Landhervorming Filippijnen op een keerpunt?

Tot op vandaag vormt een elite van grootgrondbezitters een belangrijke machtsfactor in de Filippijnen. Progressieve organisaties maken een strijdpunt van een rechtvaardiger landhervorming. CARP, het meest recente programma voor landhervorming, werd 20 jaar geleden opgestart. Zonder veel resultaat. Het CARP loopt dit jaar af. Het debat om het programma al dan niet te verlengen, is volop aan de gang.

 


Na bijna 20 jaar oogt het bilan van CARP bijzonder mager. Door het voortdurende verzet van de grote landeigenaars is de administratie er niet in geslaagd om haar objectieven te realiseren, zelfs al werden de verwachtingen gaandeweg flink bijgesteld naar onderen, en werd de looptijd van het programma met 10 jaar verlengd. Op 10 juni aanstaande loopt het programma af. Volgens het ministerie van landhervorming dient nog 1,3 miljoen hectare land verdeeld te worden. Bovendien is dat het programma er niet in geslaagd de situatie op het platteland te verbeteren. De armoede op het platteland is nu meer dan dubbel zo groot als in de steden. 73% van de armen leeft op het platteland. Ook na 20 jaar CARP blijven de boeren gebukt gaan onder het juk van land-, krediet- en handelsmonopolies. Armoede, landloosheid en uitbuiting blijven dagelijkse kost voor miljoenen Filippino’s.

Kleine boeren betalen bijvoorbeeld 30% tot zelfs 90% van hun oogst aan de landheer. De ‘tersyuhan’-regeling, waarbij 2/3 van de oogst naar de landheer gaat, is een veel gebruikt systeem. Landarbeiders worden bovendien massaal geplaagd door werkonzekerheid, onregelmatig werk en lage lonen. De officiële minimumlonen variëren van 2,84 tot 3,99 dollar per dag. In de praktijk worden evenwel veel lagere daglonen uitbetaald: van 0,38 dollar in Negros over 0,94 dollar in Samar tot 1,3 dollar in Cagayan Valley.

Wat nu?

Progressieve boerenorganisaties hebben zich expliciet uitgesproken tegen een verlenging van CARP. De ervaring van de afgelopen 20 jaar leert de boeren dat ze weinig steun mogen verwachten van rechtbanken en overheden in hun streven naar grondeigendom. CARP bood teveel achterpoortjes voor grootgrondbezitters, zodat deze in de afgelopen jaren hun grip op het platteland eerder versterkten, dan dat ze aan macht inboetten. Progressieve boerenorganisaties, verenigd onder de KMP-koepel, steunen de boeren in hun strijd voor recht op land.

KMP voert campagne voor de "Genuine Agrarian Reform Bill" (GARB), een wetsvoorstel voor een meer radicale landhervorming. Het voorstel werd ingediend door de progressieve partijen Anakpawis, Bayan Muna en Gabriela Women's Party. Het wetsvoorstel heeft als doel de grote landmonopolies te doorbreken en komaf te maken met alle vormen van uitbuiting op het platteland. Tenslotte wil het voorzien in de nodige ondersteuning voor de ontwikkeling van het platteland.

Het ministerie van landhervorming gaf eerder het signaal het CARP-programma nog eens met 10 jaar te willen verlengen, zodat het resterende grondquotum kan worden verdeeld. Ook president Arroyo heeft zich al positief uitgelaten over een mogelijke verlenging. Andere maatschappelijke actoren, zoals de invloedrijke katholieke organisatie CBCP en een aantal gematigde partijen voeren actief campagne voor een verlenging van het programma. Ook een deel van de grote landeigenaars staat niet afkerig tegenover een mogelijke verlenging. Ze zijn het erover eens dat het programma moet worden bijgestuurd. De voorgestelde remedies durven echter nogal eens verschillen. De CBCP stelt voor om de budgetten te verhogen en meer te investeren in de ontwikkeling van boerengemeenschappen die al eerder land kregen toegewezen. De grote landeigenaars ijveren voor de schrapping van de clausule waarbij ze hun gronden verplicht moeten verkopen aan landloze boeren.

Chris Raymaekers (Intal)

Lees hier het volledige artikel.

www.intal.be

 

Intal is een partner van Bevrijde Wereld. Ngo Bevrijde Wereld is in de Filippijnen actief in de regio's Samar, Panay, Cordillera en Masbate. In eerste instantie wordt gewerkt rond voedselzekerheid op het platteland, via een betere kennis en infrastructuur. In de tweede plaats ondersteunt Bevrijde Wereld meer samenwerking en versterking tussen boerenorganisaties. Op die manier ijveren de Filippijnse partners van Bevrijde Wereld bijvoorbeeld ook voor landhervormingen.

 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel