Een netwerk voor cultuur en ontwikkeling

Is cultuur luxe in een context waar mensen nauwelijks in hun elementaire behoeftes kunnen voorzien? Is cultuur een instrument voor ontwikkelingssanenwerking of is cultuur een fundament waarop je al de rest bouwt? Rond deze en andere vragen verzamelden vrijdag 27 maart meer dan 150 deelnemers uit het culturele veld, ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en vertegenwoordigers van verschillende overheidsniveaus (federaal, gemeenschappen en lokale overheden) in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.


Onder de noemer "cultuur in/en ontwikkeling", tevens titel van de conferentie, namen een aantal partners* in het culturele en NGO veld het initiatief om cultuur als hefboom voor ontwikkeling op de agenda te plaatsen. Ze pleiten voor een structurele inbedding in ontwikkelingssamenwerking en een meer gestructureerde dialoog tussen de cultuursector en de NGO sector mogelijk te maken.

Cultuur als hefboom voor ontwikkeling

De massale belangstelling voor de conferentie verbaast niet. "Cultuur als hefboom voor ontwikkeling" heeft de laatste jaren steeds meer aan betekenis en aan belang gewonnen op international vlak. In rapporten en programma's van Unesco, de EU en zelfs de Wereldbank duikt het belang op van cultuur in ontwikkelingsprocessen.

In België zien we ook een stijgende belangstelling voor cultuur en ontwikkeling, steeds meer culturele, artistieke organisaties en kunstenaars engageren zich op het kruispunt tussen cultuur en ontwikkeling. Deze belangstelling vertaalt zich tot vandaag niet in een duidelijke, coherente beleidsvisie, noch op het federale noch op het gemeenschapsniveau.

En wat moet er concreet gebeuren?

Aangezien de aandacht voor het thema in internationale fora groeit en ook de belangstelling vanuit de werkvelden zelf toeneemt, vragen de organisatoren van de conferentie aan

  • verschillende overheden in ons land om "cultuur en ontwikkeling" structureel te verankeren in het beleid, zowel op federaal als op gewestelijk en lokaal niveau, binnen het internationale beleid en binnen het cultuur beleid
  • verschillende actoren in het werkveld (cultuur en ontwikkelingssamenwerking) om zich te verenigen en zich te engageren om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor "cultuur en ontwikkeling"
  • journalisten om meer aandacht te besteden aan het groeiende belang van cultuur in ontwikkelingsprocessen

Naar een stevig netwerk

Om deze doelstellingen te realiseren, stellen de organisatoren voor om een "netwerk cultuur en / in ontwikkeling" in het leven te roepen, bestaande uit de actoren uit het culturele en ontwikkelingsveld, artiesten en culturele centra, ngo's en universiteiten, organisaties voor cultuur- en ontwikkelingseducatie.

Concreet bestaat de uitdaging van dit netwerk erin om:

  • te informeren en te sensibiliseren naar de publieke opinie, beleidsmakers en werkveld
  • een gezamenlijk discours op te bouwen over cultuur en ontwikkeling
  • dialoog aan te gaan en te versterken met partners in het zuiden
  • know-how op te bouwen en ter beschikking te stellen
  • een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen en concrete projecten rond "cultuur en ontwikkeling" initiëren
  • interculturele compententies te ontwikkelen bij veldactoren en beleidsmakers

*Cultuur in / en ontwikkeling is een organisatie van Youkali, KVS, Vlaams Theater Instituut, Demos, in samenwerking met 11.11.11, Vredeseilanden, Africalia en Kaaitheater

Meer informatie op:www.cultuurenontwikkeling.be

Deel dit artikel