere projecten met een negatieve impact, waar ook ter wereld, mogen ze geen overheidssteun meer toekennen.

2. Een mechanisme oprichten om te controleren of en hoe efficiënt de SDG's worden uitgevoerd

Wij vragen dat onze regering de middenveldorganisaties betrekt bij de realisatie van de SDG's en dat ze open communiceert over de manier waarop ze de SDG's uitvoert. Alle regeringen van ons land moeten daarvoor samen een Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling oprichten. Die moet bovendien de beleidsprogramma's voor de SDG's opvolgen en nagaan of ze leiden tot het gewenste resultaat.

3. Voldoende financiële middelen voorzien

Wij vragen dat onze regering extra geld voorziet om de SDG's te realiseren. Ze kan dit doen door bijvoorbeeld een belasting te heffen op vliegtickets, door koolstofuitstoot extra te belasten, door fossiele brandstoffen niet langer te subsidiëren, enzovoort.

Daarnaast moet België zijn internationale financiële beloftes nakomen. Ons land beloofde om 0,7% van zijn bruto nationaal inkomen (bni) vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking en om tegen 2020 jaarlijks 500 miljoen euro te besteden opdat de ontwikkelingslanden zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Dit geld mag niet uit de bestaande budgetten voor ontwikkelingssamenwerking komen.

Ook moet ons land ernstig werk maken van de strijd tegen belastingontduiking en fiscale fraude en ervoor zorgen dat die strijd ook op Europees niveau efficiënt wordt aangepakt.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels