Dossier: Handel en duurzame ontwikkeling

Dossier: Handel en duurzame ontwikkeling

De officiële ontwikkelingssamenwerking staat onder druk. De budgetten lopen terug en de effectiviteit wordt in twijfel getrokken. Tegelijk krijgt de privésector een grotere rol toebedeeld: de overheid promoot publiek-private samenwerking en gebruikt ontwikkelingsgelden om private investeringen aan te trekken. In dit dossier nemen we het EU-handelsbeleid onder de loep en doen we een aantal aanbevelingen.

Er wordt ook steeds meer gepleit voor vrijhandel en voor het verder uitdiepen en uitbreiden van vrijhandelsakkoorden. Dit moeten bedrijven toelaten om gemakkelijker te investeren, te importeren en exporteren en om hun betalingen en kapitaal gemakkelijker te verplaatsten. Trade not Aid is de slogan van de dag: niet zozeer hulp, maar handel zal ontwikkeling brengen.

De financiële crisis en de economische crisis die erop volgde, hebben de overheidsbudgetten van de industrielanden onder drukgezet. Regeringen willen bezuinigen en doen dat ook in hun ontwikkelingsbudget. Ze willen de economie aanzwengelen, voelen de concurrentie van de opkomende landen en zoeken naar markten voor hun bedrijven. Dat brengt hen evengoed tot de slagzin Minder Hulp en Meer Handel, Trade not Aid.

In dit dossier bekijken we Trade not Aid van dichterbij: wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen handelsliberalisering en ontwikkeling? Wat drijft het Europese handelsbeleid? Hoe komt het tot stand? Wat is de rol van de Belgische regering(-en)? En hoe kijkt 11.11.11 naar dit beleid?

De Europese Unie voert onderhandelingen op verschillende niveaus, met veel landen tegelijk en over erg uiteenlopende onderwerpen, gaande van producten uit mijnbouw, landbouw, visserij en industrie, over diensten, investeringen en overheidsaanbestedingen tot intellectuele eigendomsrechten, dataverkeer, kwaliteitsnormen, geschillenregelingen, arbeidsnormen en mensenrechten.

Het is niet mogelijk om het Europese handelsbeleid in één document te vatten of gedetailleerd in te gaan op alle aspecten en lopende onderhandelingen. Dit dossier bevat dus niet het laatste nieuws over handel en voedselzekerheid, gezondheid, grondstoffen of eerlijke handel. Lidorganisaties van 11.11.11 hebben daar immers al heel wat interessant materiaal over gepubliceerd. Dit dossier doorgrondt het EU-handelsbeleid en stelt daar beleidsaanbevelingen tegenover.

In het eerste hoofdstuk bespreken we het wetenschappelijke debat over de relatie tussen handel en ontwikkeling en de belangrijkste les die daaruit te trekken valt.

In het tweede hoofdstuk zoomen we in op de harde kern van de Europese handelsstrategie, namelijk streven naar markttoegang.

In het derde hoofdstuk onderzoeken we de zachtere buitenlagen: aandacht voor ontwikkeling, sociale rechten en mensenrechten.

In het vierde hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste uitdaging van deze eeuw, de klimaatverandering, en hoe het handelsbeleid daartegenover staat.

In het laatste hoofdstuk bekijken we wat 'beleidscoherentie voor ontwikkeling' en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) betekenen voor het handelsbeleid.

We sluiten het dossier sluit af met aanbevelingen voor een open en democratisch handelsbeleid ten dienste van duurzame ontwikkeling.

Deel dit artikel