Noord-Zuid, tijdschrift van de Belgische AEFJN Antenne - Nr. 43

De nieuwe Europese ontwikkelingsamenwerking:"Een agenda voor verandering".

Op 13 oktober dit jaar publiceerde Dhr. Andris Pielbags, commissaris voor ontwikkeling bij de E.C., een communiqué van de Europese Commissie onder de titel "Het impact vergroten van de verandering.

Dit communiqué, dat nog geratificeerd moet worden door de Europese Raad en het Europese Parlement, gaat gelukkig veel verder dan de eerste versies van dit document, dank zij de druk van het Europese Parlement en van de leden van de civiele maatschappij, zoals CONCORD en zijn Belgisch platform waarvan 11.11.11 deel uitmaakt.

Het eerste objectief van de Europese ontwikkelingssamenwerking wordt herbevestigd: de armoede uitroeien. Men legt de nadruk op de mensenrechten (recht op de gezondheid en opvoeding),de landbouw en het goed bestuur. Het budget van ontwikkelingssamenwerking in het volgend financieel kader 2014-2020 zal aanzienlijk verhoogd worden.

Maar er zijn ook schaduwen in dit tableau.
Vooreerst, het nieuwe institutionele kader voorzien in het Verdrag van Lissabon wordt ingevoerd en de
Directoraat-generaal EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking (DEVCO) hangt voortaan af van de Europese Dienst voor Externe Optreden (EDEO).

Maar de EDEO heeft als eerste doel de buitenlandse politiek en de veiligheid van de E.U. te verzekeren. DEVCO riskeert dus ondergeschikt te worden aan dit doel en op de eerste plaats de Europese belangen te dienen die bedreigd worden door de opkomende grootmachten als China, Brazilië, Rusland en India.

Het communiqué legt ook het accent op de inclusieve groei, maar iedereen weet dat er geen automatische band is tussen groei, ontwikkeling en uitroeiing van de armoede.


Anderzijds moet de versterkte medewerking met de privé sector geen steun aan de multinationals brengen, noch een privatisering veroorzaken van de publieke basisdiensten.


En wat de "differentiatie" betreft van het beleid die de Europese steun beperkt tot de minst ontwikkelde landen en een eind maakt aan de samenwerking met de landen met gemiddelde inkomsten (Middel Income Countries), dit brengt het risico mee dat deze laatste bestraft zullen worden terwijl zij toch 75% van de arme wereldbevolking bevatten.

Tenslotte is er een gebrek aan coherentie in het Europees beleid, in het bijzonder met de neoliberale politiek van de Directie Handel, onder leiding van de Commissaris van Handel, onze landgenoot Karel De Gucht. De agenda van die Directie is dikwijls in conflict met deze van de DEVCO.

De rol van de NGO platformen, zoals CONCORD, wordt hierdoor slechts groter. CONCORD heeft al gereageerd op de mededeling van Dhr. Pielbags. En op 26 oktober laatstleden heeft het Belgische platform van CONCORD een brief gericht aan de Belgische regering betreffende het volgend meerjarig financieel kader 2014-2020 dat op 29 juni door de E.C. werd voorgesteld.

Dit kader moet er immers over waken dat de toekomstige Europese taks op de financiële transacties op de eerste plaats dient voor het bestrijden van de armoede en de gevolgen van de klimaatsveranderingen in de ontwikkelingslanden. Het moet ook het accent leggen op de coherentie tussen de verschillende beleidsvormen om de strijd tegen de armoede et de promotie van een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daarom zou zowel het Belgische als het Europese beleid inzake handel veel doorzichtiger moeten zijn.


http://ec.europa.eu/europaid/what/developmentpolicies/documents/agenda-for-change en.pdf

AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel