Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België

logo-SDGs

Afgelopen weekend keurden de 193 landen van de Verenigde Naties de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling goed. Centraal daarin staan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die wereldwijd behaald moeten worden tegen 2030. Ook België en de regio's zullen de doelstellingen moeten integreren in hun beleid. Met een dossier dat vorige vrijdag gelanceerd werd wil een groep ngo's onder coördinatie van 11.11.11 het debat voeden over die vertaling naar het Belgische beleid.

Binnen- en buitenlands beleid

Als België en Vlaanderen werk willen maken van duurzame ontwikkeling en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainble Development Goals of SDGs) zal het beleid daar ook de tekenen van moeten dragen. In het dossier kijken de ngo's zowel naar hoe België de SDGs binnenlands kan uitvoeren, als hoe het andere landen kan ondersteunen om de doelstellingen te behalen. Wat blijkt? Een upgrade is dringend nodig.

Federaal plan duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling kan niet het werk zijn van één minister maar moet het werk zijn van de voltallige regeringen. Een goede coördinatie tussen beleidsdomeinen –en niveaus is daarbij belangrijk. De federale wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling voorziet onder meer in een Federaal plan inzake Duurzame Ontwikkeling dat elke regering voor de duur van de legislatuur moet opstellen. Het plan moet toewerken naar de 55 Belgische langetermijndoelstellingen rond duurzame ontwikkeling en internationale verbintenissen.

Een voorontwerp van het Plan werd reeds opgesteld, maar het ontwerp ligt al maanden op de regeringstafel geblokkeerd. De ngo's achter het dossier vragen dat de federale regering de goedkeuring van de SDGs aangrijpt om het voorontwerp aan te passen en het SDG-kader in zijn gehele breedte erin te integreren. Het Federaal Plan moet binnen een redelijke tijd worden gelanceerd.

Ook de regio's moeten werk maken van meerjarenplannen voor duurzame ontwikkeling.

Concrete aanbevelingen en principes

In het dossier worden een aantal principes naar voor geschoven waaraan een beleid dat duurzame ontwikkeling nastreeft moet voldoen. Een dergelijk beleid is coherent met de economische, ecologische en sociale pijlers van duurzame ontwikkeling, is participatief, voorspelbaar en mag geen beslag leggen op toekomstige generaties. Verder bevat het beleidsaanbevelingen voor zowel de federale als regionale overheden.

Het dossier "Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België" is het resultaat van een samenwerking tussen 11.11.11, Associations 21, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Climate Express, Wereldsolidariteit, Beweging.net, Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF België, Plan België, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le monde selon les femmes, Luttes Solidarités Travail, Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Vakantie, Louvain Coopération, Aedes en Fracarita Belgium

Bart Tierens

Deel dit artikel